KWA NINI WAKRISTO WENGI HAWAONI NGUVU ZA MUNGU?

Wakristo wengi wanaufahamu msalaba wa YESU, unaowapa msamaha wa dhambi. Lakini wengi hawajawahi kuchukua hatua ya UFUFUO wa Yesu Kristo. Maana Msalaba ni Upendo wa Mungu na Ufufuo ni nguvu ya Mungu.

Tunapochukua hatua ya kuhamia katika msamaha wa dhambi na nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Ndipo anapodhirisha ushindi wake katika maisha yetu na ya wengine’.

Tunahitaji vyote (upendo na nguvu). Bila Upendo Nguvu zake zitatuharibu au tutaharibu wengine. Na bila ya nguvu Upendo wake hauna kazi. Wakristo wengi wana upendo kwa Mungu lakini hawana nguvu ya kushinda magonjwa, nguvu za giza, uovu, na nguvu za kipepo – hujitukuta wakishindwa vita.

BAADHI YA CHANGAMOTO ZA MTUMISHI

Mtumishi wa Mungu lazima awe makini sana na baadhi ya vitu, ili mwishowe asije akaangukia mikononi mwa ibilisi. Changamoto kubwa ni hizi zifuatazo: – 

 1. Nguvu
 • Nguvu inaweza kuua

Nguvu inasidia sana kwenye ulinzi. Tunaona 2 Wafalme 1:9-12, ambapo tunaona maaskari waligeuzwa majivu palepale. Hii ndiyo nguvu. Mungu wa Eliya ndiye Mungu wako, ile nguvu bado ipo hata sasa kama ilivyokuwa wakati ule wa Elia. Ukiwa na nguvu ya Mungu unaweza kumshughulikia adui. Nguvu ni nzuri lakini lazima idhibitiwe.

Kama Mungu ataweka nguvu kubwa kwa mtu ambaye hawezi kuitawala, kutatokea uharibifu mwingi sana. Mungu hawezi kuachilia nguvu zake kwa mtu ambaye hawezi kuitumia vizuri. Hebu fikiri mtu kichaa akipewa bomu nini kitatokea? Kama bado una hasira sahau kupata nguvu ya Mungu.

 • Nguvu inaweza kukuharibu

2 Samweli 11:1-27, hapo tunaona nguvu ikimharibu Mfalme Daudi, alipopata cheo akiwa matembezini akaona mke wa mtu akioga, kama mfalme akatoa amri kuwa yule mwanamke apelekwe kwake. Yule mwanamke akapata ujauzito wake na alitumia nguvu zake kupanga mauaji ya mme wa yule mwanamke.

 • Nguvu inaweza kumwangamiza aliye ibeba.

Kwa kuwa nguvu za Mungu zinaweza kupelekea mtu kiburi. Katika Waamuzi 16, tunaona habari za Samsoni. Wazazi wake walimuonya asioe mwanamke ambaye hajaokoka, lakini hakuwasikiliza. Samsoni akaishia kuangamia.

 • Nguvu inaweza kuwa chanzo kikubwa cha majaribu.

Ukisoma Mathayo 3:16-17 na ukilinganisha na Mathayo 4:1-11, utagundua kuwa ghafla Yesu alipobatizwa ubatizo na Roho Mtakatifu ndipo ibilisi akampeleka katika majaribu mazito. Ibilisi alimuomba Yesu kutumia nguvu zake kubadili jiwe liwe mkate. Ibilisi alitaka Yesu atumie zile nguvu kujishibisha. Tambua kuwa ibilisi anaweza kukushawishi utumie nguvu ulizo nazo kujilimbikizia mali. Mungu akikupa kanisa la kuchunga usiligeuze kuwa chanzo chako cha kujipatia chakula. Haimaanishi kuwa ni kosa kanisa kukupa chakula bali nina maanisha wewe zingatia kufanya ya Bwana na Bwana atafanya yanayokuhusu.

 1. Kukosa uzoefu

Uzoefu ni mwalimu bora sana. Kuna faida kubwa sana za kujifunza kutokana na uzoefu wa watumishi waliotutangulia ili ujue namna gani ya kushinda. Maana uzoefu unaweza kujifunza kwa kutazama wengine au kwa kupitia mwenyewe.

Samweli alijifunza kwa Eli. Alitambua kwamba ni kwa sababu watoto wa Eli walikuwa wakicheza na sadaka za Mungu, walikosa nidhamu na kufanya uzinzi na kuchafua nyumba ya Mungu, ilipelekea Mungu kusema katika 1 Samweli 2:30:

Kwa sababu hiyo, Bwana, Mungu wa Israeli, asema, Ni kweli, nalisema ya kuwa nyumba yako, na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele; lakini sasa Bwana asema, Jambo hili na liwe mbali nami; kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu.”

Samweli akalipata hili somo. Maisha yake yote na watoto wake walijizuia kabisa kuichafua madhabahu ya Mungu (1 Samweli 12:1-5).

Daudi alipata uzoefu kwa mfalme Sauli. Ndiyo maana katika 2 Samweli 6:14-22, alicheza mbele za Bwana kwa uwezo wake wote.

Mfalme Nebukadreza alijifunza kutokana na aliyoyapitia mwenyewe katika Danieli 4, Mungu alimuonya kupitia ndoto. Mungu akamwandalia na mpango wa kutafsiriwa ndoto, lakini akapuuzia onyo. Kwa miaka saba alikula majani kama mnyama ndipo akapata ufahamu na kutambua kuwa mfalme wa kweli ni Mungu.

Kama kuna somo moja kubwa la kujifunza kwa Farao, ni kwamba haiwezekani kupigana na Mungu na ukashinda. Maana Biblia inasema:

“Kwa maana maandiko yasema juu ya Farao, ya kwamba, Nilikusimamisha kwa kusudi hili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako, jina langu likatangazwe katika nchi yote.”

Warumi 9:17
 1. Uwezo wako.

Changamoto kubwa hapa ni kwamba Mungu ana vitu vingi sana na hata anapotupa anatoa kwa kadri ya wingi wa utajiri wake, lakini tatizo kubwa ni uwezo wa Mtumishi kuchukua kutoka kwa Mungu.

Zaburi 23:5 inasema:

Waandaa meza mbele yangu, Machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, Na kikombe changu kinafurika

Wakati wote Mungu anapotoa, anatoa mpaka mpokeaji anachanganyikiwa (Malaki 3:10, Mithali 3:9-10). Katika Yohana 2:1-11, katika harusi ya Kana, kilichotakiwa ilikuwa ni divai ili sherehe iishe salama. Lakini alitoa zaidi ya walichohitaji na ilikuwa divai bora sana. Mungu anasema endapo utayatenda mapenzi yake atakubariki kiasi kwamba baraka zitakuwa zikikukimbiza na kukupata.

Kama Mungu anajitosheleza kwa nini Mtumishi unakosa upako wa kutosha? Kwa nini unapungukiwa fedha? Kwa nini uko upande wa moto na bado umeoza? Kwa nini uko kwenye ukingo wa mto na bado una kiu?

 • Inawezekana unatamani vitu visivyo, pengine unatamani utajiri. Mithali 23:5 “Je! Utavikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujifanyia mabawa, Kama tai arukaye mbinguni.” Maana mara nyingi wanaotamani mali hunaswa katika mtego.
 • Pengine unaomba Mungu akupe kutambulika. Yeremia 45:5 inasema “Je! Unajitafutia mambo makuu? Usiyatafute; kwa maana tazama, nitaleta mabaya juu ya wote wenye mwili, asema Bwana; lakini roho yako nitakupa iwe nyara, katika mahali pote utakapokwenda.”
 • Pengine unatafuta mamlaka. Mamlaka au nguvu inaua. Katika 2 Mambo ya Nyakati 26 mfalme Uzia alimlingana Bwana na akawa tajiri sana. baadaye akamkosea Mungu na akaangamizwa. Vivyo hivyo kwa Samsoni katika Waamuzi 14:1-3, Samsoni alisisitiza kwamba ataoa mahali ambapo si sahihi, kwa kutumia nguvu zake licha ya maonyo ya wazazi wake.

Una kiu kiasi gani kwa ajili ya mambo ya Mungu? Katika Mathayo 5:6 Biblia inasema:

Heri wenye njaa na kiu ya haki; Maana hao watashibishwa.”

Mathayo 5:6

Sababu ya kwa nini huna kitu inawezekana wewe bado ni bahili. Maana mtu bahili atazidi kuusogelea uhitaji daima. Mithali 11:24-25, inathibitisha hili:

Kuna atawanyaye, lakini huongezewa zaidi; Kuna azuiaye isivyo haki, lakini huelekea uhitaji. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa; Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe.”

Mithali 11:24-25

Unachotoa kinaamua upate nini. Luka 6:38 inasema;

Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa; kipimo cha kujaa na kushindiliwa, na kusukwa-sukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa

Luka 6:38

Ukuu unategemea sana kiasi gani unatoa na si muhimu sana kwamba una nini. Katika 2 Wafalme 4:8-17, mwanamke Mshunami aliitwa ‘mkuu’ si kwa sababu ya utajiri wake, ila kwa sababu alikuwa mtoaji sana. umewahi kutoa bila kuombwa? Je umewahi kujitoa kuomba kwa ajili ya mkubwa wako bila yeye kukuagiza?

Mwamba wa upako ni huduma ya kujichotea tu. Mungu akiona kwamba una hiari ya kutoa muda wako na nguvu kwa ajili ya wengine, upako utakujilia. Je uko tayari kufa ili wengine waishi? Kama kweli basi tambua Mungu atakuagiza umpelekee vyombo vyako tu ili yeye aweze kuvijaza mpaka vifurike na upako. Kama unatamani kutumia, kubali kutumiwa, ataleta upako kwako.

 1. Kujiongoza.

Hali ya kujiongoza inaanza pale ambapo unaona kama unabanwa, unaanza kuona kama umekua na unazuiliwa kupaa kama utakavyo. Unapoanza kuona hali ya kutofurahia utumishi wa kuwa chini ya mtu unatakiwa kuwa makini sana, inawezekana unataka kuanza kujiongoza.

Mwana mpotevu alikuwa na wazo la kutaka uhuru ili ajiongoze mwenyewe na akaanza kudai urithi wake.

Ole wa watoto waasi; asema Bwana; watakao mashauri lakini hawayataki kwangu mimi; wajifunikao kifuniko lakini si cha roho yangu; wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi; 2 waendao kutelemkia Misri wala hawakuuliza kinywani mwangu; ili wajitie nguvu kwa nguvu za Farao, na kutumainia kivuli cha Misri. 3 Basi, nguvu za Farao zitakuwa aibu yenu, na kutumainia kivuli cha Misri kutakuwa kufadhaika kwenu.”

Isaya 30:1-3

Baada ya Mwana mpotevu kuupata uhuru alioutaka zikaanza starehe, akaanza kujifurahisha. Akaanza kuishi atakavyo, alienda kwenye starehe kila siku. Lakini ikumbukwe kuwa uhuru ukizidi unasababisha kupoteza na kuharibikiwa. Na ukisha poteza ulichokuwa unajivunia ndipo aibu inakufuata. Unajua kuwa tawi la mti likikatwa toka kwenye shina, kwa kitambo fulani bado linaendelea kuwa majani yenye rangi ya kijani. Hii ni kwa sababu kunakuwa bado kuna virutubisho vimetunzwa kwenye tawi. Lakini vile virutubisho vya chakula vikiisha kinachofuata ni majani kukauka.

Watumishi wengi sana wanaojitafutia uhuru kwa matakwa yao wamejikuta wakiishia katika aibu kubwa baada ya kushindwa katika utumishi wao.

 1. Roho za mazoea.

Roho za mazoea zipo kwenye jamii nyingi na ni rahisi kuua kazi ya Mtumishi. Zinatokana na mwingiliano kati ya mtumishi na anaowaongoza, hali inayowapa nafasi ya kufahamu mambo mengi kuhusu Mtumishi wao. Anavyoweka watu karibu naye wanaingiwa na roho ya mazoea. Hata Bwana Yesu alipokutana na watu wa namna hii, aliwaombea na kuponya wachache tu kutokana na kuwa watu wa dharau.

Yesu Akasema, Amini, nawaambia ya kwamba, hakuna Nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe.

Luka 4:24, 28-29

Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika Sinagogi walipoyasikia hayo. Wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini.”

NGUVU

Mtume Paulo alipotoka jangwani baada ya Mungu kumchukua na kumbadilisha akiwa njiani kuelekea Dameski, aliweza kusema, “… mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu (Wagalatia 1:16)”

Alienda katika miji na kusema “Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu”

“nililelewa katika mji huu, miguuni pa Gamalieli, nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa jitihadi kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Nilikuwa mwanafunzi wa wanafunzi, nimekuwa Mwalimu wa Walimu. Mimi ni Farisayo mwana wa Farisayo.”

“Mtu ye yote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi.”

Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mtu ye yote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. 5 Nalitahiriwa siku ya nane, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benyamini, Mwebrania wa Waebrania, kwa habari ya kuishika torati, ni Farisayo, 6 kwa habari ya juhudi, mwenye kuliudhi Kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia.”

Wafilipi 3:4-6.

MAFANIKIO MAPYA YA KIROHO

Lakini mtume Paulo anasema chochote

“Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu, naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. 8 Naam, zaidi ya hayo, nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu, Bwana wangu; ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo.”

Wafilipi 3:7-8

Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu”

1 Wakorintho 2:4

UDHIHIRISHO WA NGUVU

Paulo na washirika wengine wa kanisa la Mungu walisitaajabisha ulimwengu wa kisiasa wa kipindi walichoishi kwa nguvu ya Roho wa Mungu Anayeishi.

Kanisa la Yesu Kristo, lilizaliwa kupitia udhihirisho wa NGUVU ya kitume.

Je, leo tuna nini?

Tuna nadharia nyingi mno.

Tuna theolojia nyingi mno.

Tuna mafundisho mengi mno.

Lakina hatuna udhihirisho wa nguvu za Mungu!

Yesu Kristo anakuja mara ya pili na kanisa litanyakuliwa.

Je, umewahi kufikiri hata kwa dakika moja kwamba kanisa litanyakuliwa likiwa halina nguvu, lina anemia, limedhoofu, limelala, lisilojali hali iliyopo leo?

Kanisa lilinyakuliwa ni Bibi Harusi wa Kristo. Ni zawadi ya pekee atoayo Baba kwa mwanaye wa pekee, Yesu, kwa kazi yake ya Ukombozi aliyoikamilisha hapa dunia, kwa kuacha utukufu mkubwa uliomzunguka kule mbinguni na akachukua ufanano wa mwili wa dhambi, kwa kuvumilia mateso, kukataliwa na maumivu ili tu kwamba ajitoe kwa ajili ya wokovu wa dunia nzima

Je, unafikiri kuwa Mungu ataridhika kuona alitoa zawadi ya pekee ya Mwanaye Yesu Kristo na kupitia maumivu makubwa kiasi kile na aone Bwana Harusi, anamletea kanisa nyonge kama tulionavyo leo?

Ukweli haiwezekani, lazima jambo fulani lotokee. Lazima tulifanye litokee. Nakutabilia kuwa moja ya mafanikio makubwa ambayo utayapata katika ulimwengu wa roho kwa jinsi ujio wa mara ya pili wa Yesu Kristo unakaribia ni:

Kanisa La Yesu Kristo Litanyakuliwa Likiwa Na Udhihirisho Wa Nguvu Za Mungu Za Ajabu Mno  Na  Roho Mtakatifu Atamwangwa Kuliko Hata Kanisa Lilivyokuwa Linaanza.

Kanisa lilizaliwa katika nguvu. Ilieleweka kabisa kuwa kanisa lina nguvu. Kulikuwa na miale ya moto. Kulikuwa na kunena kwa lugha mpya. Kulikuwa na nguvu. Unaweza kusoma kipande kidogo tu cha Matendo ya Mitume Kuhusu kanisa la kwanza na ukaona jinsi ambavyo hawa watu walitembea katika nguvu za Mungu. Kubwa tena kubwa mno. Watu walijaa nguvu.

Mungu alichukua wanaume na na wanawake wabishi, waoga, wasio na elimu, wasiojulikana, na wengine hata hawakujua hazina za dunia hii, lakini Mungu aliwasha moto wa nguvu za mbinguni ndani yao na wakaweza kuifagilia dunia kwa Yesu.

Hili linafananaje na kile ambacho tunakiona siku za leo?

Ninao ujasiri wa kukuambia kuwa mpaka leo bado sura ya mwisho ya kitabu cha matendo ya  Mitume wa dunia hii bado haijaandikwa na haijafungwa!

Siku moja nilipomaliza tu kuomba usiku wa saa nane, Bwana Yesu alikuja chumbani kwangu, mwili mzima ulizimia ganzi kwa kuona tu ule mwanga wake nakumbuka ilikuw ani Tarehe 27 Julai 2014. Bwana aliponitokea nguvu zote zikaisha na alikuja kuniambia tunifundishe viongozi, sikulala mpaka asubuhina kesho yake sikuweza kuhubiri nilisimulia tukio na kulia tuna watu walifunguliwa sana.

Kazi ya Mungu si kazi ya mtu, hivyo tunahitaji kuwa na vitendea kazi vya mwenye kazi, ambavyo ni Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu.

Kwa kadri tunavyozidi kutamani kuwa karibu naye, nguvu, uwepo wake, upako, utukufu ufufuo wa Yesu Kristo na udhihirisho wa Roho Mtakatifu utakuja kwetu katika ulimwengu wa roho na kudhihirka katika ulimwengu wa kawaida (asili). Ukweli tunaenda katika viwango aambavyo macho hayajapata kuona wala masikio hayajawahikusikia, kabla ya unyakuo tutatembea katika viwango vikubwa na vya kushangaza mno.

Dunia nzima itajua kwamba Yesu yu Hai, kwamba ni Mwana wa Mungu,na kwamba alikuja huku duniani kwa kusudi. Wataona nguvu zake zikidhihirika ndaniya watu Wake kwa namna ya ajabu sana.

Yesu alisema;

Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote; hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.”

Mathayo 24:14.

Tupo katika kipindi cha mpenyo (kufanikiwa), kipindi cha kutoa uthibitisho (ushuhuda) kwanguvu.

Tunaweza, ni lazima, tutafanya, acha kujiwazia huwezi, si wewe bali Mungu ndani yako. Vuka mipaka ya uwezo wako wa kufikiria.

🗣 OMBA:

 1. Omba Mungu mwenye nguvu, uliye Baba yangu nijalie Mtumishi wako, kufikia hatua yakudhihirisha nguvu zako, nina kiu na uwepo wako maishani mwangu, katika Jina la Yesu Kristo. Amina!

Unaweza kujiunga kwenye group la Goodvine Discipleship School la WHATSAPP kwa kujaza fomu hapa chini:

http://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

MAFANIKIO MAPYA YA KIROHO

Mungu ametupa maneno ya msingi yaliyo mazuri sana, ukweli mkubwa, ambao kiukweli unasaidia sana uwezo wetu wa kuelelewa mambo ya kiroho.

Ni hivi:

Mtu anaishi katika ulimwengu wa aina mbili. Anaishi katika ulimwengu wa asili na pia anaishi katika ulimwengu wa roho. Mambo yanayotokea katika ulimwengu huu wa asili yanaenda sambamba na matukio sawasawa katika ulimwengu wa roho.

MAMBO HAYA NI KWELI ILIYO SAMBAMBA

Tunaona matukio mengi yanayotokea duniani siku za leo. Kuna kitu kinatokea kwa mtu wa ulimwengu wa asili hii. Akili ya mtu, yaani uwezo wake wa kawaida ya ulimwengu huu wa asili unaongezeka sana. Siku hizi mwanadamu anaweza kufanya vitu ambavyo ukweli vilikuwa havifikiriki kufanyika na mtu yeyote miaka michache iliyopita. Vitu ambavyo vilichukuliwa kama ndoto tu au hadithi za kisayansi leo vimetimiana kuzidi kiwango cha hadithi za jana.

Neno la Mungu lilishatutabilia kuwa tunapokaribia siku za mwisho, uwezo wa mwanadamu, uwezo wake wa kiakili, utazidi kuimarika zaidi.

“… na maarifa yataongezeka.”

Danieli 12:4

Na hili linatokea kwa kiasi kikubwa hasa wakati huu ambao tunakaribia ujio wa pili wa Yesu Kristo. Ujio wa pili wa Yesu Kristo upo karibu sana. Ndiyo maana akili ya mtu wa asili ya ulimwengu huu inazidi kuwa kubwa zaidi katika nyakati zetu.

Mtu anafanya kitu ambacho katika ulimwengu huu ninakiita “Mafanikio.” Anafakiwa sana katika uwanja wa sayansi. Mafanikio katika madawa. Mafanikio katika teknolojia. Na mafanikio katika kila jitihada za kibinadamu.

Natabiri kuwa ujio wa Yesu hauko mbali sana toka sasa, na uwezo wa mwanadamu utaongezeka kila mara zaidi na zaidi mpaka Yesu anapokuja tena.

Sasa, swali ni hili, kama katika ulimwengu wa asili mafanikio ni makubwa kiasi hiki, nini kitatokea katika ulimwengu wa roho? Je, Mungu ataruhusu Mwili  wake, Kanisa Lake, kuwa katika kiwango cha chini cha maendeleo na mafanikio wakati dunia inainua viwango vyake vya maendeleo, maarifa na uwezo?

Hapana kabisa!

Kwa kadri kurudi kwa Yesu kunavyo karibia, kanisa la Yesu Kristo litazidi Kuinua viwango vya mafanikio ya kiroho zaidi ya ufahamu wa akili za mtu wa asili ya ulimwengu huu. Tutapata mafanikio bora sana ya kiroho ambayo yataenda sambamba na kinachoendelea duniani.

boniface evarist mwakisalu

Haya mafanikio yatakuja kwa njia nyingi.

Moja: Kanisa hili halikuzaliwa nyonge; halikuzaliwa na anemia; halikuzaliwa bila roho.

Wengine wanadhani kuwa kila anayoweza kuyafanya Mungu tayari yamekwisha kuonekana kwa wanadamu tayari. Hili si kweli. Kuna mambo ambayo bado hayajaingia hata kwenye moyo wa mwanadamu, wala macho bado hayajaona mambo ambayo Mungu amemuandalia mwanadamu.

“lakini, kama ilivyoandikwa, Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia, (Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu,) Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao.”

1 Wakorintho 2:9

Tunapoteza mbio. Wasioamini uwepo wa Mungu wanapita Wakristo.

Uamsho wa maswala ya uchawi unafika mahali katika hatua ambayo hata kuna mashule yanafundisha rasmi, kwa kusoma kisoma vitabu au Kutazama filamu za akina mfano  za akina Harry Potters zinafundishwa na mashule mengi hayaweki kipaumbele kwenye kufundisha Biblia.

Tukitazama nyuma miaka 2000 iliyopita ya kanisa la kwanza, tunakuta kwamba miaka 200 baada ya Yesu kufa pale msalabani, wanafunzi Wake kwa nia na kusudi moja waliweza kuhubiri injili duniani. Kwa ujumla dunia nzima ilikuwa katika ushawishi wa ukristo kwa namna fulani.

Nini kilitokea?

Kwa jinsi tunavyozidi kuifuatilia historia ya kanisa, tunagundua kuwa kipindi cha Enzi za Giza kilileta muundo wa kidini. Ukristo ulianza kulegezwa mpaka ikifika wakati ukawa kama umepotea. Udhihirisho wa nguvu za Mungu ukaanza kupungua hasa walipoanza kuweka utaratibu wa mahubiri ya pointi tatu kwa ibada. Ingawa, kanisa halikuanza kwa namna hii.

SI KWA WAHUBIRI WA KUPATA FEDHA

Miaka 2000 iliyopita kanisa halikuzaliwa kwa mtu ambaye atahubiri ili apate fedha. Halikuzaliwa kupitia ujanja wa mahubiri ambao tunauona katika Injili ya siku hizi. Ni rahisi sana kuhubiri siku hizi kwa sababu hatuhangahiki tena kuthibitisha chochote kama ilivyokuwa zamani.

Ili uweze kuhubiri siku hizi inakupasa tu uwe msomi wa chuo kikuu au seminari au mtu yeyote anayejua kuongea vizuri na kuchekesha. Unaweza tu kuzipangilia pointi zako tatu, utaelezea ya kwanza, ya pili na ya tatu kisha hitimisho. Unaingizia stori nzuri na ucheshi kidogo ambao umeutengeneza. Ukiweza tu kuongelea nguvu ya kuwaza chanya na nguvu ya akili juu ya jambo fulani, hapo unakuwa tayari umefanikiwa.

Namshukuru Mungu kwa wahubiri wakubwa. Tunawahubiri wakubwa sana ambao dunia haijawahi kuwa nao, lakini walimwengu wanaohubiriwa wanaenda kuzimu. Unakuta duniani hapa, ikiwemo Tanzania na nchi kubwa kama Marekani, Uingereza, Afrika ya Kusini utakuta redio nyingi na mitandao ya kijamii na vipindi vya TV, vina mahubiri ya kuwafikia watu. Bado hawajaweza kuzuia ushawishi wa maswala ya ngono, ndoa za jinsia moja, ulevi, matumizi ya madawa na maovu mengine. Hatujaweza kuzuia.

Kanisa la mwanzo halikuzaliwa kwa kuwa Mhubiri sana, wala halikuzaliwa kwa kuwadanganya watu.

Kanisa lilizaliwa kwa udhihirisho wa nguvu.

Yesu alisema:

Mtapokea NGUVU.

Matendo ya Mitume 1:8

Baada ya wanafunzi kumwagiwa Roho Mtakatifu, walikuwa wakishangilia kwa ushawishi wa nguvu.

Kuna watu walisema, “wamelewa kwa mvinyo mpya.

Lakini Petro akasema, “Sivyo mnavyodhani; watu hawa hawakulewa

Alisema:

“lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, 17 Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote Roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri; na vijana wenu wataona maono; na wazee wenu wataota ndoto”.

Matendo ya Mitume 2:16-17.

Fuatilia kesho muendelezo wa somo la NGUVU….

🗣 OMBA:

 1. Omba Mungu, akupe neema ya kubeba injili yako sawa na mapenzi yako na si kwa jinsi ya kibinadamu, katika Jina la Yesu Kristo. Amina!

Unaweza kujiunga kwenye group la Goodvine Discipleship School la WHATSAPP kwa kubonyeza picha hapa chini:

Ili uweze kupata mafunzo ya kila siku ungana na GOODVINE WhatsApp.

Mafundisho

usomaji wa Biblia

Ukiri wa kila siku

Maombi

cheti cha baada ya kumaliza kozi

na mengineyo mengi.

AHADI YA MUNGU KWAKO

Alisema:

Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.”

Matendo ya Mitume 1:8

Hajasema “Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; na hiyo nguvu itwasaidia tu kunena kwa lugha au kuomba kwa lugha ya Roho Mtakatifu”.

Amesema, “hiyo nguvu itawawezesha kuwa mashahidi Wangu”

Nimekuwa Mtumishi wa Mungu kwa miaka kadhaa sasa – saba, nimekutana na watu wa aina nyingi lakini ukweli mpaka sasa ninaweza kusema nimewaona watu wachache sana huku duniani ambao ukweli wamepokea nguvu na ikatenda kazi vilivyo. Mungu anataka sisi tubatizwe kwa maji, tubatizwe kwa Roho Mtakatifu na tufikie kiwango cha zaidi ya kujazwa Roho Mtakatifu.

Ninaweza kukutajia mamilioni ya watu waliobarikiwa. Ninaweza kukuonesha mamilioni ya watu ambao wanahubiri Kuhusu Yesu. Ninaweza kukuonesha mamilioni ya watu ambao ukweli wananena kwa lugha mpya au watu ambao wanajisikia raha sana pale wanapomfanyia Mungu ibada.

Lakini bado sijakutana na watu ambao ninaweza kusema “kweli huyu anao uwezo uitwao nguvu, amejazwa Roho Mtakatifu, anatoa ushuhuda na ushahidi wa kufufuka kwa Yesu Kristo”. Tambua kuwa kutoa ushahidi wa Yesu Kristo ni kutoa uthibitisho kuwa Yesu alifufuka na ndiye Bwana.

Jambo hili nakuambia ndugu msomaji. Inawezekana kabisa kuwa na hiki kiungo muhimu cha injili kiitwacho NGUVU, ambacho kwa kiasi kikubwa kanisa la leo linakosa uzoefu wa nguvu za Mungu.  Lazima kwanza tuamini kwamba inawezekana na kuamua kuishi maisha ya njaa ya haki. Ila lazima hasi iwepo kabla ya kuzalisha nguvu.

Mafundi umeme wanasema ili kuzalisha nguvu ya umeme ambayo inaweza kufukuza giza na kuleta mwanga lazima ziwepo waya mbili.  Wanachukua waya ya hasi na chanya ndipo huweza kuziweka ndani ya ganda ili zisigusane isipokuwa mwishoni kila moja inaingia katika sehemu yake na mara nyingi wanachimbia chini. Lazima zisigusane Vinginevyo hazitafanya kazi au zitasababisha tatizo kubwa!

Mchakato wa kufikia nyaya au kuzitandaza chini si rahisi, Yesu alisema;

Amin, amin, nawaambia, Chembe ya ngano isipoanguka katika nchi, ikafa, hukaa hali iyo hiyo peke yake; bali ikifa, hutoa mazao mengi”.

Yohana 12:24

Hii hatua siyo rahisi kabisa, ila ni ya muhimu sana kuzalisha nguvu. Maana ukiweka waya mmoja tu kwenye swichi, huwezi kupata umeme. Hupati hata mzunguko wa umeme, na hakuna mwanga wa kufukuza giza. Lazima uweke zote hasi na chanya pamoja.

Katika ulimwengu wa roho lazima ushughulikie mambo mabaya ili kwamba uweze kuzalisha mwanga tunaoutaka. Lazima uwe tayari kukabiliana na mambo jinsi yalivyo na wewe utakavyo. Tuna tatizo la watu kakata tamaa kushuhudia wengine kwa ajili ya Mungu. Kanisa linapoteza uwanja kwa sababu wasiookoka wanaongezeka kuliko kanisa.

Licha ya mtembeo wa Roho Mtakatifu katika mataifa mengi ya ulimwengu tunapoteza mechi. Watu wengi wa dunia hii bado hawajasikia habari za Yesu kwa ufasaha. Sijasema kwamba nusu ya watu walioko duniani wamemkataa Yesu. Sijasema labda wengi wamerudi nyuma. Ninachosema ni kwamba mabilioni ya watu bado hawajamsikia Yesu hata mara moja, hata kusikia jina la Yesu. Huu ni ukweli unaoumiza na uhalisia hatari sana.

Sababu kubwa ya hili ni kwamba wengi tumekwama mahali pa kutaka baraka zaidi na tumeshindwa kukazania kuwa na nguvu za Mungu ambazo zinahitajika ili tuweze kuzifanya kazi za Mungu. Narudia tena kusema kuwa mafanikio makubwa ya ufalme wa Mungu yatakuwa mikononi mwa wanaotafuta jibu la swali hili:

Basi wakamwambia, Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu?”

Yohana 6:28

Watu waliojazwa Roho Mtakatifu, wapentekoste, wamezamia sana kwenye baraka, lakini Yesu hakusema “Mtapokea baraka…”

Alichosema Yesu ni kwamba: “Mtapokea NGUVU”

Kanisa limekwamia mahali pa baraka, kila kanisa utakaloenda wanaongelea baraka tu, kunena kwa lugha, mwanzo wa Uhusiano wetu na Roho Mtakatifu, tunakwamia hapo. Ni wachache sana ambao utakuta wanakazania kusimama kwenye wito, wengi wanahama. Ni wachache mno wanaingia na kudumu katika nguvu za Mungu.

Wengi wanapokea baraka zenye nguvu, lakini hawana vigezo vitakiwavyo kuweza kufukuza mapepo. Hawana vionjo vinavyotakiwa kuponya wagonjwa. Na hii ndiyo kazi ambayo Yesu aliagiza tuifanye.

Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio; kwa jina langu watatoa pepo; watasema kwa lugha mpya; 18 watashika nyoka; hata wakinywa kitu cha kufisha, hakitawadhuru kabisa; wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya”

Marko 16:17-18.

Jibu ni lipi? Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu?

Ili kuzifanya kazi za Mungu lazima tuwe tayari kwenda katika viwango zaidi ya tulivyo navyo. Tusikwamie tu kwenye kiwango cha baraka katika maisha yetu. Lazima tupenye katika ulimwengu wa roho ili tuingie katika ulimwengu wa roho wa nguvu za Mungu.

Kwa neema YA Mungu tutafikia viwango hivyo mpaka tunapofika mwisho wa mfululizo wa somo hili.

🗣 OMBA:

 1. Omba Mungu, akupe neema ya kuvuka viwango vya baraka na kufikia nguvu za Mungu ipasavyo, katika Jina la Yesu Kristo. Amina!

Unaweza kujiunga kwenye group la Goodvine Discipleship School la WHATSAPP kwa kujaza fomu hapa chini:

http://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

WATOA UTHIBITISHO – VI

TAMANI SANA NGUVU KULIKO BARAKA

Mafanikio makubwa ya Ufalme wa Mungu kwa siku za badaye yatakuwa mikononi wa wale tu wanaotafuta jibu la swali hili:

Basi wakamwambia, Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu?

Yohana 6:28

Kanisa la Bwana Yesu limeomba kwa miaka na miaka juu ya kutamani kumuona Mungu kwa kiwango cha juu sana. Na ili kufanikisha hilo wamefanya mikutano mingi ya uamsho, kufunga, mikutano ya hadhara, Matangazo, ushirika, ushirika. Zamani watu walibarikiwa sana, walifurahia uwepo wa Mungu, walicheza katika roho, zilikuwa nyakati kubwa za furaha na baraka.

Tatizo ni kwamba kanisa, mwaka hadi mwaka hadi mwaka, limekwama kwenye baraka tu, na haliingii tena katika uhusiano wa kiroho ambao Mungu ameukusudia! Hatujafika mahali panapotahili. Swali kubwa ni kwa umbali gani unatamani kufika?

Tuna majumba mazuri, mavazi mazuri, tuna misalaba mizuri, tuna madirisha mazuri ya udongo. Tuna kwaya nzuri zenye nyimbo nzuri, tuna ushirika na vyakula vizuri. Tuna watu madhababhuni ambao wameenda seminari kusomea theolojia au wamechukua kozi ya miaka mitatu mpaka minne na wanajua maana ya ibada. Wana uwezo wa kufundisha pointi kwa pointi.

Wanabatiza watoto, wanafungisha ndoa watoto wakikua, wanasikiliza matatizo yao, wanawafuta machozi, wanazika waliokufa. Lakini kuna jambo la msingi sana tena linalohitajika sana! Hayo yote hayatoshi.

HALI HALISI

Jambo ambalo ninakushirikisha leo ni hali halisi ndiyo hali halisi la kanisa la leo.  Hakuna anayependa kujifunza au kusikia mambo mabaya ila ili tuweze kujifunza namna ya kutenda kazi za Mungu, lazima tuyakabili mambo kama yalivyo na si kama sisi tunavyotaka yawe. Lazima tuongee Ukweli hata kama unauma na hata kama unapingana kabisa na kile ambacho tulikiamini maisha yetu yote.

Ni hivi:

Mafanikio yote yanatokana na kujishughulisha na watu, mahali, vitu kama vilivyo na siyo ambayo wewe ungetamani vitu viwe. Kwa kifupi naweza kusema mafanikio ni kushughulika na watu kam walivyo, siyo kama wewe ulivyo.

Hivyo, lazima pia tushughulie hali zote kama zilivyo: Biblia inasema kuwa:

“tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru.”

Yohana 8:32

UKWELI NI HUU!

Ukweli ni kwamba Kuhusu hali halisi ya kanisa, watumishi na waamini wa siku za leo tupo kwenye tatizo. Na tatizo lenyewe ni kukata tamaa! Yesu alifufuka miaka 2000 iliyopita lakini leo kuna mabilioni ya watu hawamjui Yesu. Hatutaweza kuliondoa tatizo hili kwa kulipuuzia au kusema halipo. Huu ni wakati wa kujipanga na kuzama katika Neno la Mungu ili tuweze kujua hasa mapenzi yake na kusimama imara kama ahadi zake zilivyo kwetu. Lazima tutafute ufunuo mpya, mpenyo mpya ambao utatuingiza katika kusudi la ulimwengu wa roho zaidi ya hali ya sasa.

Hali ya sasa ni ya kushangaza sana, utaona mtu anasema ameokoka bado anakunywa pombe, anasema ameokoka bado mwongo, bado ana mke au mme nje ya ndoa, anasema ameokoka lakini hawezi kujitoa kwa ajli ya kazi ya Mungu. Anasema ameokoka lakini hana hata uwezo wa kumaliza mchawi, magonjwa kila siku ndani yake, umaskini wa kutosha, na woga mwingi. Na mbaya kuna baadhi ya watumishi wanapenda zaidi pesa kuliko kumtafuta ahadi ya Bwana Yesu kwa kanisa.

Kanisa limekosa kweli kubwa sana ambayo Bwana Yesu alifundisha mara zote. Wanalijua Neno, wanauwezo wa kukalili moyoni, lakini wamekosa Ukweli hali wa hilo Neno, kile ambacho Neno linaweza kufanya na Roho Mtakatifu na hili ndilo limekuwa “bomu” la kiroho.

Ni wazi katika Neno, Bwana amekusudia kwamba kanisa liwe na nguvu ya Roho Mtakatifu ili kuweza kuufikia ulimwengu, lakini kanisa limekosa hii nguvu tena pakubwa.

Yesu alipotuahidi kwamba tutapokea Roho Mtakatifu, hajawahikutuahidi kwamba tutanena kwa lugha tu. Zoea kuwa na nguvu! Nenda zaidi ya kiwango cha baraka na uingie katika kiwango hatma ya kinabii ya Mungu kwa ajili ya kania lake. Kuna zaidi ya katika Pentekoste kuliko kushika elimu tu. Kuna kuzeoa Nguvu. Maana ukizoea kuwa na Mungu utashinda hata ukikutana na Farao na ukatoa tamko “Bwana wa Isareli aseme, ruhusu watu wangu waende!”.

Tunatakiwa kuwa na kiu hasa ya kuwa na nguvu za Mungu kuliko hata unavyotamani kubarikiwa. Yesu hakuwaambia wanafunzi wake wasubiri pale Yerusalemu mpaka wapokee baraka, au kipiwa cha kunena kwa lugha. Aliwaambia:

“…mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu…”

Matendo ya Mitume 1:8

Walikuwa wanangoja NGUVU ya Roho Mtakatifu! Siku za leo watu wamekuwa wavivu sana kungoja mbele za Bwana. Wengi wamekwama kabisa kuvuka kiwango cha kutamani baraka na kufikia Ahadi ya Bwana Yesu. Ahadi ya Bwana Yesu ni NGUVU.                                                                                                    

🗣 OMBA:

 1. Omba Mungu akupe neema ya kujiliwa na nguvu ya Mungu ili uweze kuleta maana katika ufalme wa Mungu, katika Jina la Yesu Kristo. Amina!

Unaweza kujiunga kwenye group la Goodvine Discipleship School la WHATSAPP kwa kujaza fomu hapa chini:

http://forms.gle/957djapjw8gFLkF36 AU Tuma meseji kwenye namba 0752122744 Ikiwa na jina lako na mkoa unaoishi.