VIWANGO VYA IMANI – III

Hiki ni kiwango kingine cha imani.

Leo tunapaswa kusoma Mambo ya Walawi sura ya 14 yote.

Imani kubwa daima itatafuta njia inayoitaka au matarajio yake, daima itakufanya uwe mtu wa kuamuru. Mungu anatuonesha njia ya kufikia imani kubwa. Kiwango cha imani yako kitaleta majibu ya kiwango cha matokeo, imani haba itakupa matokeo haba, lakini imani kubwa itakupa matokeo makubwa.

Imani kubwa daima itakufanya uwe mtu wa amri, kwa sababu tayari umeshaijenga imani yako kwa kiwango ambacho unaanza kutenda kwa roho wa imani; kama ilivyondikwa;

Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani; kama ilivyoandikwa, Naliamini, na kwa sababu hiyo nalinena; sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena;

2 Wakorntho 4:13

Huwezi kuendelea kubaki na kiwango cha imani ulichonacho, au kubaki na imani haba uliyonayo. Unao wajibu wa kuendelea kuijenga imani yako mpaka ikue na kufikia kiwango cha imani ya kanisa la Thesalonike, ambalo imani yake ilielezwa kuwa “imani yao ilizidi sana.”

 Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, kama ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu inazidi sana, na upendo wa kila mtu kwenu kwa mwenzake umekuwa mwingi.

2 Wathesalonike 1:3

Imani kubwa inakufanya uwe na amri juu ya chochote, wakati roho ya imani inakuimalisha.

Mungu anataka kila mmoja wetu akue katika kipimo cha imani (Warumi 12:3). Mungu hapendi kuona mtu yeyote anadumaa. Anataka kukuona una KUA katika Yeye. Kukua katika Yeye ina maanisha kwamba kukua kutoka imani hata imani (Warumi 1:17). Hii ina maanisha kumjua Yeye zaidi na zaidi, kumjua Mungu zaidi wiki hii kuliko wiki iliyopita. Kumjua zaidi leo kuliko jana.

Zifuatazo ni njia nne za kukuza imani yako

1. Kusikia Neno

Basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo.

Warumi 10:17

Kama unataka kukuza imani yako, jambo la kwanza ni kusikia, na hii ina maanisha kwamba jifunze kujilisha mwenyewe Neno la Mungu. Unapolikia Neno la Mungu, linakubadilisha. Linabadilisha mtazamo wako na namna unavyowaza inabadilika. Linaosha ubongo wako (Yohana 17:17).

Tunatakiwa kuviona vitu kwa namna Mungu anavyoviona, tunapswa kuwaza kama Mungu anavyowaza. Habari njema ni kwamba kipo kitabu ambacho kimejaa tu habari za namna Mungu anavyowaza: Biblia. Fungua Biblia yako anza kusoma, sikiliza mafundisho ya Mtumishi wa Mungu mwenye Roho wa Mungu ndani yake. Kwenye gari lako jaza mahubiri kuliko miziki ya kidunia n.k

2. Kuliamini Neno

Filipo akasema, Ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu, akanena, Naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mwana wa Mungu.]

Matendo ya Mitume 8:37

Ni jambo moja kusikia Neno … na ni jambo lingine kuliamini hilo Neno. Unaweza kuwa umesikia kwa miaka mingi sana kuwa Yesu ni Bwana. Lakini siku utakapoliamini hilo Neno utaanza kuona ukuu ya Yesu maishani mwako.

Warumi 10:9-10 inasema, “Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. 10 Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu.” Umefanyika Mkristo kwa kusikia na kuliamini Neno. Jambo kama hilo limefanyika kwenye maisha yako yote, unapaswa kujua Mungu amesema nini na ukaamini hicho hata kama mazingira au hali yako hairuhusu wewe amini ahadi za Mungu pakee. Unaposoma Neno la Mungu usisahau kuliamini. Mfano Neno linasema:

  • “Mimi ndimi Bwana nikuponyaye” (Kutoka15:26).
  • “kwa kupigwa kwake mliponywa.” (1 Petro 2:24).
  • “[Yesu] akawaponya wote” (Mathayo12:15).

Kama Neno la Mungu limesema, hilo jambo limekwisha. Ni wakati wa kuliamini Neno.

3. Kuongea Neno

Mtu yule akaniambia, Mwanadamu, tazama kwa macho yako, sikia kwa masikio yako, ukaweke moyoni mwako, yote nitakayokuonyesha; maana umeletwa hapa kusudi nikuonyeshe haya; tangaza habari ya yote utakayoyaona kwa nyumba ya Israeli.

Ezekieli 40:4

Unaweza kusema “Ila bado naumwa”

Ukishasikia Neno la Mungu na ukafanya maamuzi kuliamini, unatakiwa kufanya maamuzi ya kulichukua. Ichukue hiyo kweli na kamwe usiruhusu iondoke.

Ukisha sikia na kuamini Neno tunasema kwamba umeuona uzuri wa Mungu, tangaza hilo, ongea hilo. Ukiona unaumwa na ukaona Neno la Mungu linavyosema juu ya magonjwa, unatakiwa kuchukua hayo maneno, andika mahali, shika kichwani na utangaze sawasawa na hilo Neno na si hali yako. Ongea hayo kila siku.

4. Kufanya sawasawa na Neno

Vivyo hivyo na imani, isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake. 18 Lakini mtu atasema, Wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu.

Yakobo 2:17-18

Kusikia, kuamini na kulitangaza Neno hakutoshi – chukua hatua zaidi ya kiimani. Kama unaumwa na umesikia Neno la uponyaji, ukaamini na umeanza kulikiri au kulitangaza, kuna hii hatua muhimu sana kwakoni kuamka asubuhi na kuanza kumshukuru Mungu kwa uponyaji hata kama bado unasikia maumivu. Unashukuru kwa kile unachoamini. Kitendo cha kufanya hivyo kinaonesha ukomavu wa imani yako.

Kusikia. Kuamini. Kutangaza. Kutenda. Ukimsikilza Bwana, amini anachosema, anza kusema kama alivyosema na tendea kazi hicho, utajikuta unakua kiimani kuliko wakati wowote hapo nyuma. Neno la Mungu litafanya kazi ndani yako kuliko kitu chochote na utaishi maisha ya IMANI kubwa.

MWAMINI MUNGU HATA ASIPOJIBU

Soma Biblia Yote kwa Mwaka Mmoja

Mathayo 15:22-23 (SUV)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
²² Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, Unirehemu, Bwana, Mwana wa Daudi; binti yangu amepagawa sana na pepo.

²³ Wala yeye hakumjibu neno…

Soma zaidi: Sefania 3:17
“Bwana, Mungu wako, yu katikati yako shujaa awezaye kuokoa; Atakushangilia kwa furaha kuu, Atakutuliza katika upendo wake, Atakufurahia kwa kuimba.”

UJUMBE
Inawezekana ni mwana wa Mungu unayesoma maneno haya, yawezekana umejaa huzuni, maswali na kila namna ya kuvunjika moyo, mapigo ya moyo yanakutwita kwa sababu upo katika gali ambayo hukuitarajia. Unatamani kuisikia sauti ya Bwana Mungu “uwe na amani”, lakini ukimya na usiri wa kushangaza japo unaniuliza Mungu maswali mengi – “Hakumjibu Neno lolote.”

Moyo wa huruma wa Mungu lazima uume kusikiliza huzuni za watu wote duniani, malalamiko, vilio ambavyo vinainuka kutokana na udhaifu wetu, mioyo isiyo na subira, kwa sababu hatuoni mapenzi yetu yakijibiwa. Hana kawaida ya kujibu kila kitu ambacho macho yetu yanaona au tunachokitolea machozi.

Ukimya wa Yesu ni wa maana kama kauli yake ilivyo ya maana, unaweza kuwa ni ishara, haimanishi kwamba hajakukubali, bali anakukubali na ameamua kunyamaza kwa kusudi na baraka kwako.

Kwa nini unainamisha chini roho yako? Unapaswa kumshukuru Mungu hata akikaa kimya. Sikiliza hadithi hii ya binti wa zamani ya namna ambavyo Mkristo mmoja aliota kwamba aliwaonya wengine watatu katika maombi. Walipokuwa wamepiga magoti Bwana Yesu akasogea karibu nao.

Alipomsogelea wa kwanza, Aliimwinamia kwa unyenyenyekevu na upendo, akitabasamu na kumuonesha upendo na akaongea naye kwa kilugha, uwazi na raha sana n.k

Akamwacha akaamwendea wa pili, lakini aliweka mkono wake tu juu yake na huyu msichana akainamisha kichwa, alimtazama tu kwa kumkubali.

Kwa mwanamke wa tatu, alipita haraka, bila kusimama kwa Neno lolote wala salamu. Huyu mwanamke aliyekuwa anaota akajisemesha “Basi anapenda sana wa kwanza, na wa pili pia anapenda kiasi, ila huyu wa tatu hajamfanyia chochote cha kuonesha upendo kama kwa yule wa kwanza; na huyu wa tatu alihuzunika Sana kwa sababu hajaambiwa chochote na hata jicho la upendo halikuwepo.

“Ninashangaa sijui kafanya nini, kwa nini Bwana ameonesha tofauti sana kwa wote watatu?” Akiwa anatafakari hayo, Bwana mwenyewe akatokea pembeni yake na kusema: “Ewe mwanamke! Mbona umenitafsiri vibaya. Yule mwanamke wa kwanza anahitaji msaada wangu wote na nimjali Sana ili aweze kupita kwenye njia nyembamba. Anahitaji upendo wangu, mawazo yangu na msaada wangu kila saa. Bila hivyo atashindwa na kuanguka.

“Wa pili, ambaye nilimtazama na kumwacha, anayo imani na anajiamini ingawa mambo yanaweza kubadilika na akafanya chochote ambacho watu hufanya”

“Yule wa tatu, ambaye nilionesha kutomwangalia, na nikamwacha, anayo imani na upendo ya kiwango bora, ninamfundisha haraka hatua za kufanya makuuu na utumishi Mtakatifu.”

“Ananijua vizuri na ananipenda kwa dhati na kuniamini kupita kawaida ya wanadamu. Haitaji mpaka nimfanyie kitu kujua nina mpenda, hana shida na havunjiki moyo kabisa kwa jambo lolote Yeye anafaulu mtihani wa kipimo cha upendo wake kwangu. Nimeshapanga kwamba atashinda duniani na Mbinguni ataingia; kwa kuwa ananiamini mimi kiasi kwamba hata akili yake ikikataa, moyo wake unaweza mshawishi kuniasi lakini huyo wa tatu hawezi kuniacha kamwe; – kwa sababu anajua ninachofanya kwa ajili ya ukulele wake, na kwamba ninachokifanya hahitaji maelezo leo, ataelewa hapo badaye.

“Nimemnyazia mpenzi wangu kwa sababu ninapenda zaidi ya nguvu ya maneno ya wanadamu yanaweza kueleza, au namna moyo wa mwanadamu unavyoweza kuelewa. Akaniambi ” kwa faida yako, pia jifunze junipenda katika roho, pasipo kunipenda huku unataka kitu fulani kwa sababu unajua ninacho.””

Bwana “atatenda makuu kwako” ukiamua kujifunza siri ya ukimya wake, na ukamsifu daima, kwa maana hivyo ulivyo na pumzi uliyonayo ni zaidi ya unavyotamani. Subiri kwa upendo, asianze mengine kwa sababu Bwana amenyamaza. Anawajua waliowake na anatuwazia mema daima. _ Ndilo fungu langu.

DOKEZO
Mpende Mungu hata kama hajafanya unachotaka akufanyie.

Unaweza kujiunga Telegram kwenye group la Pillars of Destiny ili kupata masomo haya kila siku.

Changamoto (Challenges)

Challenges are not strange to life. A wise man once said, “Challenges are real to life but victory is real to the believer.”

The challenges are the stepping stones to your becoming a champion.

Tafsiri

Changamoto si kitu kigeni maishani. Mtu mwenye hekima aliwahi kusema kuwa “changamoto halisia wenye maisha, lakini ushindi ni uhalisia kwa mwamini”

Changamoto ndilo daraja lako la kufikia ushindi wako.

PastorBon.org
0752122744 WhatsApp.

ACHE YESU, AWE WA KWANZA KUKUHURUMIA.

Nakusalimu katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo.

Ni jambo la kawaida kila mmoja wetu kuijali kwanza hali yake binafsi, na si dhambi kufanya hivyo, japo hilo halitufanyi tuonekane kuwa wa maana sana mbele za Mungu. Kuna wakati Bwana Yesu aliitisha mkutano mkubwa sana, pengine eneo la mjini lilikuwa ni dogo la kuuketisha umati mkubwa wa watu, au pengine palikuwa na usumbufu fulani ambao ungewafanya watu wasimsikilize vizuri, Hivyo akaamua kuwaitisha eneo la mbali kidogo na mji, mahali ambapo hapana makazi ya watu, eneo la nyika tupu, mahali ambapo hakuwaandalia mahema ya kukutania wala hakuwachagulia penye miti mingi, ambapo walau wangekaa chini yake wapate uvuli, bali alichagua eneo la jangwa lenye nyika tupu.
Na mkutano huo ulikuwa ni Mkutano wa siku tatu..

Lakini Biblia inatuambia wengi waliposikia habari ile wakatoka mbali sana, wakaenda eneo hilo la jangwa ili kwenda kuyasikiliza maneno ya uzima ya Bwana Yesu. Watu wale walifikia pengine asubuhi sana na mapema, wakijua kuwa siku zote tatu zitakuwa ni siku za kufunga, za kumsikiliza tu Bwana Yesu si vinginevyo, hivyo walifika mahali pale wakilijua hilo asubuhi sana, wakakaa chini kwenye jua lile, kuanzia asubuhi mpaka jioni,..

Jaribu kutengeneza picha, masaa 12 ya mchana wanamsikiliza tu Bwana Yesu akiwafundisha, na usiku vivyo hivyo.. siku ya kwanza, siku ya pili, mpaka siku tatu zinakwisha, wamekaa tu pale, nyikani wakimsikiliza Bwana Yesu kwa makini bila kuondoa miguu yao, huku njaa zikiwauma, lakini waliona kile wanachokisikiliza ni Zaidi ya chakula cha mwilini.. Walijua mtu hawezi kuishi kwa mkate tu, bali kwa kila Neno linalotoka katika kinywa cha Bwana..

Embu tengeneza tena picha Bwana alikuwa anajua kabisa watu wale, walikuwa katika hali ngumu kweli kweli katika eneo lile la ukame na jua kali, alijua kabisa walikuwa hawajala kwa muda wa masaa mengi sana, alijua kabisa hali zao zinakaribia kuwa mbaya..lakini aliendelea kuwafundisha bila kuwahudumia kwa lolote, kwasababu aliona utayari wao wa kumsikiliza yeye bila kuchoka, mpaka siku tatu kamili zilipokwisha..

Lakini siku ile alipomaliza kuwafundisha, biblia inatuambia Bwana Yesu hakuwaacha hivi hivi waondoke waende zao katika hali zile za njaa bali aliona umaskini wao, aliona njaa zao, aliona mateso yako, aliona kiu yao, aliona mahitaji yao na pale pale maandiko yanatuambia AKAWAHURUMIA: embu tusome:

Katika siku zile, kwa vile ulivyokuwa mkuu tena ule mkutano, nao wamekosa kitu cha kula, akawaita wanafunzi wake, akawaambia, Nawahurumia mkutano kwa sababu yapata siku tatu wamekaa nami, wala hawana kitu cha kula; nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao hali wanafunga, watazimia njiani; na baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamjibu, Je! Ataweza wapi mtu kuwashibisha hawa mikate hapa nyikani? Akawauliza, Mnayo mikate mingapi? Wakasema, Saba, Akawaagiza mkutano waketi chini; akaitwaa ile mikate saba, akashukuru, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawaandikie; wakawaandikia mkutano. Walikuwa na visamaki vichache; akavibarikia, akasema wawaandikie na hivyo pia. Wakala, wakashiba, wakakusanya mabaki ya vipande vya mikate makanda saba. Na watu waliokula wapata elfu nne. Akawaaga.

Katika siku zile, kwa vile ulivyokuwa mkuu tena ule mkutano, nao wamekosa kitu cha kula, akawaita wanafunzi wake, akawaambia, Nawahurumia mkutano kwa sababu yapata siku tatu wamekaa nami, wala hawana kitu cha kula; nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao hali wanafunga, watazimia njiani; na baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamjibu, Je! Ataweza wapi mtu kuwashibisha hawa mikate hapa nyikani? Akawauliza, Mnayo mikate mingapi? Wakasema, Saba, Akawaagiza mkutano waketi chini; akaitwaa ile mikate saba, akashukuru, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawaandikie; wakawaandikia mkutano. Walikuwa na visamaki vichache; akavibarikia, akasema wawaandikie na hivyo pia. Wakala, wakashiba, wakakusanya mabaki ya vipande vya mikate makanda saba. Na watu waliokula wapata elfu nne. Akawaaga.

Mark 8:1-9 SUV

Unaona hapo? Walipaswa waondoke vile vile, lakini kwa jinsi alivyoona “WAMEKAA NAYE” siku zote tatu bila kuondoka uweponi mwake, bila kwenda kuhangaika hangaika kuyajali maisha yao, familia zao, biashara zao, miradi yao, ili wapate chakula wao na Watoto wao, badala yake wamedumu pamoja naye kwa siku kadhaa bila kuchoka basi tukio hilo lilimfanya Bwana Yesu AWAHURUMIE hata kwa yale mengine waliyoyakosa..

Na kama tunavyosoma kitu gani kilifuata. Wote walishibishwa mikate wakiwa pale nyikani, wakapata na ya kuondokea, mpaka ikabaki na wale samaki vivyo hivyo…Sasa unaweza ukafikiri Bwana Yesu aliwashibisha pale tu. La! Alikuwa anawadhihirishia kuwa baada ya pale na Maisha yao pia yatabarikiwa kwa mfano ule ule wa vikapu, na wala hawatapungukiwa kabisa…Lakini hiyo yote ilikuwa ni kwasababu ya yale maneno ya uzima waliokuwa wanayasikia bila kuchoka ndio yakazaa vikapu vile vya mikate na baraka walizoziendea baada ya pale.

Na sisi tujiulize, Je tunaweza kufikia hatua kama hii ya hawa watu?…Je tunaweza kuwa tayari kufunga kutokula kwa ajili tu ya kuutafuta uso wa Bwana kwa kipindi kirefu?, Je tunaweza Kufunga mihangaiko yetu, na shughuli zetu tukatenga wakati wa kuhudhuria ibada na semina ndefu za Neno la Mungu? kwa kutokujali eneo lenyewe, kutokujali mazingira yanaruhusu kiasi gani, kutokujali umbali, kutokujali hata uzima wako na afya yako? Ikiwa tu tutaalikwa mahali ambapo tumewekewa mahema, chini kuna vivuli, lakini bado hatutakwenda ikiwa tunayo makanisa mazuri tena mengine yana feni lakini hatuwezi kukaa hata masaa 2, Je tutawezaje ikiwa tutalikwa mahali penye njika tupu kama pa hawa watu? Na wakati huo huo bado tunataka Bwana Yesu azihurumie hali zetu?

Mungu anatuambia tumkaribie yeye na yeye atatukaribia sisi (Yakobo 4:8)..Hivyo tukiwa hatupo tayari kujinyima nafsi zetu na kujitesa katika kuutafuta uso wa Mungu kwa bidii, katika kuutafuta ufalme wake na haki yake, basi tujue itakuwa shida sana kuyaona matendo makuu ya Mungu maishani mwetu.

Usikazane kutafuta kujihurumia kwanza wewe unapoutafuta uso wa Mungu, subiri kwanza Bwana akuhurumie yeye, jukumu letu ni kuutafuta uso wa Mungu kwa bidii mengine tumuachie yeye, kwasababu anajua shida zetu, na mahitaji kabla hata sisi hatujamwambia. (Mathayo 6:32).

Bwana atusaidie katika hilo. Na atujalie tuchukue hatua zinazostahili katika hilo.

Pastor Boniface Evarist
GoodVine Church

Message Boniface Evarist on WhatsApp. https://wa.me/message/XLSAYATCTSESC1