WATOA UTHIBITISHO

SISI TU WATOA UTHIBITISHO

Matendo ya Mitume 1:8 Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.

Roho Mtakatifu anakuja juu ya maisha yetu kwa kusudi. Ametolewa na Bwana Yesu kwetu waamini kwa ajili ya ulimwengu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu sio kwa ajili ajifurahisisha kwetu au kubarikiwa tu. Kuna wajibu ambao tunapaswa kuutekeleza kulinana na vipawa vya Roho Mtakatifu ulivyopewa.

Kazi za Mungu zinafanywa kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu pekee.

Yesu analiweka sawa hili anaposema tutapokea nguvu, au uwezesho, Roho Mtakatifu atakapotujilia juu yetu. Ukweli hasa hili ni kwamba nguvu itatufanya kuwa watoa uthibitisho wa Neno la Mungu kwa watu wa mataifa (wasio-okoka) kwamba Yesu yu hai. Tumeitwa tumeteuliwa na kuwezeshwa kama mashahidi rasmi wa Bwana Yesu kupitia uwezesho wa Roho Mtakatifu.

Wazo kuu

Yesu kupitia kwa Roho Mtakatifu, ametoa ahadi ya kukuwezesha na kukupa uwezo usio wa kawaida ili uweze kutoa uthibitisho kwamba Yu hai. Na hili ndilo kusudi kubwa la Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Uwezo wote wa kiungu, uwezo usio wa kawaida wa Roho Mtakatifu umeachiliwa kwetu ili tuweze kufanya kazi ya ushahidi.

📖 Mathayo 11:12 “Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka”.

Hatua za uanafunzi.

Kuna hatua tatu za msingi ambazo zinatimizwa ndani yako pale Roho  Mtakatifu anapokuwezesha uweze kuwa mtoa uthibitisho wa kwamba Yesu yu hai. Kwanza, anakupa uwezo wa kunena Neno la kweli lenye nguvu kwa kuhubiri injili kwenye maisha ya watu. Pili, anangára maishani mwako kupitia uwepo wake ili Kristo aonekane kupitia wewe. Tatu, Roho Mtakatifu anakupatia vipawa vya mawasiliano kupitia ishara, miujiza na maajabu. Haya ni maisha ya kweli, ambayo Mungu anataka ukue katika hayo kama mwanafunzi wa Kristo.

Soma: Matendo 1:4-8

🗣 TUOMBE

  1. Asante Roho Mtakatifu kwa matendo yako ya ajabu ndani yangu, na kwa kunisaidia niweze kutenda mambo makuu, katika Jina la Yesu, Amina.
  2. Ee Bwana, napokea uwezo wako wa kiungu ili kuuthibithishia ulimwengu kwamba uko hai na ni Bwana wa wote. Nijaze kwa upya leo kwa ajili ya kazi inayoendela. Ruhusu dunia ikuone WEewe ndani yangu ttangu sasa, katika Jina la Yesu nimeomba.

Unaweza kujiunga kwenye group la PASTORBON WhatsApp kwa kujaza fomu hapa chini: http://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

Jina Lake Tu

2 Wafilipi 2:10 “ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi;”

Kiu na mpango wa Mungu ni kuona kila mwana wake aweze kutoa huduma ya Ukombozi. Ndiyo maana anasema

Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio; kwa jina langu watatoa pepo; watasema kwa lugha mpya;- Marko 16:17

Anataka sisi tuishi kwa mamlaka yake huku duniani, ili kwamba kama mapepo yanazuia maisha, hatma na maendeleo ya mtu yeyote, yanapompata yeyete kati yetu, yaweze kukimbizwa. Ingawaje ni waamini wachache sana wanaoweza kufanya haya.

Mwamini yeyote anayetaka kufanya haya ambayo Mungu anatamani tufanye ya kufukuza mapepo lazima awe na ufahamu na Mkombozi Mkuu- Bwana Yesu. Kwa kadri unavyozidi kusogea kwa Yesu ndivyo upatavyo neema ya kukua kiroho na kuweza kufukuza mapepo, kumponya wagonjwa, kufufuka wafu na zaidi, Biblia inasema “Na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza; lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari, na kutenda mambo makuu.”

Mambo Gani Unahitaji Kuyajua Kuhusu Yesu? Unahitaji kujua nguvu iliyo katika jina lake. Neno linatuambia Bwana Yesu ana jina ambalo kila goti linapigwa kwake. Hatari ya hapa ni kwamba wengi sana wanaanguka maana Wakisha hudumia watu na kuona pepo yanawatii kwa kuonja nguvu za Roho Mtakatifu wanaanza kujiinua badala ya kumwinua Bwana. Wanafika mahali pa kutaka kukimbiza mapepo kwa majina yao. Tumeagizwa kukimbiza mapepo kwa Jina la Yesu tu na si jina lingine hivyo utajikuta katika matatizo mazito kwa Mungu na mapepo yenyewe. Unapoanza kutoa mapepo kwa jina lako unakuwa Yesu mwingine na unahubiri injili nyingine. Elewa kuwa kitendo hiki kimebeba laana

Kama tulivyotangulia kusema, na sasa, nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yo yote isipokuwa hiyo mliyoipokea, na alaaniwe.” Wagalatia 1:9.

Hata mtume Paulo na upako wote aliokuwa nao aliendelea kufukuza mapepo kwa Jina la Yesu

Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo, Nakuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile.” Mdo 16:18.

OMBA: BABA, nipe Ufunuo katika maarifa Yako, nilishe mkate wa mbinguni ili niweze kukua katika ukomavu wa kiroho katika Jina la Yesu.

Neno Na Damu

Ufunuo 12:11 “Nao wakamshinda kwa damu ya Mwana-Kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao; ambao hawakupenda maisha yao hata kufa.”

Kuna silaha mbili zivutiazo ambazo zipo kwa wana wa Mungu katika vita vya kiroho. Nazo ni Neno [la Mungu] na Damu [ya Yesu]. Neno ana nguvu sana kiasi kwamba dunia nzima iliumbwa na Yeye (Yohana 1:1-3). Hii ndiyo sababu Neno lina uwezo wa kukuondolea kila jambo linalotatanisha maisha yako na kuwa sawasawa, kama alivyofanya katika Mwanzo 1. Kifo ni tatizo kubwa sana ambalo linapambana na mwanadamu. Lakini Biblia inatufunulia siri kwamba nguvu ya mauti ipo kwenye dhambi:

“Uchungu wa mauti ni dhambi.” – 1 Wakorintho 15:56a

Lakini ashukuriwe Mungu kwamba Damu ya Yesu alichukua nguvu ya dhambi mara moja na kwa wote. Ufunuo 1:5b inasema kuwa:

Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake,”

Pale dhambi inapo shughulikiwa na Damu isiyo na hatia ya Yesu Kristo. Uchungu wa mauti unakosa nguvu.

Kwa sababu hiyo mwana wa Mungu akivaa hizi silaha mbili yaani Neno na Damu, ushindi umeamuliwa kwake. Swali ni hili: kwa nini Baadhi ya wana wa Mungu wanaishi maisha ya kushindwa? Tatizo ni kwamba ili hizi silaha mbili za vita vya kiroho zifanye kazi kwake, masharti fulani lazima yatekelezwe. Moja ya masharti hayo ni kwamba lazima wawe tayari kuliheshimu Neno la Mungu, Haijalishi gharama yake ni kubwa kiasi gani. Wakati mwingine wana wa Mungu wakikamatwa katika dhambi za kutisha ambazo hata hazitakiwi kusika kwa waadilifu, wana kimbilia kusema “ni kazi ya shetani”. Ni kama vili kwenye Biblia zao Yohana 10:10 wamefutiwa. Kwa sababu Wakristo wa aina hii hawa heshima Neno la Mungu kwa kulitunza, maana Neno hafanyi kazi kwao. Endapo mwana wa Mungu anaendelea kumkisi mwanamke mwingine tofauti na mke wake ni wazi kwamba analipuuzia Neno la Mungu. Imeandikwa

jitengeni na ubaya wa kila namna.” -1 Wathesalonike 5:22.

Neno halitaweza kuwa na nguvu kwake katika kupambana na watu kama Delila. Pia Damu ya Yesu Kristo ambayo ailimwagika kwa kutobolewa na misumari kwenye mikono yake bila namba isiyo hesabika ya kugonga na kutoa haitakuwa kitu kwao. Zingatia sana Neno hili la umaliziaji katika Ufunuo wa Yohana 12:11 linasema hivi:

ambao hawakupenda maisha yao hata kufa

Ili Damu ya Yesu ifanye kazi kwako, unatakiwa kuikataa dhambi kwa kiwango hiki ikiwezekana cha kumwaga damu yako mwenyewe (Waebrania 12:4 anasema: Hamjafanya vita hata kumwagika damu, mkishindana na dhambi).

Ninakuombea kwamba Neno na Damu atatenda miujiza kwako mara zote katika Jina la Yesu.

Waebrania 12:22-25 “Bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni, na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi, 23 mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, 24 na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa, inenayo mema kuliko ile ya Habili. 25 Angalieni msimkatae yeye anenaye. Maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana

CHUKUA HATUA: Amua kuweka Neno la Mungu katika matumizi sahihi kwenye maisha ya kila siku na isihi Damu ya Yesu Kristo dhidi ya kila Mazingira mabaya kwa ajili ya kuweza kutenda mazuri tu.