UWEPO WA MUNGU UMEONDOKA

🟪🟪🟪🟪🟢🟦🟦🟦

DESTINY BIBLE RACE

MAMBO YA WALAWI 20 – 21

🟦🟦🟦🟦🟣🟪🟪🟪

Jumatano, Februari 10, 2021

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Episodi 41: UTUKUFU UMEONDOKA

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Rejea: 1 Samweli 4:21

Akamwita mtoto, Ikabodi, akisema, Huo utukufu umeondoka katika Israeli; kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe.

1 Samweli 4:21

SOMA ZAIDI:

1 SAMWELI 4:1- 22

1 [Ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli,] nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani; wakatua karibu na Ebenezeri, nao Wafilisti wakatua huko Afeki.

2 Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli; na walipopigana, Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti; wakauawa watu wa jeshi lao lililokuwa uwandani wapata watu elfu nne.

3 Hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, Mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana toka Shilo hata huku, lije kati yetu, na kutuokoa katika mikono ya adui zetu.

4 Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akaaye juu ya makerubi; na Hofni na Finehasi, wana wawili wa Eli, walikuwako huko pamoja na sanduku la agano la Mungu.

5 Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma.

6 Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, Maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini.

7 Wafilisti wakaogopa, maana walisema, Mungu ameingia kambini. Wakasema, Ole wetu! Kwani halijawa jambo kama hili tangu hapo.

8 Ole wetu! Ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari? Hawa ndio miungu waliowapiga Wamisri kwa mapigo ya kila namna jangwani.

9 Iweni hodari, na kufanya kiume enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania, kama wao walivyokuwa watumwa wenu; fanyeni kiume, mkapigane nao.

10 Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani kwake; wakauawa watu wengi sana; maana katika Israeli walianguka watu thelathini elfu wenye kwenda vitani kwa miguu.

11 Hilo sanduku la Mungu Likatwaliwa; na Hofni na Finehasi, wale wana wawili wa Eli, wakauawa.

12 Basi, mtu mmoja wa Benyamini akapiga mbio kutoka mle jeshini akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimeraruliwa, na mavumbi kichwani mwake.

13 Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia, akingojea; maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini, akatoa habari, mji wote ukalia.

14 Naye Eli aliposikia kelele za kile kilio, akasema, Maana yake nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka, akaenda, akamwambia Eli.

15 Basi Eli umri wake umepata miaka tisini na minane; na macho yake yamepofuka hata asiweze kuona.

16 Yule mtu akamwambia Eli, Mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, Yalikwendaje, mwanangu?

17 Yeye aliyeleta habari akajibu, akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wana wako wawili, Hofni na Finehasi, wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa.

18 Ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma, kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa; maana alikuwa mzee, tena mzito. Naye alikuwa amewaamua Israeli miaka arobaini.

19 Tena mkwewe, mkewe huyo Finehasi, alikuwa mja-mzito, karibu na kuzaa; basi, aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu, na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha, akazaa; maana utungu wake ulimfikilia.

20 Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, Usiogope; kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu, wala hakumtazama.

21 Akamwita mtoto, Ikabodi, akisema, Huo utukufu umeondoka katika Israeli; kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe.

22 Naam, akasema, Huo utukufu umeondoka katika Israeli; maana sanduku la Mungu limetwaliwa.

ujumbe

➖➖➖

Inawezekana hakuna adui anayejulikana wa Israeli ambaye alitesa taifa hilo kama vile Wafilisti.

Waisraeli walipata kushindwa mara mbili kubwa mikononi mwa Wafilisti katika andiko la leo. Katika tukio la kwanza, Israeli ilipoteza askari elfu nne; lakini Sanduku la Agano halikuandamana nao. Lazima walifikiri kwamba ukosefu wao wa kubeba ishara ya mwili ya uwepo wa Mungu, Sanduku la Agano, lilikuwa ndiyo shida.

Ole, wakati wameleta Sanduku la Agano kutoka Shilo na kupiga kelele kubwa ya kutetemesha ardhi ambayo ilisababisha hofu katika kambi ya Wafilisti, Waisraeli bado walishindwa! Wakati huu karibu, walipoteza askari elfu thelathini, Sanduku la Agano, wana wawili wa Kuhani wa Eli, Eli mwenyewe na mkwewe. Ilikuwa siku ya adhabu!

Nini kiliharibika? Utukufu ulikuwa umeondoka Israeli! Kabla ya uwepo wa mfano wa Mungu ulioonyeshwa kwenye Sanduku la Agano kuchukuliwa, uwepo halisi wa Mungu ulikuwa umeondoka kwenye kambi ya Israeli. Kuzaliwa kwa Ikabodi, mtoto ambaye jina lake lilisema ukweli wa wakati huo, utukufu umeondoka, ulikuwa ni unabii!

Inawezekana hata kwako ukawa umebeba uwepo wa Mungu kimwili na bado hayupo nawe! Watu wengine wanafikiria kwamba kwa kuvaa msalaba shingoni mwao, wanae Mungu pamoja nao – ni kosa kubwa kuwaza hivi! Mtafute Mungu kwa Roho na Kweli na sio kwa ishara na alama!

SWALI:

Je! Ni lini Mungu kiukweli aliongozana nawe na akakupigania katika vita vyako vya imani?

OMBA:

Baba mpendwa, katika Jina la Yesu Kristo, tafadhali nirudishie utukufu wako. Nakiri makosa yangu na kurudi kwako kwa imani, niongoze kwa Roho wako Mtakatifu kila wakati, Amina.

MWANDISHI: MCHUNGAJI BONIFACE EVARIST MWAKISALU

🟢🟢🟢🟢🟣🟣🟣🟣

USOMAJI WA BIBLIA KWA MWAKA MMOJA:

MAMBO YA WALAWI sura ya 20 na 21.

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢

Kupata mafundisho haya kila siku kwenye simu yako jiunge na group lolote la Pillars of Destiny au tuma ujumbe wenye jina lako kwa WhatsApp kwenda namba 0752122744 ili kupata inbox pekee.

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣