KIONGOZI MTUMISHI

Soma zaidi:  YOHANA 13:13-17
Ninyi mwaniita, Mwalimu, na, Bwana; nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi, niliye Bwana na Mwalimu, nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo; ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo. Amin, amin, nawaambia ninyi, Mtumwa si mkuu kuliko bwana wake; wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda.

UJUMBE
Moja kati ya tofauti kubwa kayi ya viongozi watumishi na wanaojitumikia ni kwamba, hawa viongozi watumishi muda wote wanauona uongozi kama tendo la huduma, na hawa viongozi wanaojitumikia wanauona uongozi kama cheo na wanatumia muda mwingi kuhakikisha wanalinda vyeo vyao. Viongozi watumishi wanakumbatia na kukaribisha maoni, wakiona kama ni chanzo kikubwa cha taarifa za namna gani wanaweza kutoa huduma bora, lakini wale wanaojitumikia muda wote hujibu hasi au vibaya na wakichukua maamuzi mrejesho usioumiza kama ishara ya kukataa. Katika Mathayo 20:26b-28 Bwana Yesu alisema;

“ Lakini haitakuwa hivyo kwenu; bali mtu ye yote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, na awe mtumishi wenu; na mtu ye yote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu; kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi.”

Kutumikia wengine ni utumishi kwa wengine. Si jambo la madaraka ya ushawishi, au nguvu ya siasa. Badala yake, ni kutafuta fursa ya kutumikia wengine. Wala si jambo kuvutia watu ili wakusikilize. Uongozi wa kutumikia wengine unakuwa si wa kuigiza na mara nyingi jnatumika kwa namna isiyotabirika. Mambo madogo tu yatakufanya uwe kiongozi mtumishi wa watu. Yaweza kuwa kuokota takataka nyumbani au kanisani au ofisini kwako, au kiongozi unapika chai kwa ajili wa watumishi ofisini.

Hakuna kazi yenye kipato zaidi kwa kiongozi mtumishi; kuna jambo kubwa zaidi ya tabia inayomtofautisha kiongozi mtumishi. Ni nia ya kutamani wengine wafanikiwe. Anatambua kuwa wale wanaomzunguka wakifanikiwa, basi kuna nafasi kubwa sana ya kwamba na yeye ataona mafanikio. Ana hekima ya kutamani kilicho bora kwa ajili ya wengine.

Bwana Yesu alitumika kwa utukufu wa Mungu. Kwa kiwango cha juu kabisa utumishi wake alishusha maisha yake chini kwa upendo. Katika Mathayo 10:39, Bwana wetu Yesu ambaye ni mfano wa kiongozi mkamilifu alisema;

” Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza; naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona.”

Kiongozi yeyote ambaye ambaye amejazwa na vipaumbele vyake vya kibinafsi, kulinda hadhi yake, na kutunza nafasi kwa manufaa yake, huyu hataweza kuwa balozi mzuri wa Yesu.

Jambo lingine litakalokusaidia kuwa huyu ni kiongozi mtumishi ni maadili. Daima utawakuta ni watu waliojawa na maadili. Mithali 11:3 anasema:

“Ukamilifu wao wenye haki utawaongoza Bali ukaidi wao wenye fitina utawaangamiza.”

Hivyo anakuwa ni mtu anayetaka kumpendeza Mungu muda wote, kuna mambo hawezi yafanya. Chochote ambacho Mungu hapendezwi nacho naye hafanyi.

Ni mtu mwadilifu, ana kawaida ya kufika muda uleule ambao umepangwa kuwapo ofisini. Uhalisia ni kwamba wale walio chini yake watawahi kufika kabla yake maana wanajua kiongozi wao hana mzaha na muda. Hawezi pindisha ukweli. Hatanunua kitu cha shilingi 6,000 na akasema amenunua kwa shilingi 10,000. Anatunza sana ahadi zake. Neno lake ni kifungo chake. Mahusiano yake na jinsia tofauti ni safi. Hawezi kuchukua kitu kisicho chake. Ana mikono safi na moyo safi. Je wewe ni mtu mwenye maadili?

Pointi ya kuomba.
Baba, nifanye kuwa kiongozi mtumishi wa wengine. Daima nizingatie kanuni zako za mahusiano katika Jina la Yesu.

Mungu akubariki.

AMINI BILA MASHAKA

🖝 Rejea: LUKA 1:20

“Na tazama! Utakuwa bubu, usiweze kusema, mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu; nayo yatatimizwa kwa wakati wake.

   📖  Pia Soma: LUKA 1:5-20

5 Zamani za Herode, mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja, jina lake Zakaria, wa zamu ya Abiya, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti.

6 Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama.

7 Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana.

8 Basi ikawa, alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu,

9 kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba.

10 Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba.

11 Akatokewa na malaika wa Bwana, amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia.

12 Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia.

13 Lakini yule malaika akamwambia, Usiogope, Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana.

14 Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake.

15 Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana; hatakunywa divai wala kileo; naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye.

16 Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao.

17 Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya, na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa.

18 Zakaria akamwambia malaika, Nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee, na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi.

19 Malaika akamjibu akamwambia, Mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu; nami nimetumwa niseme nawe, na kukupasha habari hizi njema. 20 Na tazama! Utakuwa bubu, usiweze kusema, mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu; nayo yatatimizwa kwa wakati wake.

UJUMBE

Unajua kuwa Mungu ni nafsi na sio nguvu? Kwa sababu Yeye ni nafsi, Ana hisia. Mhemko wake huoneshwa kwa Yeye kupendezwa au kutopendezwa, furaha au huzuni, na kadhalika. Wale ambao ni wenye busara watajaribu kufanya mambo ambayo yatamfanya Mungu awajibu kwa hisia zuri.

Njia moja unayoweza kumkasirisha Mungu ni kwa kumtilia shaka Yeye. Kulingana na Waebrania 11: 6, kabla ya kumkaribia Mungu, lazima uamini kuwa yuko na kwamba ataitikia wito wako. Haiwezekani kuwa na uhusiano na Mungu bila imani. Tunasoma, Warumi 14: 23b inasema,

…. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi.”

Mara tu unapoona shaka kuhusu Mungu ni nani na anachoweza kufanya, umefungua mlango wa dhambi. Je! Kivipi yule aliyetengeneza mbingu na ardhi ameweza kutoa ahadi kwako na huwezi kumwamini? Je! Ni vipi yule aliyetoa maji kutoka kwenye mwamba, na Yule aliyebadilisha bonde la mifupa mikavu, isiyo na maana kuwa jeshi kamili ashindwe kuaminiwa (Kutoka 17: 5-6, Ezekieli 37: 1-10)? Ikiwa angeweza kufufua jeshi lote, kukufufua ni matembezi tu kwake. Ni dharau kubwa kutilia shaka kwamba Mungu anaweza kufanya kile anasema atafanya. Je! Unaishi kwa imani au mashaka?

Mungu hafurahii tunapokuwa na shaka naye. Ni vibaya kwa watumishi wake ambao wanapaswa kumjua vizuri, wanashikwa kwenye mtandao wa kutokuamini. Ni muhimu kujua kwamba Mungu anajibu mashaka yako na kutokuamini kwako. Mungu alipomtuma Malaika Gabriel kumwambia Zakayo kwamba mkewe mzee atapata mtoto, alipata shida kuamini kwa sababu wote wawili walikuwa wazee. Kwa sababu ya kutokuamini kwake, alipigwa ububu hadi unabii huo utakapotimia.

Je! Unamwamini Mungu kwa matunda ya tumbo lakini sasa una zaidi ya miaka 40 au hata 50? Je! Umependa Zakayo alivyokata tamaa juu ya uwezekano wa kupata mtoto? Usikate tamaa Mungu! Kumbuka kila wakati hii: ikiwa Mungu atachagua kukupa mtoto ukiwa na umri wa miaka 70, hakika atasasisha mwili wako na kuufanya uweze kubeba mtoto.

Umri wako hakika hautapungua, lakini mwili wako utafanywa upya na kufanywa mchanga. Mwamini, watu wengine wakati tayari wana miujiza yao karibu nao, ghafla wanaanza kumtilia shaka Mungu na kwa hivyo huharibu mchakato. Acha kumtilia shaka Mungu! Kamwe huwezi kupata chochote kizuri kutoka kwake ukiwa na mashaka.

HOJA YA KUOMBA:

Moto wa Roho Mtakatifu unapatikana kwa wote walio tayari kulipa gharama kuzama katika maombi na dua.

INUKA (SIMAMA)

USOMAJI WA BIBLIA KWA MWAKA MMOJA

Yohana 11:25 “Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi

Kifo ni dalili ya kukatika kwa kila aina ya uhai. Inaweza kuwa ni mauti imeingia katika afya, kazi, elimu, ndoa, wazo, au biashara ya mtu. Popote ambapo nguvu ya mauti inajitokeza, daima inapelekea kukomesha, kutokomeza, adhabu, uharibifu, kuanguka kabisa na kupoteza matumaini. Mauti ina nguvu sana kiasi kwamba imetangazwa kuwa ni adui wa mwisho kuangamizwa;

I Wakorintho 15:26 “Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti.”

Ashukuriwe Bwana Yesu kwa kumwangamiza aliye na nguvu ya mauti, sasa Yesu ndiye ameshikilia ufunguo wa mauti, ili kwamba kamwe mauti isije kuwatesa walio wake (Waebrania 2:14, Ufunuo 1:18).

Ezekieli 37:1-10

Yohana 10:10 “Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu; mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele

NAMNA YA KUINUKA

Tambua Yesu anakupenda

Luka 4:18 Roho wa Bwana yu juu yangu, Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, Na vipofu kupata kuona tena, Kuwaacha huru waliosetwa.

Iamini injili (kaa katika Neno)

Zaburi 119:11 Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, Nisije nikakutenda dhambi.

Neno ni uhai. Neno likikaa ndani ya mtu, linaweza likamfanyia yote anayotaka, maana ndani ya Neno kuna kila kitu anachotaka.” Unachohitaji zaidi ni utii wa Neno. Neno ndilo linaweza kukutakasa maana neno ni Injili. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye (Warumi 1:16)

Endelea kumtumikia

Kumtumikia ni njia pekee inayo ruhusu baraka ikujilie kwenye maisha yako. Kwa kadri unavyozidi kilindenda hilo Neno, ndivyo utakavyoingia kutoka utukufu hadi utukufu. Jinsi utakavyokuwa unatekeleza, ndivyo utakavyokua unaondoka kutoka mautini na kuingia katika uzima. Ndivyo utakavyozidi kusonga mbele, ukitii neno, yaani hilo KUSUDI, ndivyo utakavyokuwa unatakaswa, na kuinuliwa na kubarikiwa, na kutengwa na kufanywa imara siku kwa siku katika utakatifu wa MUNGU, hata kufika cheo cha KRISTO, kwa maana hilo neno limekusudiwa kukufikisha wewe katika cheo cha KRISTO.”

Tabiri habari njema (baraka zako).

Hapa ndipo heshima na nabii inapojitokeza. Kila aliye wa Yesu ni nabii maana imeandikwa

Mdo 3:25-26 “Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale, ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, Katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. 26 Mungu, akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake.”

Injili maana yake habari njema. ‘utaenda Jehanam’ hii siyo habari njema. Yesu alikuja kubariki watu wake na sio kuwalaani, hivyo nami nimekuja kwenu kutimiza baraka ya Kristo (Warumi 15:29).

Je unapitia mauti katika eneo lolote maishani mwako? Ufufuo na uzima anasema kwako leo: inuka!

Omba: Baba, haribu nguvu ya mauti ndani yangu na unipe uzima wa milele katika Jina la Yesu.

VIWANGO VYA IMANI – III

Hiki ni kiwango kingine cha imani.

Leo tunapaswa kusoma Mambo ya Walawi sura ya 14 yote.

Imani kubwa daima itatafuta njia inayoitaka au matarajio yake, daima itakufanya uwe mtu wa kuamuru. Mungu anatuonesha njia ya kufikia imani kubwa. Kiwango cha imani yako kitaleta majibu ya kiwango cha matokeo, imani haba itakupa matokeo haba, lakini imani kubwa itakupa matokeo makubwa.

Imani kubwa daima itakufanya uwe mtu wa amri, kwa sababu tayari umeshaijenga imani yako kwa kiwango ambacho unaanza kutenda kwa roho wa imani; kama ilivyondikwa;

Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani; kama ilivyoandikwa, Naliamini, na kwa sababu hiyo nalinena; sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena;

2 Wakorntho 4:13

Huwezi kuendelea kubaki na kiwango cha imani ulichonacho, au kubaki na imani haba uliyonayo. Unao wajibu wa kuendelea kuijenga imani yako mpaka ikue na kufikia kiwango cha imani ya kanisa la Thesalonike, ambalo imani yake ilielezwa kuwa “imani yao ilizidi sana.”

 Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, kama ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu inazidi sana, na upendo wa kila mtu kwenu kwa mwenzake umekuwa mwingi.

2 Wathesalonike 1:3

Imani kubwa inakufanya uwe na amri juu ya chochote, wakati roho ya imani inakuimalisha.

Mungu anataka kila mmoja wetu akue katika kipimo cha imani (Warumi 12:3). Mungu hapendi kuona mtu yeyote anadumaa. Anataka kukuona una KUA katika Yeye. Kukua katika Yeye ina maanisha kwamba kukua kutoka imani hata imani (Warumi 1:17). Hii ina maanisha kumjua Yeye zaidi na zaidi, kumjua Mungu zaidi wiki hii kuliko wiki iliyopita. Kumjua zaidi leo kuliko jana.

Zifuatazo ni njia nne za kukuza imani yako

1. Kusikia Neno

Basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo.

Warumi 10:17

Kama unataka kukuza imani yako, jambo la kwanza ni kusikia, na hii ina maanisha kwamba jifunze kujilisha mwenyewe Neno la Mungu. Unapolikia Neno la Mungu, linakubadilisha. Linabadilisha mtazamo wako na namna unavyowaza inabadilika. Linaosha ubongo wako (Yohana 17:17).

Tunatakiwa kuviona vitu kwa namna Mungu anavyoviona, tunapswa kuwaza kama Mungu anavyowaza. Habari njema ni kwamba kipo kitabu ambacho kimejaa tu habari za namna Mungu anavyowaza: Biblia. Fungua Biblia yako anza kusoma, sikiliza mafundisho ya Mtumishi wa Mungu mwenye Roho wa Mungu ndani yake. Kwenye gari lako jaza mahubiri kuliko miziki ya kidunia n.k

2. Kuliamini Neno

Filipo akasema, Ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu, akanena, Naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mwana wa Mungu.]

Matendo ya Mitume 8:37

Ni jambo moja kusikia Neno … na ni jambo lingine kuliamini hilo Neno. Unaweza kuwa umesikia kwa miaka mingi sana kuwa Yesu ni Bwana. Lakini siku utakapoliamini hilo Neno utaanza kuona ukuu ya Yesu maishani mwako.

Warumi 10:9-10 inasema, “Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. 10 Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu.” Umefanyika Mkristo kwa kusikia na kuliamini Neno. Jambo kama hilo limefanyika kwenye maisha yako yote, unapaswa kujua Mungu amesema nini na ukaamini hicho hata kama mazingira au hali yako hairuhusu wewe amini ahadi za Mungu pakee. Unaposoma Neno la Mungu usisahau kuliamini. Mfano Neno linasema:

  • “Mimi ndimi Bwana nikuponyaye” (Kutoka15:26).
  • “kwa kupigwa kwake mliponywa.” (1 Petro 2:24).
  • “[Yesu] akawaponya wote” (Mathayo12:15).

Kama Neno la Mungu limesema, hilo jambo limekwisha. Ni wakati wa kuliamini Neno.

3. Kuongea Neno

Mtu yule akaniambia, Mwanadamu, tazama kwa macho yako, sikia kwa masikio yako, ukaweke moyoni mwako, yote nitakayokuonyesha; maana umeletwa hapa kusudi nikuonyeshe haya; tangaza habari ya yote utakayoyaona kwa nyumba ya Israeli.

Ezekieli 40:4

Unaweza kusema “Ila bado naumwa”

Ukishasikia Neno la Mungu na ukafanya maamuzi kuliamini, unatakiwa kufanya maamuzi ya kulichukua. Ichukue hiyo kweli na kamwe usiruhusu iondoke.

Ukisha sikia na kuamini Neno tunasema kwamba umeuona uzuri wa Mungu, tangaza hilo, ongea hilo. Ukiona unaumwa na ukaona Neno la Mungu linavyosema juu ya magonjwa, unatakiwa kuchukua hayo maneno, andika mahali, shika kichwani na utangaze sawasawa na hilo Neno na si hali yako. Ongea hayo kila siku.

4. Kufanya sawasawa na Neno

Vivyo hivyo na imani, isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake. 18 Lakini mtu atasema, Wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu.

Yakobo 2:17-18

Kusikia, kuamini na kulitangaza Neno hakutoshi – chukua hatua zaidi ya kiimani. Kama unaumwa na umesikia Neno la uponyaji, ukaamini na umeanza kulikiri au kulitangaza, kuna hii hatua muhimu sana kwakoni kuamka asubuhi na kuanza kumshukuru Mungu kwa uponyaji hata kama bado unasikia maumivu. Unashukuru kwa kile unachoamini. Kitendo cha kufanya hivyo kinaonesha ukomavu wa imani yako.

Kusikia. Kuamini. Kutangaza. Kutenda. Ukimsikilza Bwana, amini anachosema, anza kusema kama alivyosema na tendea kazi hicho, utajikuta unakua kiimani kuliko wakati wowote hapo nyuma. Neno la Mungu litafanya kazi ndani yako kuliko kitu chochote na utaishi maisha ya IMANI kubwa.

MWAMINI MUNGU HATA ASIPOJIBU

Soma Biblia Yote kwa Mwaka Mmoja

Mathayo 15:22-23 (SUV)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
²² Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, Unirehemu, Bwana, Mwana wa Daudi; binti yangu amepagawa sana na pepo.

²³ Wala yeye hakumjibu neno…

Soma zaidi: Sefania 3:17
“Bwana, Mungu wako, yu katikati yako shujaa awezaye kuokoa; Atakushangilia kwa furaha kuu, Atakutuliza katika upendo wake, Atakufurahia kwa kuimba.”

UJUMBE
Inawezekana ni mwana wa Mungu unayesoma maneno haya, yawezekana umejaa huzuni, maswali na kila namna ya kuvunjika moyo, mapigo ya moyo yanakutwita kwa sababu upo katika gali ambayo hukuitarajia. Unatamani kuisikia sauti ya Bwana Mungu “uwe na amani”, lakini ukimya na usiri wa kushangaza japo unaniuliza Mungu maswali mengi – “Hakumjibu Neno lolote.”

Moyo wa huruma wa Mungu lazima uume kusikiliza huzuni za watu wote duniani, malalamiko, vilio ambavyo vinainuka kutokana na udhaifu wetu, mioyo isiyo na subira, kwa sababu hatuoni mapenzi yetu yakijibiwa. Hana kawaida ya kujibu kila kitu ambacho macho yetu yanaona au tunachokitolea machozi.

Ukimya wa Yesu ni wa maana kama kauli yake ilivyo ya maana, unaweza kuwa ni ishara, haimanishi kwamba hajakukubali, bali anakukubali na ameamua kunyamaza kwa kusudi na baraka kwako.

Kwa nini unainamisha chini roho yako? Unapaswa kumshukuru Mungu hata akikaa kimya. Sikiliza hadithi hii ya binti wa zamani ya namna ambavyo Mkristo mmoja aliota kwamba aliwaonya wengine watatu katika maombi. Walipokuwa wamepiga magoti Bwana Yesu akasogea karibu nao.

Alipomsogelea wa kwanza, Aliimwinamia kwa unyenyenyekevu na upendo, akitabasamu na kumuonesha upendo na akaongea naye kwa kilugha, uwazi na raha sana n.k

Akamwacha akaamwendea wa pili, lakini aliweka mkono wake tu juu yake na huyu msichana akainamisha kichwa, alimtazama tu kwa kumkubali.

Kwa mwanamke wa tatu, alipita haraka, bila kusimama kwa Neno lolote wala salamu. Huyu mwanamke aliyekuwa anaota akajisemesha “Basi anapenda sana wa kwanza, na wa pili pia anapenda kiasi, ila huyu wa tatu hajamfanyia chochote cha kuonesha upendo kama kwa yule wa kwanza; na huyu wa tatu alihuzunika Sana kwa sababu hajaambiwa chochote na hata jicho la upendo halikuwepo.

“Ninashangaa sijui kafanya nini, kwa nini Bwana ameonesha tofauti sana kwa wote watatu?” Akiwa anatafakari hayo, Bwana mwenyewe akatokea pembeni yake na kusema: “Ewe mwanamke! Mbona umenitafsiri vibaya. Yule mwanamke wa kwanza anahitaji msaada wangu wote na nimjali Sana ili aweze kupita kwenye njia nyembamba. Anahitaji upendo wangu, mawazo yangu na msaada wangu kila saa. Bila hivyo atashindwa na kuanguka.

“Wa pili, ambaye nilimtazama na kumwacha, anayo imani na anajiamini ingawa mambo yanaweza kubadilika na akafanya chochote ambacho watu hufanya”

“Yule wa tatu, ambaye nilionesha kutomwangalia, na nikamwacha, anayo imani na upendo ya kiwango bora, ninamfundisha haraka hatua za kufanya makuuu na utumishi Mtakatifu.”

“Ananijua vizuri na ananipenda kwa dhati na kuniamini kupita kawaida ya wanadamu. Haitaji mpaka nimfanyie kitu kujua nina mpenda, hana shida na havunjiki moyo kabisa kwa jambo lolote Yeye anafaulu mtihani wa kipimo cha upendo wake kwangu. Nimeshapanga kwamba atashinda duniani na Mbinguni ataingia; kwa kuwa ananiamini mimi kiasi kwamba hata akili yake ikikataa, moyo wake unaweza mshawishi kuniasi lakini huyo wa tatu hawezi kuniacha kamwe; – kwa sababu anajua ninachofanya kwa ajili ya ukulele wake, na kwamba ninachokifanya hahitaji maelezo leo, ataelewa hapo badaye.

“Nimemnyazia mpenzi wangu kwa sababu ninapenda zaidi ya nguvu ya maneno ya wanadamu yanaweza kueleza, au namna moyo wa mwanadamu unavyoweza kuelewa. Akaniambi ” kwa faida yako, pia jifunze junipenda katika roho, pasipo kunipenda huku unataka kitu fulani kwa sababu unajua ninacho.””

Bwana “atatenda makuu kwako” ukiamua kujifunza siri ya ukimya wake, na ukamsifu daima, kwa maana hivyo ulivyo na pumzi uliyonayo ni zaidi ya unavyotamani. Subiri kwa upendo, asianze mengine kwa sababu Bwana amenyamaza. Anawajua waliowake na anatuwazia mema daima. _ Ndilo fungu langu.

DOKEZO
Mpende Mungu hata kama hajafanya unachotaka akufanyie.

Unaweza kujiunga Telegram kwenye group la Pillars of Destiny ili kupata masomo haya kila siku.