JINSI YA KUKIRI NA KUTANGAZA KINABII

Ukiri wa kinabii ni tamko ambalo lina uzito wa mamlaka ya kifalme nyuma yake.

‘Kinabii’ inamaanisha yameundwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu ameelezea kusudi la Baba yako na unazungumza kile amekufunulia kwa njia ya kutangaza.

Biblia inasema tunachokitamka kina nguvu – Mithali inasema “Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi”. (Mithali 18:21)

Ukiwa na ufahamu ambao umepokea katika uhusiano wako na Mungu, unaweza kutoa matamko ya kutoa uhai ambayo yanaachilia rasilimali na kufungua mpenyo wa mafanikio.


HATUA SABA ZA KUFANYA UKIRI WA KINABII

 1. Kaa katika nafasi yako ya kifalme.

“Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa Mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. 30 Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita; na wale aliowaita, hao akawahesabia haki; na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza.” ‘Warumi 8:29-30’

Ukiri ni amri ya kifalme, hivyo hatua ya kwanza kabla ya kufanya ukiri wa kinabii lazima ujitambue kuwa wewe ni mwana wa Mfalme wa wafalme. Ili kutangaza ukiri wa kinabii lazima ujitambue kuwa wewe ni nani na u mali ya nani.

Endapo hili bado unaliona kuwa ni jambo gumu basi nikuombe, ingia kwa imani katika nafasi ya kifalme, Haijalishi unajisikiaje. Tafakari Kuhusu kile Mungu amesema kwa habari yako. Ukiwa unafanya hivyo mtazamo wa zamani utaondoka, kwa kuwa wewe ni mwana wa Mungu na una vinasaba (DNA) vya kifalme katika ulimwengu wa roho.


 1. Baini nia ya Baba.

Bwana Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kufanya ukiri huu katika maombi: ‘Ufalme wako uje, Mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni.’ (Mathayo 6:9-10) au tukiiweka sentinsi hii kwajinsi ilivyo katika lugha ya Kigriki inakuwa hivi ‘uje, ufalme wako, yatimizwe mapenzi yako!

Tunaweza tu kutangaza ukiri wa kinabii endapo tumesikiliza kile Baba yetu wa mbinguni anasema. Hili linakuja kutokana na uhusiano wa karibu na Mungu na usikivu kwa Roho Mtakatifu.

Mara tu unapoelewa yaliyo kwenye moyo na akili ya Mungu, unakuwa na mamlaka ya kutoa Tangazo la kinabii: unaweza kutangaza vitu hivyo na vikawa, kwa Jina la Yesu.


 1. Weka ukiri wako na Neno.

Ee Bwana, neno lako lasimama Imara mbinguni hata milele” (Zaburi 119:89)

Kama Yesu alivyodhihirisha, maneno ‘yaliyoandikwa’ yanaweza kuwa maneno yenye nguvu zaidi, yenye mamlaka na yanayotoa uhai tunapotamka. (Luka 4: 4) Neno la Mungu lina mamlaka na unapopata ufahamu wako juu ya kusudi la Mungu kwa Neno lake, ukiri wako wa kinabii unaweza kuwa na nguvu zaidi.


 1. Tambua kuwa ukiri wa kinabii unatokana na Nafasi yako, sio kanuni.

Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu” (Waefeso 2:6)

‘kuketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho’ ina maanisha mamlaka ya kiroho na kiti cha enzi cha Mungu.

Kutangaza ukiri wa kinabii sio swala la kutamka maneno sahihiau kutumia kanuni. Unatokana na kile unachojua kuhusu ahadi za Mungu, kukutana na Mungu kwa mahusiano yako na Yeye – kutangaza kutokana na hayo.

Hivyo, Haijalishi kwamba utatumia maneno kuwa ninakiri, ninatangaza au kusema nina amuru. Hata ukitumia maneno ambayo Mungu alitumia kuumba dunia, mbingu na nyota – maneno yenye nguvu zaidi huku duniani – yalikuwa ‘na iwe’ (Mwanzo 1). Mamlaka haipo katika Kuongea – mamlaka ipokatika nafasi yako, kuketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. (tazama pia Wakolosai 3:1-3)


 1. Tumia Jina la Yesu

Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani” (Mathayo 28:18)

Hatuwezi kudhihirisha mamlaka ya kifalme kwa majina yetu, lakini katika Jina la Yesu. Mamlaka yote ya Mbinguni na duniani amepewa Bwana Yesu na anatuweka sisi kwa mamlaka aliyopewa. Sisi tu warithi pamoja naye na Wawakilishi wake haa duniani, tukitangaza nia ya Baba yetu kwa wakati huu. Hivyo Unapotoa ukiri wakinabii hakikisha kuwa unatangaza kwa Jina la Yesu.


 1. Tazama kwa jicho la Imani

Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. 3 Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri.” (Waebrania 11:1, 3)

Unapokuwa unatoa Tangazo la kinabii, koine kile unachokiri aukutangaza kikitimia kwa jicho la imani. Fahamu kuwa katika maneno yako Rasilimali za lifalme zinaachiliwa na mambo ya kidunia yakaa sawa.


 1. Tangaza ukiri wako

Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako; Na mwanga utaziangazia njia zako.” (Ayubu 22:28)

Ukishakuwa na ufunuo wa kinabii kuhusu jambo lolote, unaweza kupatana na Mungu kuachilia kusudi lake. Hivyo songa mbele, tangaza na kukiri ukiri wa kinabii juu ya maisha yako katika Jina la Yesu subiri mpenyo unavyojitokeza katika maisha yako.

Maana Mwana wa Mungu, Kristo Yesu, aliyehubiriwa katikati yenu na sisi, yaani, mimi na Silwano na Timotheo, hakuwa Ndiyo na siyo; bali katika yeye ni Ndiyo. 20 Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni Ndiyo; tena kwa hiyo katika yeye ni Amin; Mungu apate kutukuzwa kwa sisi.” (2 Wakorintho 1:19-20)


MUHIMU:

UKIRI NI AGIZO LENYE NGUVU YA SHERIA

WATOA UTHIBITISHO

SISI TU WATOA UTHIBITISHO

Matendo ya Mitume 1:8 Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.

Roho Mtakatifu anakuja juu ya maisha yetu kwa kusudi. Ametolewa na Bwana Yesu kwetu waamini kwa ajili ya ulimwengu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu sio kwa ajili ajifurahisisha kwetu au kubarikiwa tu. Kuna wajibu ambao tunapaswa kuutekeleza kulinana na vipawa vya Roho Mtakatifu ulivyopewa.

Kazi za Mungu zinafanywa kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu pekee.

Yesu analiweka sawa hili anaposema tutapokea nguvu, au uwezesho, Roho Mtakatifu atakapotujilia juu yetu. Ukweli hasa hili ni kwamba nguvu itatufanya kuwa watoa uthibitisho wa Neno la Mungu kwa watu wa mataifa (wasio-okoka) kwamba Yesu yu hai. Tumeitwa tumeteuliwa na kuwezeshwa kama mashahidi rasmi wa Bwana Yesu kupitia uwezesho wa Roho Mtakatifu.

Wazo kuu

Yesu kupitia kwa Roho Mtakatifu, ametoa ahadi ya kukuwezesha na kukupa uwezo usio wa kawaida ili uweze kutoa uthibitisho kwamba Yu hai. Na hili ndilo kusudi kubwa la Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Uwezo wote wa kiungu, uwezo usio wa kawaida wa Roho Mtakatifu umeachiliwa kwetu ili tuweze kufanya kazi ya ushahidi.

📖 Mathayo 11:12 “Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka”.

Hatua za uanafunzi.

Kuna hatua tatu za msingi ambazo zinatimizwa ndani yako pale Roho  Mtakatifu anapokuwezesha uweze kuwa mtoa uthibitisho wa kwamba Yesu yu hai. Kwanza, anakupa uwezo wa kunena Neno la kweli lenye nguvu kwa kuhubiri injili kwenye maisha ya watu. Pili, anangára maishani mwako kupitia uwepo wake ili Kristo aonekane kupitia wewe. Tatu, Roho Mtakatifu anakupatia vipawa vya mawasiliano kupitia ishara, miujiza na maajabu. Haya ni maisha ya kweli, ambayo Mungu anataka ukue katika hayo kama mwanafunzi wa Kristo.

Soma: Matendo 1:4-8

🗣 TUOMBE

 1. Asante Roho Mtakatifu kwa matendo yako ya ajabu ndani yangu, na kwa kunisaidia niweze kutenda mambo makuu, katika Jina la Yesu, Amina.
 2. Ee Bwana, napokea uwezo wako wa kiungu ili kuuthibithishia ulimwengu kwamba uko hai na ni Bwana wa wote. Nijaze kwa upya leo kwa ajili ya kazi inayoendela. Ruhusu dunia ikuone WEewe ndani yangu ttangu sasa, katika Jina la Yesu nimeomba.

Unaweza kujiunga kwenye group la PASTORBON WhatsApp kwa kujaza fomu hapa chini: http://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

KUONGEA NA MUNGU

Maombi ni mawasiliano yako na Mungu, yanayohitaji mtu jasiri   na mwenye kujitambua.  Hivyo omba kwa kumaanisha.

Bwana Yesu alisema “Tangu siku za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu hutekwa na wenye nguvu.”  Unapoomba kwa ujasiri, maana yake una-agiza mbingu ilete au itende kwa kutii agizo la kifalme.  Ni agizo kwa sababu, kile unachoomba kinaenda moja kwa moja kwa malaika mhusika, mfano; kama ni jambo la ndoa linaenda kwa muhusika wa ndoa na vile vile katika masuala ya fedha.

Kukosa ujasiri kunatokana na dhambi; ni kama mtoto aliye kosea anavyoogopa kumuomba mzazi wake mahitaji yake maana anajua amekosea.

Unapoomba unamaanisha unataka kile unachokitaka kutoka kwake maana Mungu ndiye mpaji; hivyo una sehemu yako kwake; omba!

Maombi ya kinyonge yanatokana na dhambi na kutofanya sawasawa.   Hakikisha moyo wako ni safi na hakuna majuto ndani yako; yaani, husikii kuhukumiwa moyoni Neno likinenwa. Matendo 2:37 “Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, Tutendeje, ndugu zetu?”  Mwenye moyo safi hasikii hatia wala hajihukumu; maana yote atendayo na yote anenayo hutenda katika kweli ya Mungu. 

“Heri wenye moyo safi maana watamwona Bwana”

Mathayo 5:8

Neno linasema abishaye hufunguliwa, na aombae hupewa.

“Kwa maana kila aombaye hupokea; naye atafutaye huona; naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu, ambaye, mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe? ”

Mathayo 7:7 – 8

“Nitaihubiri amri; Bwana aliniambia, Ndiwe mwanangu, Mimi leo nimekuzaa. Uniombe, nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, Na miisho ya dunia kuwa milki yako.”

Zaburi 2:7-8

Maombi ni kama madai mbele za Mungu.  Unapoenda kumwomba Mungu ujue kuwa anacho na atakupa; hivyo uwe na uhakika.

“Bwana, Mtakatifu wa Israeli, na Muumba wake, asema hivi; Niulize habari za mambo yatakayokuja; mambo ya wana wangu, na habari ya kazi ya mikono yangu; haya! Niagizeni.”

Isaya 45:11

“Kwa maana, kwa kupitia kwake, sisi sote, Wayahudi na watu wa mataifa, tunaweza kumkaribia Baba katika Roho mmoja. Kwa hiyo, ninyi sasa siyo wageni tena wala wapita njia, bali mmekuwa raia halisi pamoja na watu wa Mungu na familia ya Mungu.”

Efeso 2:18 – 19

Maombi ni agizo kwa warithio ule ufalme wa Mungu katika Kristo Yesu.

“Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga.”

Mathayo 17:18-21

Kufunga na kuomba ni sehemu ya unyenyekevu wako kwa Mungu; kunako pelekea kupata maelekezo toka kwake. Ili kufikia mahali pa kufanya kama Bwana Yesu, inatupasa kujishusha, kunyenyekea na kutii kwa Mungu.  Kuhamisha mlima sio kitu chepesi bali inawezekana kwa imani.

Mfano: Tabia ya unyenyekevu na upole ya Musa; pamoja na kufunga na kuomba; ilimpelekea kufikia kiwango cha juu sana cha Imani hata kuweza kuamuru ardhi kufunguka na ikafunguka.

“Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha; kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni”.

Nehemia 1:4

Namna mbalimbali za Kuongea na Mungu

 1. Kulia na kuomboleza: Kuomboleza ni njia ya kuongea na Mungu ili kumfanya aone huruma. Tumia njia hii kutaka rehema za Mungu endapo unajua kosa lako; la mtu au la kundi (familia, ukoo, jamii fulani, ofisi, taasisi au Taifa). Kwamba lile tukio ni halali yao au ni halali yako kulipata. Ni kwa yale mambo ambayo unajua kabisa ni haki kutendewa. 2 Nyakati 7:14“Ikiwa watu wangu, walioitwa kwa jina langu, watajinyenyekesha, na kuomba, na kunitafuta uso, na kuziacha njia zao mbaya; basi, nitasikia toka mbinguni, na kuwasamehe dhambi yao, na kuiponya nchi yao.”

Mfano: Ukiona kuna misiba, mauaji, laana, tatizo la kiukoo la watu kufa mapema, mfano wengine hawavuki hata miaka 70 au 60 , au aina fulani ya magonjwa inaweza kuwa kansa; unatakiwa kulia na kuomboleza mbele za Mungu ili aweze kuondoa hizo laana.

 1. Kufunga: Unafunga siku kadha wa kadha kwa kutulia pasipo kupeleka hoja yoyote kwa Bwana, ili kumfanya Mungu aone kwamba unamsubiri YEYE; hasa pale unapoona unapitia maumivu na vitu haviendi.  Mfano. Unataka kuolewa na hakuna mchumba anayejitokeza; biashara haziendi; ufukara mwingi na makandamizo ya wakuu wa giza. Kitendo cha kufunga unamwambia Mungu kwamba yasiendelee hayo; maana ukiangalia hayo yanayokupata yana uhalali.
 1. Kuomba: Hii ni njia ambayo unatamka maneno ya hitaji lako, ukimaanisha kwamba unataka usaidizi wake. Unaomba iwapo  mahusiano yako na YEYE ni mazuri. Mathayo 7:9-10 Au kuna mtu yupi kwenu, ambaye, mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe?  Au akiomba samaki, atampa nyoka?” Hii ni kwa ajili ya Watoto maana wana uhusiano mzuri na Baba yao. Usifanye maombi kama huna mahusiano mazuri na Mungu. Aombaye hupewa; maana maombi ni kwa ajili ya watoto ambao wana kibali.
 1. Sifa: Kumuonesha kwamba YEYE anaweza na ana nguvu, ili aweze kuonesha nguvu zake. Hii ni kwa ajili ya watumishi wake wanaomtumikia, kama ilivyoandikwa; kusifu kunawapasa wanyoofu wa moyo, waliopata neema ya Mungu ndani yao.

Zaburi 33:1 “Mpigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki, Kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo.”  Unafanya hivi unapoona umezingirwa na adui, masumbufu na kuingiliwa katika maisha yako mara kwa mara. Ukiona hayo pale ulipo anza sifa, ili ajitokeze kama mwanaume wa wanaume. Lengo la sifa ni kumfanya ajisikie fahari kwamba Yeye ndiye anaye tegemewa.

 1. Matoleo: Lengo la matoleo ni kumuonesha Mungu kwamba unahitaji ulinzi wake na huduma yake. Hii inatakiwa kwa wale ambao wanateseka na maradhi na magonjwa, wezi, watu wanaowadhurumu, kuibiwa kwenye biashara, kuibiwa mke au mme, ajali, kukosa heshima katika jamii au familia. Toa sadaka utaona ulinzi wake. Mfano Eliya alifanya maombi na kutoa matoleo yake, yaani dhabihu. Kwa lugha nyingine, unapotoa matoleo unamwambia Mungu afanye kwa niaba yako; na ya kwamba unamtegemea.
 1. Shukrani: Inaweza kuwa ya maneno, matoleo au sifa, lakini kwa lengo la kushukuru. Hii inamuonesha kwamba unataka awe mpaji au mfadhili wako. Kwa lugha nyingine unataka Yeye awe hazina yako. Unafanya unapoona uhitaji ni mkubwa na unataka kufanya mambo makubwa. Mfano Unataka kujenga, Yeye anakuwa mfadhili. Utashangaa Mungu anainua watu walete kwako.  Isaya 43:6 “Nitaiambia kaskazi, Toa; nayo kusi, Usizuie; waleteni wana wangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka miisho ya dunia”
 1. Kucheza: Unapocheza mbele za Mungu, unafanya akupe zawadi; hii ni pamoja na kupewa milki zako, hata milki za maadui zako. Jifunze kucheza mbele zake kwa furaha ili akupe zawadi. Hili unalifanya ukiona huna utoshelevu wa mahitaji yako.  Wana wa Israeli waliimba na kucheza wakati wa vita, wakaokota nyara; wakiongozwa na Mfalme Yehoshafati.
 1. Kuwahi mahala pa Ibada

Swala la kuwahi na kuchelewa mahali pa ibada ni kipimo cha utii na unyenyekevu wako.  Katika yote haya unayofundishwa, inategemea sana utii na unyenyekevu wako kama kipimo mbele za Mungu. Mungu anaangalia sana unavyompa heshima, nafasi na jinsi unavyozingatia majira na nyakati. Ni vyema kuwa mahala pa ibada mapema kabla ibada kuanza ili uweze kujiandaa vema.

Maombi Na Uponyaji

Ibada ya Jumapili Juni 28, 2015.

Mwanzo 20:17-18 “Ibrahimu akamwomba Mungu, Mungu akamponya Abimeleki, na mkewe, na wajakazi wake, nao wakazaa wana. 18 Maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki, wasizae, kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahimu.”

Tunaona kwa mara ya kwanza mwanadamu ana muombea mgonjwa, hapa Ibrahim aliombea kwa ajili ya Abimeleki na Mungu akaleta Uponyaji kwa nyumba yote.

Magonjwa mengi yanaruhusiwa na Mungu Mwenyewe. (Yeremia 30:12-17 “….”) Mara nyingi chanzo cha matatizo ya kiafya ni tabia zetu sisi wenyewe Ukisoma hapo anasema nimekutenda haya ya afya mbaya kisa maovu yako. Kazi yako ni kujichunguza je mimi niko sawa na Mungu? Unaweza sema umeokoka lakini bado unalewa, unasengenya, unaweza vibaya, unazini kwa jinsi hiyo Mungu haponyi mtu na kamwe hataponya.

 

MAOMBI NI YA MUHIMU ZAIDI KULIKO NGUVU

Maombi ni ya muhumu zaidi kuliko nguvu. Nguvu ni ya muhimu lakini maombi ni zaidi ya nguvu.

 • Mtume yakobo alikuwa mtu mwenye nguvu lakini nguvu yake haikumsaidia ili asiuwawe.
 • Mtume Petro alikuwa mtu mwenye nguvu, lakini nguvu zake hazikumsaidia kwamba asitupwe gerezani.
 • Mtume Paulo alikuwa na nguvu lakini nguvu zake hazikumsaidia kwamba asikimbie, asiwekwe zaidi ya mara moa gerezani na asipigwe karibia kufa zaidi ya mara moja.

Yesu alisema nawapeni nguvu, lakini ile nguvu haiwezi kumzuia shetani kufanya uharibifu kwa kanisa. Na nguvu haimsaidii mtu asiwe mwongo, wala haimsaidii mtu asidanganywe, maombi jambo pekee linalopelekea kanisa kutembea katika kweli ya Mungu.

Maombi ndiyo pekee yanaweza kumshinda shetani, maombi ndiyo pekee yanaweza kulishinda kusudi la shetani katika maisha yako na yangu. Herode alimchukua Yakobo na akamuua, Yakobo aliyetembea na Yesu, Yakobo alieona nguvu za Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, Yakobo aliyekuwa katika mlima ambao Yesu aligeuka sura ambako alimuona Musa na Elia! Petro alikamatwa akatiwa gerezani pamoja na nguvu zao.

Kilichomwokoa Petro ni maombi ya kanisa. (Matendo 12:1-5). Yakobo aliyemjua Bwana Yesu na alitembea naye aliuwawa kwa Herode.

Herode aliamini kuwa hata Petro, lakini cha ajabu kanisa likaingia kwenye maombi, yale maombi yakapelekea Mungu kuleta malaika na kuokoa kifo cha Mtume Petro.

 • Pasipo maombi nguvu ya Mungu maishani mwangu inaweza kupotea.
 • Pasipo maombi hata ahadi za Mungu kwangu zinapotea.
 • Pasipo maombi ni rahisi kupoteza mwelekeo.

Mathayo 7:7 “Ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtaona; bisheni, nanyi mtafunguliwa; 8 kwa maana kila aombaye hupokea; naye atafutaye huona; naye abishaye atafunguliwa Au kuna mtu yupi kwenu, ambaye, mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe? 10 Au akiomba samaki, atampa nyoka? 11 Basi ikiwa ninyi, mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je! Si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao?

Umasikini na nguvu chache za wana wa Mungu zinaelezewa kwa mapana na Yakobo kaka yake Yesu, si yule Yakobo mwana wa Zebedayo (huyu aliuwawa na Herode).

Yakobo 4:2 “Mwatamani, wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu kwa kuwa hamwombi!”

Huna kitu kwa sababu huombi. Kuomba si tu kupiga magoti na Kuongea maneno yasiyo na maana. Mungu Anataka tufanye maombi yanayotoka ndani ya mioyo yetu. Maombi lazima yatoke ndani ya mioyo kwa kumaanisha. Ndiyo maana akasema Omba, Tafuta na bisha.

Najua shetani haogopi upako wangu au wako, anaogopa sana anapomuona Mtakatifu kapiga magoti na kuita BABA. Haogopi miujiza ufanyayo, haogopi vile nahubiri vizuri, haogopi utajiri wako, haogopi umbo lako, anaogopa unapopiga goti na kumuomba Mungu.

Unapoona huna nguvu na unapungukiwa na vitu sana, ujue wewe si mwombaji. Huwezi kuacha dhambi fulani au kuishinda, au kuikataa kabisa ni kwa sababu huombi. Huwezi kuacha dhambi na kushinda mpaka umepiga magoti na kuomba. Ni maombi pekee yanaleta nguvu maishani mwako.

Matendo ya Mitume 2:42 “Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali.”

Si tu kuomba bali ni kudumu katika maombi. Hii ina maana kwamba unakuwa hujisikii kuomba lakini unaamua kuomba. Unaomba muda ule mwili wako unajisikia uchovu mwingi sana. Ni kuomba wakati ule familia inasema baba/mama tunahitaji muda wako. Maombi huja kabla ya kuangalia familia. Omba omba, maana unapoomba utajikuta unaweza kutunza familia, utajikuta unaweza kunitunza familia na unapoomba lazima Uponyaji utoke katika familia yako.

Yeremia 33:3 “Niite, nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa, magumu usiyoyajua.”

Hapa anasema niite, naye ataitika. Si kwamba ataitika malaika au nani ni yeye baba wa Mbinguni. Sababu ya kwa nini Sauli hakupata msamaha wa Mungu ni kwamba hakuomba msamaha kwa Mungu alikumbuka kuomba msamaha kwa Nabii Samweli, Mungu hakumsamehe Sauli kwa sababu hakumuendea Mungu, akamwendea mwanadamu. Dhambi ya Daudi ilikuwa kubwa sana kuliko sauli lakini Daudi alisema Mungu Nisamehe na Mungu akamsamehe.

Isaya 1:16-19 “Jiosheni, jitakaseni; ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu; acheni kutenda mabaya; 17 jifunzeni kutenda mema; takeni hukumu na haki; wasaidieni walioonewa; mpatieni yatima haki yake; mteteeni mjane. 18 Haya, njoni, tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. 19 Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi;”

Unapokuwa na shida usiende kwa mwanadamu, nenda kwa Mungu.

Zaburi 50:15 “Ukaniite siku ya mateso; Nitakuokoa, na wewe utanitukuza.”

Isaya 40:31”Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya; watapanda juu kwa mbawa kama tai; watapiga mbio, wala hawatachoka; watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia.

Kama unasema uko bize kuomba jua uko bize kupata upako. Nimegundua kuwa maombi yanaweza kufanya kila kitu ambacho Mungu anaweza fanya. Nimegundua maombi yanaweza kufanya kile tu Mungu anaweza kufanya. Na kwa kuwa Mungu anaweza kufanya kila kitu basi maombi yanaweza kufanya kila kitu.

2 Korintho 6:18 ”Nitakuwa BABA kwenu, Nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike.”

Sasa tukitambua siri hii ya kuwa YEYE ni BABA na wewe u mwana ndipo lile Neno la Mathayo 7:7 ukilifanyia kazi majibu huja. Na matokeo yake ni Zaburi 107:20.

Usifumbe mdomo I

Yakobo 4:2 “Mwatamani, wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu kwa kuwa hamwombi!”

Daniel, mtu mkuu wa maombi, akiliombea taifa lake, Israeli. Katika maombi yake alimuomba Mungu kulikumbuka agano lake la kurejesha taifa la Israeli. Aliadhimia kuutafuta uso wa Bwana kwa rehema, kupitia maombi na dua pamoja na kufunga. Aliomboleza kwa kudaharauliwa kwa Wayahaudi waliokuwa wametawanyika dunia nzima na kwa uharibifu wa mji wa Yerusalem. Tunajifunza jambo kubwa sana kwa maisha yetu ya leo tunapotafakari maosha ya Danieli.

Moja ya funzo kubwa tunalipata katika sentesi hii “..mimi Danielii, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu…” (Danieli 9:2). Ulikuwa ni ugunduzi na ufahamu wa Danieli kulijua Neno la BWANA alilolisema kupitia Nabii Yeremia katika Yeremia 29:10, juu ya muda wake wa kuja kuirejesha Israeli taifa ambalo lilimsukuma kuwaombea watu wake.

Elewa Ukweli kwamba katika wakati huu, hakukukuwa na Biblia inayounganisha maandiko ya manabii pamoja kama leo. Maandiko ya manabii yalikuwa katika vitabu tofauti vilivyotawanyika katika maeneo tofauti tofauti. Hivyo ilikuwa ni kazi nzito sana kwa Danieli kumtafuta vitabu husika cha manabii, na kisha kuvisoma vyote ili afike mahali pa kujua BWANA alisema nini juu ya hali waliyokuwa wamechoka nayo. Kusoma, kujifunza na kutafakari juu ya Neno la Mungu ni kazi ngumu sana, japo kwa kiwango kile utavyokuwa umefahamu Biblia ni kwa kiwango hicho utapata kujua akili ya Mungu Kuhusu wewe. Ukishajua akili au wazo la Mungu kuhusiana na hali fulani, itakujengea ujasiri wa hali ya juu sana unapomwendea BWANA kwa maombi.

Bwana wetu Yesu Kristo alituhakikishia juu ya kujibiwa kwa maombi yetu katika Mathayo 7:8. Alilisitiza uhakika huu kwa kauliza swali hili katika Mathayo 7:9

Au kuna mtu yupi kwenu, ambaye, mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe?

Kulijibu swali la Bwana wetu Yesu, baba hakika hawezi kufanya hivyo. Mara ngapi zaidi Baba yetu wa mbinguni aliye mwema kuliko baba zetu wa duniani (Mathayo 7:1)? Hivyo nakusukuma kusoma vitabu ili uweze kujua akili au mpango wa Mungu, ili uweze kuomba vema muda wote. Hili peke yake linakupa dhamana ya kupata majibu ya haraka kwa kila maombi ya mahitaji yako. haitakuwa vizuri kwako kuingia katika maombi yasiyo kuwa na maana. Omba sawasawa na akili au Mawazo ya Mungu yaliyo wazi katika Neno lake Takatifu na utaona furaha ya maombi yako. usigunge mdomo wako na kuugua kwa ukimya.

Danieli 9:1-19 “Katika mwaka wa kwanza wa Dario, mwana wa Ahasuero, wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo; 2 katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danielii, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka, ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani, miaka sabini. 3 Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu, ili kutaka kwa maombi, na dua, pamoja na kufunga, na kuvaa nguo za magunia na majivu. 4 Nikamwomba Bwana, Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Ee Bwana, Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao, na kuzishika amri zake; 5 tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako; 6 wala hatukuwasikiliza watumishi wako, manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu, na wakuu wetu, na baba zetu, na watu wote wa nchi. 7 Ee Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo; kwa watu wa Yuda, na kwa wenyeji wa Yerusalemu, na kwa Israeli wote, walio karibu na hao walio mbali, katika nchi zote ulikowafukuza, kwa sababu ya makosa yao waliyokukosa. 8 Ee Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso, kwa wafalme wetu, na wakuu wetu, na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. 9 Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi; 10 wala hatukuitii sauti ya Bwana, Mungu wetu, kwa kwenda katika sheria zake, alizoziweka mbele yetu kwa kinywa cha watumishi wake, manabii. 11 Naam, Israeli wote wameihalifu sheria yako, kwa kugeuka upande, wasiisikilize sauti yako; basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yetu, na uapo ule ulioandikwa katika sheria ya Musa, mtumishi wa Mungu; kwa sababu tumemtenda dhambi. 12 Naye ameyathibitisha maneno yake, aliyoyanena juu yetu, na juu ya waamuzi wetu waliotuamua, kwa kumletea mambo maovu makuu; maana chini ya mbingu zote halikutendeka jambo kama hili, lilivyotendeka juu ya Yerusalemu. 13 Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, mabaya haya yote yametupata lakini hata hivyo hatukumwomba Bwana, Mungu wetu, atupe fadhili zake, ili tugeuke na kuyaacha maovu yetu, na kuitambua kweli yake. 14 Basi Bwana ameyavizia mabaya hayo, akatuletea; maana Bwana, Mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zake zote azitendazo; na sisi hatukuitii sauti yake. 15 Na sasa, Ee Bwana Mungu wetu, uliyewatoa watu wako hawa katika nchi ya Misri kwa mkono hodari, ukajipatia sifa, kama ilivyo leo; tumefanya dhambi, tumetenda maovu. 16 Ee Bwana sawasawa na haki yako yote, nakusihi, hasira yako na ghadhabu yako zigeuzwe na kuuacha mji wako Yerusalemu, mlima wako mtakatifu; maana kwa sababu ya dhambi zetu, na maovu ya baba zetu, Yerusalemu na watu wako wamepata kulaumiwa na watu wote wanaotuzunguka. 17 Basi sasa, Ee Mungu wetu, yasikilize maombi ya mtumishi wako, na dua zake, ukaangazishe uso wako juu ya patakatifu pako palipo ukiwa, kwa ajili ya Bwana. 18 Ee Mungu wangu, tega sikio lako, ukasikie; fumbua macho yako ukautazame ukiwa wetu, na mji ule ulioitwa kwa jina lako; maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. 19 Ee Bwana, usikie; Ee Bwana, usamehe; Ee Bwana, usikilize, ukatende, usikawie; kwa ajili yako wewe, Ee Mungu wangu; kwa sababu mji wako na watu wako wanaitwa kwa jina lako.”

Omba: Baba wa Mbinguni, wasaidie viongozi wa nchi yangu ya Tanzania kuwa na uhai kwenye majukumu yao, katika Jina la Yesu.