Sikiliza live ya somo hili HAPA

Jamii kubwa ya wanadamu inateseka sana na magonjwa na kila aina ya mateso. Ashukukuriwe Mungu kwa neema yake ya uponyaji nimeeleza Jana Bwana atakurudishia afya. Ni mapenzi mapenzi ya Mungu ya dhati Sana kuona watu wake Wana afya njema. Yesu alibeba maumivu yetu yote ili sisi tuishi maisha ya uhuru dhidi ya dhambi na maradhi. Yesu tabibu mkuu hapendi kupoza mgonjwa. Nikuombe siku ya leo sahau mapito yako, maana kuna watu wanaamini hawawezi kuponywa kwa sababu dhambi zao za nyuma bado zinakumbukwa mbele yao.

“Nanyi mtamtumikia Bwana, Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako, na maji yako; nami nitakuondolea ugonjwa kati yako.”

Kutoka 23:25
  1. Utumishi wako

Bwana wetu anataka kuona tunamtumikia Yeye daima na hili lipo tangu uumbaji, alimweka Adam na Hawa ili wamtumikie Yeye. Huku dunianikuna watu wameamua kumtumikia ibilisi, kuna wengine hawajaamua kumtumikia ibilisi lakini Bwana hawamtumikii, hivyo hawaeleweki wanamtumikia Bwana au ibilisi, hii ni hatarisana.

  1. Baraka zinatoka kwake

Matokeo ya kumtumikia Bwana ni kwamba chakula unachokula kinabarikiwa na maji unywapo pia yanabarikiwa. Kwa kuwa vimebarikiwa na Bwana vinafanyikawa tiba dhidi ya kila sumu na magonjwa ndani ya mwili wako. Tazama maajabu ya chakula cha mfalme Nebukadreza walikula mtama na maji tu, lakini kwa sababu waliamua kusimama upande wa Bwana akakibarikia chakula chao mara zote na tazama Biblia inasema;

“Hata mwisho wa zile siku kumi nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi, na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi, kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme”. Danieli 1:15

  1. Uponyaji wake unakujilia.

Ikiwa umeamua kuwa mtumishi wa Mungu, ukampa moyo wako wote na macho yako yakapendezwa na njia au sharia ya Bwana (Zaburi 119:140, Neno lako limesafika sana, Kwa hiyo mtumishi wako amelipenda). Unafika mahali unagundua hakuna kitu kizuri na kitamu kama ahadi zake.

Bwana akishaona umefika hali pa kulipenda Neno lake na kuishi kwa kumtegemea Yeye ndipo anaamua kukufungua vifungo vyako dhidi ya kila mateso. Ndiyo maana amesema;

Zaburi 107:17-20 “Wapumbavu, kwa sababu ya ukosaji wao, Na kwa sababu ya maovu yao, hujitesa. 18 Nafsi zao zachukia kila namna ya chakula, Wameyakaribia malango ya mauti. 19 Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, Akawaponya na shida zao. 20 Hulituma Neno Lake, huwaponya, Huwatoa katika maangamizo yao”.

Mathayo 8:8, 13 “Yule akida akamjibu, akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu; lakini sema neno tu, na mtumishi wangu atapona. 13 Naye Yesu akamwambia yule akida, Nenda zako; na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile”

Luka 5:17 “Ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na waalimu wa torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya, na Uyahudi, na Yerusalemu; na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya

Mungu wetu anatuma Neno ili kuponya, na leo acha nikufikishie ujumbe wake kwako wewe msomaji.

NINI KIFANYIKE ILI ATUME UPONYAJI?

Mathayo 9:12-13 “12 Naye aliposikia, aliwaambia, Wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. 13 Lakini nendeni, mkajifunze maana yake maneno haya, Nataka rehema, wala si sadaka; kwa maana sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi.”

Mungu wetu haponyi matajiri tu, anaponya wote na

KWA NINI UOMBE?

Yeremia 33:3-6 “Niite, nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa, magumu usiyoyajua. 4 Maana Bwana, Mungu wa Israeli asema hivi, katika habari za nyumba za mji huu, na katika habari za nyumba za wafalme wa Yuda, zilizobomolewa ili kuyapinga maboma na upanga; 5 Wanakuja kupigana na Wakaldayo, lakini ni kuzijaza kwa mizoga ya watu, niliowaua katika hasira yangu na ghadhabu yangu, ambao kwa ajili ya uovu wao wote nimeuficha mji huu uso wangu. 6 Tazama, nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya; nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli”.

MAOMBI

Kumbukumbu 32:39 “Fahamu sasa ya kuwa Mimi, naam, Mimi ndiye, Wala hapana Mungu mwingine ila Mimi; Naua Mimi, nahuisha Mimi, Nimejeruhi, tena naponya; Wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu”

  1. Baba, tunakushukuru kwa kutupa neema ya funuliwa siri zako wakati huu.
  2. Baba, kwa jina la Yesu tunaomba rehema kwako kwa dhambi zetu na kila aina ya uovu.
  3. Ee Baba, naomba uniponye dhidi ya ugonjwa wa (taja jina), ponya nafsi yangu

Karibu WhatsApp Group kwa mafundisho zaidi kwa kujaza fomu hii: https://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s