USIOGOPE

USIOGOPE

Lakini sasa, BWANA aliyekuhuluku, Ee Yakobo, yeye aliyekuumba, Ee Israeli, asema hivi, Usiogope, maana nimekukomboa; nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu.
ISAYA. 43:1

Wakati mwingi katika maisha tunayoishi vimejitokeza vitisho ambavyo vinamfanya mtu aanze kuogopa au kutishika kuthubutu kuanza Jambo alilokusudiwa kufanya na Mungu.

Ukiona wazo lolote limekuja kichwani mwako na hilo wazo linaoneonekana kutokana na Neno la Mungu tambua unapaswa Kulifanya Tena kwa viwango vya ubora wa hali ya juu.

Si jambo rahisi kabisa kutekeleza jambo ambalo litakupa kumfurahisha Mungu, kufurahisha watu na familia yako. Hapo ndipo vitisho vilipojificha na vinakusubiri uanze au ujaribu kugusa hilo.

Utaanza kusikia kelele za mawazo yako na wanadamu, kelele zote zinakusudia kusema huwezi, usijaribu, acha, utapoteza muda, ukishindwa, shauri yako na maneno yanayofanana na hayo.

Mimi Mchungaji Boniface nakuambia hivi tazama hili Neno la Mungu linasema;

Lakini sasa, BWANA aliyekuhuluku, Ee Yakobo, yeye aliyekuumba, Ee Israeli, asema hivi, Usiogope, maana nimekukomboa; nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu.

Ee Yakobo (kwa Mimi nasoma hivi Ee Boniface) na anaposema Ee Israeli (Mimi nasoma hivi Ee mpendwa wa Mungu). Nisiogope kufanya jambo ambalo linatokana na maono niliyopewa na Mungu hata Kama Kuna uzito kiasi gani.

Inawezekana wewe sio mtu wa kuajiriwa bali unatakiwa uanze Jambo ambalo litawatengenezea wengine ajira. Uanze jambo ambalo hakuna hata mmoja amewahi kufanya katika familia yenu.

Bwana anasema amekuita kwa jina lako, nikuambie hivi acha woga, simama ukijua Bwana amekukomboa ili ufanye mambo makuu na sio ya kawaida kawaida kama ambao hawajakomboa na bado hajawaita.

TANGAZA:
Mimi nimekombolewa na Mungu kwa damu ya Yesu Kristo pale msalabani, sizuiliwi Wala kuogopa chochote maana nimeitwa na Mungu na nimefanyika kuwa Mali ya Mungu. Sitashindwa wala kukata tamaa kamwe kutimiza ndoto yangu.

J!Boniface Evarist
GoodVine Church.
+1 619 800 1920
+255 752 122 744

Namna Ya Kutumia Neno Kama Ukiri Wa Kinabii

Biblia inatuambia kwamba “Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi”. (Mithali 18:21) Kile tunacho kiongea, kiwe chanya au hasi, lazima kilete matokeo ya aina fulani. Tunachotangaza lazima kizae matunda.

Yakobo anatukumbusha kuwa ndimi zetu zina nguvu – na kile tunachotamka kwa vinywa vyetu kina nguvu ya kuongoza maisha yetu. (Yakobo 3:3-5)

‘Ee Bwana, neno lako lasimama Imara mbinguni hata milele.’ (Ps 119:89)

Kutangaza Neno la Mungu ni njia yenye nguvu ya:

 • Kuimarisha imani zetu (Warumi 10:17)
 • Kusaidia kufanikiwa katika matarajio yetu
 • Be a weapon in times of spiritual warfare
 • Kuwa silaha wakati wa vita ya kiroho (Waefeso 6:17)
 • Kusaidia kutuweka katika hali ya kutimiza kusudi la kuishi kwetu.

Namna ya Kugeuza Neno kuwa Ukiri wa Kinabii

Neno linakuwa la kinabii pale linapozungumzia nia ya Baba wa mbinguni na kusudi lake kwa maisha yetu.

Yafuatayo ni baadhi ya Mawazo yatakayokusaidia kubadilisha msitari wa Biblia kuwa ukiri wa imani:

1. Chagua mstari wa Biblia ambao

 • Mungu amesema jambo juu yako, au
 • Linalingana na kile Bwana amesema Kuhusu wewe
 • Unahusiana na hali unayopitia kwa wakati huu au maisha yako kwa ujumla au wito wako.

Kitendo cha kutangaza au kukiri Neno la Mungu kina nguvu sana, lazima utaona mpenyo wa ajabu sana kwa maana Mungu si muongo kwa ahadi zake.

2. Jiweke katika uhusika.

Unapobadilisha uhusika na kujiweka wewe unafanya iwe sauti ya Mungu kwako. Ukitazama ukiri ninaowapa kila siku utagundua tunawezaje kujiweka katika uhusika wa Neno.

3. Mara nyingi tumia wakati uliopo na ujao – kwa kufanya hivyo unabadilisha hali ya sasa na ya siku zijazo kuwa vie utamkavyo.

4. Ukumbuke huo mstari au uandike mahali na tumia hilo Neno kutangaza.

‘Heri mtu … Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, Na sheria yake huitafakari mchana na usiku..’ (Zaburi 1:1-2)

Nimegundua kuwa kutangaza au kukiri kwa sauti na ujasiri kuna nguvu sana hasa wakati wa swala la vita au mpenyo (mafanikio). Ingawa, Hatuhitaji kutangaza au kukiri kwa sauti kubwa mara zote ili ukiri utimie. Kwa kiebrania “kutafakiri” kuna maanisha pia kujisemesha mwenyewe – na hili linaweza kufanyika kimyakimya au kimoyomoyo

Zingatia Ukiri huu kama mifano ya somo hili:

JINSI YA KUKIRI NA KUTANGAZA KINABII

Ukiri wa kinabii ni tamko ambalo lina uzito wa mamlaka ya kifalme nyuma yake.

‘Kinabii’ inamaanisha yameundwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu ameelezea kusudi la Baba yako na unazungumza kile amekufunulia kwa njia ya kutangaza.

Biblia inasema tunachokitamka kina nguvu – Mithali inasema “Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi”. (Mithali 18:21)

Ukiwa na ufahamu ambao umepokea katika uhusiano wako na Mungu, unaweza kutoa matamko ya kutoa uhai ambayo yanaachilia rasilimali na kufungua mpenyo wa mafanikio.


HATUA SABA ZA KUFANYA UKIRI WA KINABII

 1. Kaa katika nafasi yako ya kifalme.

“Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa Mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. 30 Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita; na wale aliowaita, hao akawahesabia haki; na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza.” ‘Warumi 8:29-30’

Ukiri ni amri ya kifalme, hivyo hatua ya kwanza kabla ya kufanya ukiri wa kinabii lazima ujitambue kuwa wewe ni mwana wa Mfalme wa wafalme. Ili kutangaza ukiri wa kinabii lazima ujitambue kuwa wewe ni nani na u mali ya nani.

Endapo hili bado unaliona kuwa ni jambo gumu basi nikuombe, ingia kwa imani katika nafasi ya kifalme, Haijalishi unajisikiaje. Tafakari Kuhusu kile Mungu amesema kwa habari yako. Ukiwa unafanya hivyo mtazamo wa zamani utaondoka, kwa kuwa wewe ni mwana wa Mungu na una vinasaba (DNA) vya kifalme katika ulimwengu wa roho.


 1. Baini nia ya Baba.

Bwana Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kufanya ukiri huu katika maombi: ‘Ufalme wako uje, Mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni.’ (Mathayo 6:9-10) au tukiiweka sentinsi hii kwajinsi ilivyo katika lugha ya Kigriki inakuwa hivi ‘uje, ufalme wako, yatimizwe mapenzi yako!

Tunaweza tu kutangaza ukiri wa kinabii endapo tumesikiliza kile Baba yetu wa mbinguni anasema. Hili linakuja kutokana na uhusiano wa karibu na Mungu na usikivu kwa Roho Mtakatifu.

Mara tu unapoelewa yaliyo kwenye moyo na akili ya Mungu, unakuwa na mamlaka ya kutoa Tangazo la kinabii: unaweza kutangaza vitu hivyo na vikawa, kwa Jina la Yesu.


 1. Weka ukiri wako na Neno.

Ee Bwana, neno lako lasimama Imara mbinguni hata milele” (Zaburi 119:89)

Kama Yesu alivyodhihirisha, maneno ‘yaliyoandikwa’ yanaweza kuwa maneno yenye nguvu zaidi, yenye mamlaka na yanayotoa uhai tunapotamka. (Luka 4: 4) Neno la Mungu lina mamlaka na unapopata ufahamu wako juu ya kusudi la Mungu kwa Neno lake, ukiri wako wa kinabii unaweza kuwa na nguvu zaidi.


 1. Tambua kuwa ukiri wa kinabii unatokana na Nafasi yako, sio kanuni.

Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu” (Waefeso 2:6)

‘kuketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho’ ina maanisha mamlaka ya kiroho na kiti cha enzi cha Mungu.

Kutangaza ukiri wa kinabii sio swala la kutamka maneno sahihiau kutumia kanuni. Unatokana na kile unachojua kuhusu ahadi za Mungu, kukutana na Mungu kwa mahusiano yako na Yeye – kutangaza kutokana na hayo.

Hivyo, Haijalishi kwamba utatumia maneno kuwa ninakiri, ninatangaza au kusema nina amuru. Hata ukitumia maneno ambayo Mungu alitumia kuumba dunia, mbingu na nyota – maneno yenye nguvu zaidi huku duniani – yalikuwa ‘na iwe’ (Mwanzo 1). Mamlaka haipo katika Kuongea – mamlaka ipokatika nafasi yako, kuketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. (tazama pia Wakolosai 3:1-3)


 1. Tumia Jina la Yesu

Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani” (Mathayo 28:18)

Hatuwezi kudhihirisha mamlaka ya kifalme kwa majina yetu, lakini katika Jina la Yesu. Mamlaka yote ya Mbinguni na duniani amepewa Bwana Yesu na anatuweka sisi kwa mamlaka aliyopewa. Sisi tu warithi pamoja naye na Wawakilishi wake haa duniani, tukitangaza nia ya Baba yetu kwa wakati huu. Hivyo Unapotoa ukiri wakinabii hakikisha kuwa unatangaza kwa Jina la Yesu.


 1. Tazama kwa jicho la Imani

Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. 3 Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri.” (Waebrania 11:1, 3)

Unapokuwa unatoa Tangazo la kinabii, koine kile unachokiri aukutangaza kikitimia kwa jicho la imani. Fahamu kuwa katika maneno yako Rasilimali za lifalme zinaachiliwa na mambo ya kidunia yakaa sawa.


 1. Tangaza ukiri wako

Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako; Na mwanga utaziangazia njia zako.” (Ayubu 22:28)

Ukishakuwa na ufunuo wa kinabii kuhusu jambo lolote, unaweza kupatana na Mungu kuachilia kusudi lake. Hivyo songa mbele, tangaza na kukiri ukiri wa kinabii juu ya maisha yako katika Jina la Yesu subiri mpenyo unavyojitokeza katika maisha yako.

Maana Mwana wa Mungu, Kristo Yesu, aliyehubiriwa katikati yenu na sisi, yaani, mimi na Silwano na Timotheo, hakuwa Ndiyo na siyo; bali katika yeye ni Ndiyo. 20 Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni Ndiyo; tena kwa hiyo katika yeye ni Amin; Mungu apate kutukuzwa kwa sisi.” (2 Wakorintho 1:19-20)


MUHIMU:

UKIRI NI AGIZO LENYE NGUVU YA SHERIA

SAFARI YA UKOMBOZI

👤 Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira [🇹🇿]

Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe; 13 hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana Mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo; 14 ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku, na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu.

Waefeso 4:12-14

Lengo kubwa la mafundisho haya ili tuweze kukamilishwa na kujengwa ili kufika pale Mungu alipotuandalia pasipo kupoteza mwelekeo wa udanganyifu wa ibilisi. Kuna vitu vitakuja kutoka kwa ibilisi na vitakusukuma huku na kule au kuna watu watakuja na ufahamu wao na kwa kupitia neno la Mungu na watakusukuma na wewe kwa sababu hukumbuki Neno linasema nini unajikuta umeingia mahali ambapo hukutakiwa uingie.

Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu wakanena, na kusema, Nitamwimbia Bwana, kwa maana ametukuka sana; Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. 2 Bwana ni nguvu zangu, na wimbo wangu; Naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu; Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza.

Kutoka 15:1-2

Mungu anapokupa kitu ambacho hukustahili inabidi umsifu mfano kupata mke au mme ni mpango wa Mungu. Tambua kuwa hata kupata mtoto ni mkono wa Mungu – ina maana kuwa sio kwa nguvu zako bali kwa mkono wa Bwana.  Kuna mambo makuu mawili ambayo tunajifunza hapa:

 1. Kujua kipi katika maisha yako ni mkono wa Mungu na kipi ni nguvu ya Mungu.
 2. Baada ya kugundua peleka shukrani au sifa kama ni wimbo au kwa chochote. Kuna vitu vingine ambavyo ni kwa uwezo wako: mfano kuamka asubuhi sio nguvu zako. Wewe ukiamkaasbuhi sio uwezo wako, wengine akiamka asubuhi anakuwa amekufa au anaumwa, hivyo ni vema kukukumbuka ni nini kinaendelea kwenye maisha yako.

Ni hekima kutambua nini kilitendeka katika maisha yako, kama hutakumbuka Mungu kufanya nini katika maisha yako basi kukua katika Kristo inakuwa ngumu sana. Baada ya pasaka Musa Akawaambia watuwake mambo haya: Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana; mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele (Kutoka 12:14)”.

Musa alimwendea Farao akiwa na nguvu ya Mungu, lakini alipoelekea bahari ya Shamu alikuwa na uwepo wa Mungu na palipo na uwepo wa Mungu pana nguvu ya Mungu. Katika uwepo wa Mungu hakuna uchache bali kuna utele lakini hautaweza kuufikia kama haujakua kiroho, kuwepo katika uwepo wa Mungu kunahitaji nidhamu kama hautakumbuka nini kilitokea hataruhusu nguvu yake iende na wewe. Atakupa nguvu zake ili ufukuze mapepo na kuponya wagonjwa lakini si uwepo wake. Mungu anakupa kutumia uwezo ulionao kujenga nyumba, kufukuza mapepo, na kuna vitu ambavyo hutaki kutumia uwezo wako na ndiyo maana Mungu alimwambia Musa gawanya bahari “wakavuka” na walipomaliza adui zao walizama hapo baharini.

Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo, Bwana, mkono wako wa kuume wawaseta-seta adui.

Kutoka 15:6

Anazungumzia kuhusu mkono wa Mungu, maana kuna nguvu ya Mungu na mkono wa Mungu. Ukisoma Biblia utabaini kuwa ajabu la kwanza ambalo Musa alifanya ni kuhusu nyoka mpaka pigo la tisa aliamuru Musa, lakini ilipofika pigo la kumi Mungu alifanya mwenyewe lakini ilipofika saa ya kuua alifanya mwenyewe. Katika safari hii ya wokovu hakikisha unapata taarifa za kutosha kuhusu wewe ni nani. Mungu hakutaka wana wa Israeli kuua watu wa Misri kwa sababu hawa Wamisri walikuwa ni wakuu wao, watu ambao waliwalisha chakula, walikuwa wakuu wao. Ndiyo maana Daudi hakutaka kumuua Sauli kwa sababu alikuwa mkuu wao. Ukiona mkuu au kiongozi wako anakutesa usijaribu kumuua hivyo nakushauri ukiona tatizo kwake wewe kimbia tu. Mtu yeyote anayekuwa mkubwa, tambua ameruhusiwa na Mungu. Kiongozi ni kiongozi! Mungu alishawaonya wana Isreli. Hii ni sababu pekee ambayo ilipelekea Mungu asiruhusu wana wa Israeli kuwaua Wamisri. Ukimgusa aliye juu yako humgusi yeye, bali unamgusa Mungu aliye juu yake.

Hatuhitaji kugombana na walioko juu yetu, kama unatamani kutembea na Mungu na kuwa na uwepo wa Mungu sio sifa kubishana na bosi wako. Na wewe kiongozi Mungu akikuinua usiwatese walio chini yako!

Hofu na woga umewaangukia; Kwa uweza wa mkono wako wanakaa kimya kama jiwe; Hata watakapovuka watu wako, Ee Bwana, Hata watakapovuka watu wako uliowanunua.

Kutoka 15:16

Walikuwa na tabia ya kwenda kuwafuatilia, lakini tunaona hapa sasa akawavusha wa kwake na akawaangaiza adui.

Ni wakati gani hawa watu walinunuliwa? Walinunuliwa walipokuwa wanakula pasaka, kwa tendo la pasaka Musa aliwaambia “Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana; mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele (Kutoka 12:14)”.

Utawaingiza, na kuwapanda katika mlima wa urithi wako, Mahali pale ulipojifanyia, Ee Bwana, ili upakae, Pale patakatifu ulipopaweka imara, Bwana, kwa mikono yako.

Kutoka 15:17

Siku utakapo kubali kwamba umenunuliwa kwa Damu ya Yesu ndiyo siku ambayo kung’ang’ana kwako kutakoma, je unakubali kwamba umenunuliwa? Kama umenunuliwa lazima utende sawa sawa na mnunuzi (Yesu) ukifanya hivyo atakupa kupanda katika mlima wake na katika urithi wake hivyo unakuwa mrithi, kwa nini unateseka leo? Kwa sababu haujakubali kwamba umenunuliwa. Ukikubali kununuliwa unaingia kwa kutimiza mambo haya matatu: utiifu, uaminifu, kujitoa.

 1. Uaminifu ni Mungu “Mungu ni mwaminifu, hivyo ukiwa unaaminika mbele za Mungu na wanadamu ina maana sasa unamwakilisha Mungu sawasawa”
 2. Utiifu ni Yesu “hivyokatika utii unafanyika mwana wa Mungu”
 3. Kujitoa ni Roho Mtakatifu “hii ni kazi ya roho, kujitoa unapokuwa unajitoa unakuwa unamvutia Roho Mtakatifu”

Hivyo uaminifu wako unaisababisha mbingu ikuamini, hivyo unaweza kupewa kuwa na vingi hata ukuu. Utii utakusababisha ustawi ili ule na kuishi vizuri. Na kujitoa kunakusababisha uwe katika uwepo wa Mungu, uweze kubeba nguvu zake na uwepo wake, na hapo ndipo unaruhusiwa kumwakilisha, unaruhusiwa kubeba karama za roho na unaruhusiwa kuitwa mafuta.

Unapoishia kujitoa unakuwa ni mbegu na sasa unaweza kupandwa! Na sasa unaweza kuitwa heri mtu yule maana umepandwa na sasa unakuwa na urithi wako. Unajikuta si wewe tena.

Walipofika mahali palipoitwa Mara hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu; kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. 24 Ndipo watu wakamnung’unikia Musa, wakisema, Tunywe nini? 25 Naye akamlilia Bwana; Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonja huko.

Kutoka 15:23-25

Safari hii ni safari ya kutoka au safari ya Ukombozi, yaani kutoka kwenye mateso. Utakuwa unakombolewa hatua kwa hatua na siku ukifika sasa utasema nimeipata. Kwa nini watu ambao walikuwa wakimsifu Mungu walianza kunung’unika? Watu walewale walioshangilia kuwa wameanza safari ndiyo walioanza kulalamika, sababu ya kulalamika kwao ilikuwa kwa sababu walisafiri siku tatu bila kukuta maji. Mungu alikuwa akiwafundisha ni jinsi gani ya kupambana na maisha. Kimsingi alitaka wamyumaini Mungu kwa kila kitu. Na utaona hata walipoyakuta maji yalikuwa ni machungu na akawaonesha kwamba kwenye kila tatizo lililoko hapo ulipo lina jawabu hapo hapo ulipo. Ni kweli jambo hilo linaweza kuwa gumu lakini linawezekana. Kilichotokea ni kwamba Mungu aliwapa mti wakanywa maji.

Kilichofuata aliwakemea, kwa sababu walikuwa wanalalamika badala ya kumwambia Musa kuwa tuna kiu ya kunywa maji. Mungu hakuyaponya maji bali Musa ndiye aliyeyaponya, unahitaji kuwa na Mungu ili akujuze jinsi ya kufanya.

Majibu yako hayapo Arusha, Mwanza, Sengerema wala Zanzibar bali majibu yako yapo hapo pembeni yako. Baada ya kuwapa maji na kunywa kilichofuata kilikuwa ni kukemewa, kwa nini awakemee? Kwa sababu walimuona Mungu tangu mwanzo lakini kwa nini walikuwa wanamtilia mashaka? Wangemwambia Musa tunakiu na si kuanza kunung’unika.

Likitokea jambo gumu katika maisha yako acha kunung’unika uliza kwa upole kwani majibu yake yapo. Hapa wamama mnapaswa kuponyeka, unapoona jambo haulielewi kwa mumeo uliza ujibiwe na si kuanza kunung’unika kwa maana mengine ni hisia zako, unahisi hakupendi lakini sio kweli, sasa badala ya kuanzisha ugomvi muulize kwa upole utajibiwa.

akawaambia, Kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana, Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yo yote niliyowatia Wamisri; kwa kuwa Mimi ndimi Bwana nikuponyaye.

Kutoka 15:26

Kama tutaisikia sauti ya Bwana hata kugombana hatutagombana kamwe. Mungu hapendi uone tatizo la Mwenzako, bali atapenda kwanza ujione matatizo yako. Hapa kuna mambo ya msingi matatu anayoyaelezea!

 • Magonjwa: ndiyo yanaangamiza zaidi ya kitu chochote.
 • Kuna mambo ambayo yanahusu mambo wasiomjua Mungu nakuna mambo ambayo yanahusu wanaojua Mungu. Hivyo kuna mambo ambayo halitakiwi yawasumbue watu wamjuao Mungu. Sasa inashangaza kuona watu wanaomjua Mungu wanasumbuliwa na mambo ambayo yanatakiwa kuwasubua wasiomjua Mungu.
 • Mungu anatuonesha kwamba yanayoendelea kwa wasiomjua Mungu na wamjuao Mungu ni yeye anayeyaruhusu. Tunajifunza kwamba Mungu yuko juu ya yote! Yaani alimpa Musa nguvu na Akampa Farao wimbo!

Mungu amesema hivi, kama utasikia yale yaliyokuwa yanakutesa yataondoka kwako.

MAOMBI:

 1. Ee Baba wa Mbinguni, naoba unipe neema ya kusikia na kuzingatia kile ninachosikia.
 2. Baba kwa Jina la Yesu Kristo naomba unifikishe salama mwisho wa safari hii. Nakupenda baba yangu!