AMINI BILA MASHAKA

🖝 Rejea: LUKA 1:20

“Na tazama! Utakuwa bubu, usiweze kusema, mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu; nayo yatatimizwa kwa wakati wake.

   📖  Pia Soma: LUKA 1:5-20

5 Zamani za Herode, mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja, jina lake Zakaria, wa zamu ya Abiya, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti.

6 Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama.

7 Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana.

8 Basi ikawa, alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu,

9 kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba.

10 Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba.

11 Akatokewa na malaika wa Bwana, amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia.

12 Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia.

13 Lakini yule malaika akamwambia, Usiogope, Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana.

14 Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake.

15 Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana; hatakunywa divai wala kileo; naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye.

16 Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao.

17 Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya, na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa.

18 Zakaria akamwambia malaika, Nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee, na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi.

19 Malaika akamjibu akamwambia, Mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu; nami nimetumwa niseme nawe, na kukupasha habari hizi njema. 20 Na tazama! Utakuwa bubu, usiweze kusema, mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu; nayo yatatimizwa kwa wakati wake.

UJUMBE

Unajua kuwa Mungu ni nafsi na sio nguvu? Kwa sababu Yeye ni nafsi, Ana hisia. Mhemko wake huoneshwa kwa Yeye kupendezwa au kutopendezwa, furaha au huzuni, na kadhalika. Wale ambao ni wenye busara watajaribu kufanya mambo ambayo yatamfanya Mungu awajibu kwa hisia zuri.

Njia moja unayoweza kumkasirisha Mungu ni kwa kumtilia shaka Yeye. Kulingana na Waebrania 11: 6, kabla ya kumkaribia Mungu, lazima uamini kuwa yuko na kwamba ataitikia wito wako. Haiwezekani kuwa na uhusiano na Mungu bila imani. Tunasoma, Warumi 14: 23b inasema,

…. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi.”

Mara tu unapoona shaka kuhusu Mungu ni nani na anachoweza kufanya, umefungua mlango wa dhambi. Je! Kivipi yule aliyetengeneza mbingu na ardhi ameweza kutoa ahadi kwako na huwezi kumwamini? Je! Ni vipi yule aliyetoa maji kutoka kwenye mwamba, na Yule aliyebadilisha bonde la mifupa mikavu, isiyo na maana kuwa jeshi kamili ashindwe kuaminiwa (Kutoka 17: 5-6, Ezekieli 37: 1-10)? Ikiwa angeweza kufufua jeshi lote, kukufufua ni matembezi tu kwake. Ni dharau kubwa kutilia shaka kwamba Mungu anaweza kufanya kile anasema atafanya. Je! Unaishi kwa imani au mashaka?

Mungu hafurahii tunapokuwa na shaka naye. Ni vibaya kwa watumishi wake ambao wanapaswa kumjua vizuri, wanashikwa kwenye mtandao wa kutokuamini. Ni muhimu kujua kwamba Mungu anajibu mashaka yako na kutokuamini kwako. Mungu alipomtuma Malaika Gabriel kumwambia Zakayo kwamba mkewe mzee atapata mtoto, alipata shida kuamini kwa sababu wote wawili walikuwa wazee. Kwa sababu ya kutokuamini kwake, alipigwa ububu hadi unabii huo utakapotimia.

Je! Unamwamini Mungu kwa matunda ya tumbo lakini sasa una zaidi ya miaka 40 au hata 50? Je! Umependa Zakayo alivyokata tamaa juu ya uwezekano wa kupata mtoto? Usikate tamaa Mungu! Kumbuka kila wakati hii: ikiwa Mungu atachagua kukupa mtoto ukiwa na umri wa miaka 70, hakika atasasisha mwili wako na kuufanya uweze kubeba mtoto.

Umri wako hakika hautapungua, lakini mwili wako utafanywa upya na kufanywa mchanga. Mwamini, watu wengine wakati tayari wana miujiza yao karibu nao, ghafla wanaanza kumtilia shaka Mungu na kwa hivyo huharibu mchakato. Acha kumtilia shaka Mungu! Kamwe huwezi kupata chochote kizuri kutoka kwake ukiwa na mashaka.

HOJA YA KUOMBA:

Moto wa Roho Mtakatifu unapatikana kwa wote walio tayari kulipa gharama kuzama katika maombi na dua.

VIWANGO VYA IMANI – III

Hiki ni kiwango kingine cha imani.

Leo tunapaswa kusoma Mambo ya Walawi sura ya 14 yote.

Imani kubwa daima itatafuta njia inayoitaka au matarajio yake, daima itakufanya uwe mtu wa kuamuru. Mungu anatuonesha njia ya kufikia imani kubwa. Kiwango cha imani yako kitaleta majibu ya kiwango cha matokeo, imani haba itakupa matokeo haba, lakini imani kubwa itakupa matokeo makubwa.

Imani kubwa daima itakufanya uwe mtu wa amri, kwa sababu tayari umeshaijenga imani yako kwa kiwango ambacho unaanza kutenda kwa roho wa imani; kama ilivyondikwa;

Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani; kama ilivyoandikwa, Naliamini, na kwa sababu hiyo nalinena; sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena;

2 Wakorntho 4:13

Huwezi kuendelea kubaki na kiwango cha imani ulichonacho, au kubaki na imani haba uliyonayo. Unao wajibu wa kuendelea kuijenga imani yako mpaka ikue na kufikia kiwango cha imani ya kanisa la Thesalonike, ambalo imani yake ilielezwa kuwa “imani yao ilizidi sana.”

 Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, kama ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu inazidi sana, na upendo wa kila mtu kwenu kwa mwenzake umekuwa mwingi.

2 Wathesalonike 1:3

Imani kubwa inakufanya uwe na amri juu ya chochote, wakati roho ya imani inakuimalisha.

Mungu anataka kila mmoja wetu akue katika kipimo cha imani (Warumi 12:3). Mungu hapendi kuona mtu yeyote anadumaa. Anataka kukuona una KUA katika Yeye. Kukua katika Yeye ina maanisha kwamba kukua kutoka imani hata imani (Warumi 1:17). Hii ina maanisha kumjua Yeye zaidi na zaidi, kumjua Mungu zaidi wiki hii kuliko wiki iliyopita. Kumjua zaidi leo kuliko jana.

Zifuatazo ni njia nne za kukuza imani yako

1. Kusikia Neno

Basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo.

Warumi 10:17

Kama unataka kukuza imani yako, jambo la kwanza ni kusikia, na hii ina maanisha kwamba jifunze kujilisha mwenyewe Neno la Mungu. Unapolikia Neno la Mungu, linakubadilisha. Linabadilisha mtazamo wako na namna unavyowaza inabadilika. Linaosha ubongo wako (Yohana 17:17).

Tunatakiwa kuviona vitu kwa namna Mungu anavyoviona, tunapswa kuwaza kama Mungu anavyowaza. Habari njema ni kwamba kipo kitabu ambacho kimejaa tu habari za namna Mungu anavyowaza: Biblia. Fungua Biblia yako anza kusoma, sikiliza mafundisho ya Mtumishi wa Mungu mwenye Roho wa Mungu ndani yake. Kwenye gari lako jaza mahubiri kuliko miziki ya kidunia n.k

2. Kuliamini Neno

Filipo akasema, Ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu, akanena, Naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mwana wa Mungu.]

Matendo ya Mitume 8:37

Ni jambo moja kusikia Neno … na ni jambo lingine kuliamini hilo Neno. Unaweza kuwa umesikia kwa miaka mingi sana kuwa Yesu ni Bwana. Lakini siku utakapoliamini hilo Neno utaanza kuona ukuu ya Yesu maishani mwako.

Warumi 10:9-10 inasema, “Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. 10 Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu.” Umefanyika Mkristo kwa kusikia na kuliamini Neno. Jambo kama hilo limefanyika kwenye maisha yako yote, unapaswa kujua Mungu amesema nini na ukaamini hicho hata kama mazingira au hali yako hairuhusu wewe amini ahadi za Mungu pakee. Unaposoma Neno la Mungu usisahau kuliamini. Mfano Neno linasema:

  • “Mimi ndimi Bwana nikuponyaye” (Kutoka15:26).
  • “kwa kupigwa kwake mliponywa.” (1 Petro 2:24).
  • “[Yesu] akawaponya wote” (Mathayo12:15).

Kama Neno la Mungu limesema, hilo jambo limekwisha. Ni wakati wa kuliamini Neno.

3. Kuongea Neno

Mtu yule akaniambia, Mwanadamu, tazama kwa macho yako, sikia kwa masikio yako, ukaweke moyoni mwako, yote nitakayokuonyesha; maana umeletwa hapa kusudi nikuonyeshe haya; tangaza habari ya yote utakayoyaona kwa nyumba ya Israeli.

Ezekieli 40:4

Unaweza kusema “Ila bado naumwa”

Ukishasikia Neno la Mungu na ukafanya maamuzi kuliamini, unatakiwa kufanya maamuzi ya kulichukua. Ichukue hiyo kweli na kamwe usiruhusu iondoke.

Ukisha sikia na kuamini Neno tunasema kwamba umeuona uzuri wa Mungu, tangaza hilo, ongea hilo. Ukiona unaumwa na ukaona Neno la Mungu linavyosema juu ya magonjwa, unatakiwa kuchukua hayo maneno, andika mahali, shika kichwani na utangaze sawasawa na hilo Neno na si hali yako. Ongea hayo kila siku.

4. Kufanya sawasawa na Neno

Vivyo hivyo na imani, isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake. 18 Lakini mtu atasema, Wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu.

Yakobo 2:17-18

Kusikia, kuamini na kulitangaza Neno hakutoshi – chukua hatua zaidi ya kiimani. Kama unaumwa na umesikia Neno la uponyaji, ukaamini na umeanza kulikiri au kulitangaza, kuna hii hatua muhimu sana kwakoni kuamka asubuhi na kuanza kumshukuru Mungu kwa uponyaji hata kama bado unasikia maumivu. Unashukuru kwa kile unachoamini. Kitendo cha kufanya hivyo kinaonesha ukomavu wa imani yako.

Kusikia. Kuamini. Kutangaza. Kutenda. Ukimsikilza Bwana, amini anachosema, anza kusema kama alivyosema na tendea kazi hicho, utajikuta unakua kiimani kuliko wakati wowote hapo nyuma. Neno la Mungu litafanya kazi ndani yako kuliko kitu chochote na utaishi maisha ya IMANI kubwa.