NAMNA YA KUSOMA NENO LA MUNGU (BIBLIA / KITABU).

Ili uweze kusoma kitabu kwa ufasaha, unahitaji kushirikisha vidole vyako vyote vitano. Kwa namna hiyo hiyo ili uweze kulifahamu Neno la Mungu, vidole vitano vya mkono wako wa kulia vinahitajika sana. Hivyo vidole husimama badala ya kusikia, kusoma, kujifunza, kukumbuka na kutafakari juu ya Neno la Mungu.

 1. KUSIKIA (HEARING).

Basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo.”

WARUMI 10:17
 • Hii ni njia ya kujifunza Neno la Mungu ili upate uwezo wa kutenda mapenzi yake.
 • Unaweza kusilikiza Ujumbe, sauti, video, VCDs za watu walio na upako wa Mungu. Vinasaidia sana.
 • Lakini ufahamu wako kwa Mungu usiishie kusikia tu. Watu wa mambo ya elimu wanasema kuwa tunapokea asilimia 6 hadi 10 tu ya kile tunachokisia.
 • Mwamini ambaye ataishia kusikia tu ataweza kupata utapiamlo kwa kukosa mlo kamili hivyo atakuwa anateseka rohoni.
 1. KUSOMA (READING).

na awe nayo, asome humo siku zote atakazoishi; ili apate kujifunza kumcha Bwana, Mungu wake, ayashike maneno yote ya torati hii na amri hizi, kwa kuyafanya

KUMBUKUMBU LA TORAT 17:19
 • Hii ni njia ya kumjua Mungu. Katika agano la kale kila mfalme aliyechaguliwa kuongoza watu alitakiwa asome Neno la Mungu kila siku.
 • Neno la Mungu ni chanzo cha nguvu. Ni kama ambavyo hizi nguvu za kawaida zinazalishwa na chakula, hivyo nguvu za kiroho zinazalishwa kwa kusoma Biblia. Wasomi wanasema tunashika asilimia 20 mpaka 25 ya tulichosoma.
 • Kuna Mwinjilisti wa Kimataifa anaitwa Dk. Billy Graham anashauri kusoma Zaburi tano, sura moja ya Mithali pamoja na sehemu nyingine za Biblia kwa siku.
 • Kwa kufanya hivi utaweza kusoma Zaburi na Mithali kila mwezi.
 • Zaburi inatusaidia kujenga Uhusiano wetu na Mungu, wakati Mithali inatusaidia kuboresha mahusiano mazuri na wanadamu wenzetu.
 1. KUJIFUNZA (STUDYING).

Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli.”

2 Timotheo 2:15
 • Kujifunza au kutafiti ni kutendea kazi kile tulichosikia au kusoma kwa kusudi la kuelewa, kuhifadhi na kutumia taarifa.
 • Tunahifadhi asilimia 50 tu ya tulichojifunza.
 • Kuna kina kirefu sana katika Neno la Mungu. Unaposoma ni kama tu kukwangua ardhi. Lakini jitahidi kujifunza ni kama vile unalima kuelekeza ndani ya hazina za siri.
 • Kujifunza kuna maanisha kuwa una chukua kila ufunuo mpya unaoupata unapokuwa umezama kusoma. Pia ina maanisha kujiuliza na kujijibu maswali wakati unasoma. Ina maanisha kulinganisha mstari mmoja na mwingine wa Biblia, na kutafuta mada na kujifunza yote ambayo unayaweza juu ya hiyo mada.
 • Kwa kadri unavyogundua kweli ndani ya Biblia, jali sana kuitendea kazi ile kweli, hapa unahitaji bidii ya kujaribu jaribu kila njia.
 1.  KUKUMBUKA (MEMORISING).

“Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, Nisije nikakutenda dhambi.”

ZABURI 119:11
 • Kukumbuka ni kutunza Neno la Mungu ndani ya akili yako kwa matumizi ya badaye.
 • Yaani unajisomea mstari wa Biblia kwa sauti. Unakariri neno kwa neno mpaka mstari mzima unakaa kwenye akili yako. Unaendelea kufanya hivi mpaka inafika mahali unakuwa ni Biblia inayotembea na Kuongea.
 • Kwa kufanya hivi unajikuta unabadilisha uwezo wako na maisha siku kwa siku.
 • Neno la Mungu ni silaha ambayo unaweza ukitumia kumpiga shetani katika kila gumu au hali ngumu. Mara nyingi sana unakutana na Mazingira ya vita na Biblia hauko nayo hapo.
 • Roho Mtakatifu atatumia Neno la Mungu ulilohifadhi ndani yako kuhakikisha unashinda mashamulizi ya adui au majaribu.
 • Neno la Mungu ni uhai. Kiwango cha Neno la Mungu kilichopo ndani yako kinaonesha kwa kiasi gani una uhai wa Mungu. Na kiwango cha uhai wa Mungu ndani yako kinaonesha Mungu wa kiasi gani umembeba ndani yako.
 • Neno la Mungu ndilo pekee linageuza nia au akili yako. Kutokana na kitabu cha Warumi 12:2. Kwa kuhifadhi Neno la Mungu ndani ya moyo wako, unaanza kufikiri Mawazo ya Mungu na kuona vitu kwa macho ya Mungu.
 1. KUTAFAKARI (MEDITATING).

“Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, Na sheria yake huitafakari mchana na usiku.”

Mwanzo 1:2
 • Kutafakari ni kulainisha Neno la Mungu. Ni ki kitendo cha kuhamisha Neno la Mungu kutoka Kichwani na kulileta moyoni, na kulifanya kuwa ndiyo sehemu ya kudumu ya maisha yako.
 • Wakati unasoma na kutafakari utaweza kubaini umekosea wapi, utaweza kubaini.
 • Mungu anakupa akili kupitia kutafakari ulichosoma na kushika kichwani.

Kitabu hiki cha torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo; maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana.”

Yoshua 1:8
 • Unapotafakari Neno linakupa umakini wa kuhakikisha unafanya ipasavyo.
 • Namna unavyowaza na Kuongea kutatawala maisha yako.
 • Hii ina maanisha hasa unachukua muda wa kuwaza juu ya mstari au aya, ukijiuliza maswali.
 • Akili yako lazima iwe wazi kusikia maongozi ya Roho Mtakatifu.
 • Hakikisha hamna kitu kinaingilia kile unawaza, na ukiwa katika hali hiyo Bwana atakupeleka kwenye safari ya ufunuo.
 • Kupitia kuwaza unaweza kupata siri za kufanikiwa, kuwa na amani ya milele, kustawi, na kila namna Mungu atakavyo.
 • Kusoma mavitabu mengi au makubwa hakubadilishi maisha yako, Yeye amesema tafakari Neno langu.
 • Hakuna kitu kiitwacho sijui maombi ya mpenyo (breakthrough), unachohitaji ni kujua na ustawi unakujia.

Faida za Kulijua Neno la Mungu:

 1. Neno linatupa kubadilika kutoka kushindwa hadi kushinda. Warumi 12:1-2
 2. Neno linatupa kujitambua na kuanza kutangaza kuwa mimi si maskini, si mgonjwa n.k
 3. Kuongeaa Biblia ni mwanzo wa kuliishi Neno la Mungu au ahadi za Mungu.

FOMU YA KUJIUNGA KWA AJILI YA USOMAJI WA BIBLIA KILA SIKU (WHATSAPP)

Usifumbe mdomo I

Yakobo 4:2 “Mwatamani, wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu kwa kuwa hamwombi!”

Daniel, mtu mkuu wa maombi, akiliombea taifa lake, Israeli. Katika maombi yake alimuomba Mungu kulikumbuka agano lake la kurejesha taifa la Israeli. Aliadhimia kuutafuta uso wa Bwana kwa rehema, kupitia maombi na dua pamoja na kufunga. Aliomboleza kwa kudaharauliwa kwa Wayahaudi waliokuwa wametawanyika dunia nzima na kwa uharibifu wa mji wa Yerusalem. Tunajifunza jambo kubwa sana kwa maisha yetu ya leo tunapotafakari maosha ya Danieli.

Moja ya funzo kubwa tunalipata katika sentesi hii “..mimi Danielii, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu…” (Danieli 9:2). Ulikuwa ni ugunduzi na ufahamu wa Danieli kulijua Neno la BWANA alilolisema kupitia Nabii Yeremia katika Yeremia 29:10, juu ya muda wake wa kuja kuirejesha Israeli taifa ambalo lilimsukuma kuwaombea watu wake.

Elewa Ukweli kwamba katika wakati huu, hakukukuwa na Biblia inayounganisha maandiko ya manabii pamoja kama leo. Maandiko ya manabii yalikuwa katika vitabu tofauti vilivyotawanyika katika maeneo tofauti tofauti. Hivyo ilikuwa ni kazi nzito sana kwa Danieli kumtafuta vitabu husika cha manabii, na kisha kuvisoma vyote ili afike mahali pa kujua BWANA alisema nini juu ya hali waliyokuwa wamechoka nayo. Kusoma, kujifunza na kutafakari juu ya Neno la Mungu ni kazi ngumu sana, japo kwa kiwango kile utavyokuwa umefahamu Biblia ni kwa kiwango hicho utapata kujua akili ya Mungu Kuhusu wewe. Ukishajua akili au wazo la Mungu kuhusiana na hali fulani, itakujengea ujasiri wa hali ya juu sana unapomwendea BWANA kwa maombi.

Bwana wetu Yesu Kristo alituhakikishia juu ya kujibiwa kwa maombi yetu katika Mathayo 7:8. Alilisitiza uhakika huu kwa kauliza swali hili katika Mathayo 7:9

Au kuna mtu yupi kwenu, ambaye, mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe?

Kulijibu swali la Bwana wetu Yesu, baba hakika hawezi kufanya hivyo. Mara ngapi zaidi Baba yetu wa mbinguni aliye mwema kuliko baba zetu wa duniani (Mathayo 7:1)? Hivyo nakusukuma kusoma vitabu ili uweze kujua akili au mpango wa Mungu, ili uweze kuomba vema muda wote. Hili peke yake linakupa dhamana ya kupata majibu ya haraka kwa kila maombi ya mahitaji yako. haitakuwa vizuri kwako kuingia katika maombi yasiyo kuwa na maana. Omba sawasawa na akili au Mawazo ya Mungu yaliyo wazi katika Neno lake Takatifu na utaona furaha ya maombi yako. usigunge mdomo wako na kuugua kwa ukimya.

Danieli 9:1-19 “Katika mwaka wa kwanza wa Dario, mwana wa Ahasuero, wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo; 2 katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danielii, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka, ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani, miaka sabini. 3 Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu, ili kutaka kwa maombi, na dua, pamoja na kufunga, na kuvaa nguo za magunia na majivu. 4 Nikamwomba Bwana, Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Ee Bwana, Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao, na kuzishika amri zake; 5 tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako; 6 wala hatukuwasikiliza watumishi wako, manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu, na wakuu wetu, na baba zetu, na watu wote wa nchi. 7 Ee Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo; kwa watu wa Yuda, na kwa wenyeji wa Yerusalemu, na kwa Israeli wote, walio karibu na hao walio mbali, katika nchi zote ulikowafukuza, kwa sababu ya makosa yao waliyokukosa. 8 Ee Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso, kwa wafalme wetu, na wakuu wetu, na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. 9 Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi; 10 wala hatukuitii sauti ya Bwana, Mungu wetu, kwa kwenda katika sheria zake, alizoziweka mbele yetu kwa kinywa cha watumishi wake, manabii. 11 Naam, Israeli wote wameihalifu sheria yako, kwa kugeuka upande, wasiisikilize sauti yako; basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yetu, na uapo ule ulioandikwa katika sheria ya Musa, mtumishi wa Mungu; kwa sababu tumemtenda dhambi. 12 Naye ameyathibitisha maneno yake, aliyoyanena juu yetu, na juu ya waamuzi wetu waliotuamua, kwa kumletea mambo maovu makuu; maana chini ya mbingu zote halikutendeka jambo kama hili, lilivyotendeka juu ya Yerusalemu. 13 Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, mabaya haya yote yametupata lakini hata hivyo hatukumwomba Bwana, Mungu wetu, atupe fadhili zake, ili tugeuke na kuyaacha maovu yetu, na kuitambua kweli yake. 14 Basi Bwana ameyavizia mabaya hayo, akatuletea; maana Bwana, Mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zake zote azitendazo; na sisi hatukuitii sauti yake. 15 Na sasa, Ee Bwana Mungu wetu, uliyewatoa watu wako hawa katika nchi ya Misri kwa mkono hodari, ukajipatia sifa, kama ilivyo leo; tumefanya dhambi, tumetenda maovu. 16 Ee Bwana sawasawa na haki yako yote, nakusihi, hasira yako na ghadhabu yako zigeuzwe na kuuacha mji wako Yerusalemu, mlima wako mtakatifu; maana kwa sababu ya dhambi zetu, na maovu ya baba zetu, Yerusalemu na watu wako wamepata kulaumiwa na watu wote wanaotuzunguka. 17 Basi sasa, Ee Mungu wetu, yasikilize maombi ya mtumishi wako, na dua zake, ukaangazishe uso wako juu ya patakatifu pako palipo ukiwa, kwa ajili ya Bwana. 18 Ee Mungu wangu, tega sikio lako, ukasikie; fumbua macho yako ukautazame ukiwa wetu, na mji ule ulioitwa kwa jina lako; maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. 19 Ee Bwana, usikie; Ee Bwana, usamehe; Ee Bwana, usikilize, ukatende, usikawie; kwa ajili yako wewe, Ee Mungu wangu; kwa sababu mji wako na watu wako wanaitwa kwa jina lako.”

Omba: Baba wa Mbinguni, wasaidie viongozi wa nchi yangu ya Tanzania kuwa na uhai kwenye majukumu yao, katika Jina la Yesu.

BAADHI YA WATU HUJA KATIKA MAISHA YAKO KAMA BARAKA, BAADHI KAMA MASOMO TU.

Kuna mambo mengi sana ambayo ni muhimu kuyajua katika maisha na kujua aina mbalimbali za watu, kujifunza namna ya kuwasoma wanadamu, na kujua namna ya kutofautisha kati ya kuwa na watu wanaotufaa na wasio tufaa. Ni bora na muhimu sana kujiweka karibu na watu wa aina zote na kujua huyu ana akili gani na huyu ni wa aina gani kwa kuangalia utu wao, tabia zao, mwenendo wao, matendo yao na jinsi wanavyoweza kupambanua mambo. Ni muhimu kujua hili, baadhi ya watu huja katika maisha yako kama Baraka kwa kuwa wanakufaa sana katika maisha na wa kweli kwa kwako, kamwe hawawezi kukudanganya na kamwe hawawezi kukusaliti ama kukuondolea imani nao, hawa siku zote ni kama uti wa mgongo wako , ni sehemu ya maisha yako na huishi nawe bila ya kutafutiana au kuwekeana madoa.

Lakini kuna baadhi ya watu huja katika maisha yako kutoa somo tu, wakati mwingine urafiki, mahusiano vinaenda tofauti na vile ulivyo tarajia ama kukusudia katika maisha yako kutokana na kundi hili la watu na hapo ndipo swala la kujifunza linakuja. Kwani utaona rangi halisi ya mtu , utu halisi wa mtu, mwenendo halisi wa mtu na tabia yake halisi hujitokeza muda huu. Hatua hii ndipo utawajua watu na baadhi ya watu wana karama (gift) kuwasoma wenzao papo kwa papo na kujua huyu ni mtu wa aina gani kwa kuangalia tu baadhi ya mambo kama vile, macho, jinsi anavyoonesha sura yake na matendo halisi ya mwili wake kama vile kujitikisa, geuka geuka n.k hapa waswahili wanaita –body language.

Vitendo vya mtu na macho yake vinaonesha sana kuwa huyu ni mtu wa namna gani? Naona unajiuliza Boniface anaongea nini hapa… nasema hivi, kuna watu wana uwezo wa kumtazama mtu maramoja na wakaeleza mambo ambayo mtu mwingine kamwe hawezi kuyaona hata iweje. Sote tunatakiwa kujifunza namna ya kuwasoma watu na kuwa wahukumu wazuri wa tabia za watu. Ukijifunza hili litakusaidia sana katika maisha yako ya kila siku na yajayo katika kutengeneza marafiki, mahusiano na mambo mbalimbali yanayohusiana na kushirikiana. Ni muhimu sana kuwa makini kabla ya kumwamini mtu na kumpa moyo wako wote, ufahamu wako wate na roho yako pia. Ni rahisi sana kudanganywa na watu ambao wao wanauwezo mkubwa wa kudanganya kwa mambo ambayo tunatamani kuyasikia na wanajaribu sana kukonga nyoyo zetu kwa kubadili akili zetu na mitazamo yetu, kumbuka hutumia mbinu za ziada au triki kali sana. Kujifunza mambo ya muhimu katika maisha ni jambo la muhimu sana, itatusaidia kukua, itatusaidia kwa matatizo yasiyoisaha yanayoweza kujitokeza muda wowote, na hata mambo mapya katika maisha ambayo yulikuwa bado hatujayakabili au kuyafikia. Kuna aina zote za watu katika dunia hii; kuna tabia nyingi sana na mambo mengi kutokana na mazingira halisi. Kwa kadri unavyojinza zaidi ndivyo tunavyozidi kuwa na uwezo zaidi wa kukabiliana na watu, kukabiliana na hatua mbalimbali za ukuaji wa mtu katika maisha yetu. Tunatakiwa kujifunza kutokuamini haraka na kujifunza kutokutoa kwa asilimia mia moja vinginevyo utoapo asilimia mia moja zako uwe na uhakika na kile ukifanyacho. Wakati mwingine maisha yanaweza kuyeyusha kitu kigumu, lakini tunahitaji kuwa imara na tunahitaji kufunga kurasa mbaya tulizopitia na kufungua kurasa safi kwa umakini.

Ndugu zangu, Maisha matamu sana lakini mafupi mno. Kila jambo hutokea kwa sababu fulani, iwe nzuri ama mbaya lakini ni sababu murua, kuna watu wanakuja katika maisha yako na wengine wanatoka kutoka na sababu mbalimbali. Sote tupo katika njia tofauti katika maisha na muhimu zaidi ni nani tunamchukua kuwa nasi katika hii safari na nani tunashirikiana naye naye au nao pamoja. Kuwa na furaha, kuwa na mtazamo chanya, jasiri, mhalisia wa maisha. Kama mambo ni magumu, yanayumba na yanakusononesha kwako sasa, siku zote kumbuka kuwa hakuna masika yasiyo kuwa na ncha. Mungu yupo siku zote kutulinda na kututazama kwa msaada. Kujifunza masomo muhimu tunayopitia katika maisha ni jambo ambalo litakusaidia sana katika maisha ya usoni au mbeleni. Japokuwa mara nyingi hawaamini kama ipo siku wakao-nyookewa kwa matumaini kidogo, mambo makubwa huja kwa uvumilivu, ustahimilivu na maono ya kimikakati. Tunapotegemea na kuendelea kutegemea, ianaweza kuchukua muda nab ado matokeo yakawa tofauti na matarajio yetu. Usikae unatafakari mategemeo yako muda wote, wewe fanya kazi, soma, n.k usijitie nuksi (don’t jinx yourself) usijikandamize mwenyewe na mawazo. Acha watu wazuri katika maisha yako waje kwa nguvu ya asilia au naturall. Hakika Mungu atakuweka katikati ya kundi la watu wema na kila kitu kitakuwa sawia kwako.

Najua fika muda mwingine mambo hayaleti maana kabisa kwa namna gani maisha yako yalivyo au watu ulionao karibu. Tunahitaji kuwa watu wa mtazamo wa mbali na kujikita katika kufanya kazi au kusoma alama za nyakati. Fanya lisilowezekana, liwezekane bila majuto, hakuna kurudi nyumana fanya kile ambacho ni bora kwako wewe ili kupata raha yako mwenyewe na ndoto zako na matakwa yako yatimie. Lazima itokee yatimie, penye nia pana njia siku zote na kwa kila jambo. Anza kujaribu, kwa muda mfupi utaona mabadiliko. Usiogope, kuwa na furaha na endelea kusongesha gurudumu lako la maisha.

Kama somo hili linaeleweka basi nitie moyo kwa kusema asante ukisoma na kama halieleweki uliza ntafafanua nikitulia..


   Mwandishi wa makala hii anapatikana pia:

fb Facebook        twitt  Twitter           link LinkedIn