Yakobo 4:2 “Mwatamani, wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu kwa kuwa hamwombi!”

Daniel, mtu mkuu wa maombi, akiliombea taifa lake, Israeli. Katika maombi yake alimuomba Mungu kulikumbuka agano lake la kurejesha taifa la Israeli. Aliadhimia kuutafuta uso wa Bwana kwa rehema, kupitia maombi na dua pamoja na kufunga. Aliomboleza kwa kudaharauliwa kwa Wayahaudi waliokuwa wametawanyika dunia nzima na kwa uharibifu wa mji wa Yerusalem. Tunajifunza jambo kubwa sana kwa maisha yetu ya leo tunapotafakari maosha ya Danieli.

Moja ya funzo kubwa tunalipata katika sentesi hii “..mimi Danielii, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu…” (Danieli 9:2). Ulikuwa ni ugunduzi na ufahamu wa Danieli kulijua Neno la BWANA alilolisema kupitia Nabii Yeremia katika Yeremia 29:10, juu ya muda wake wa kuja kuirejesha Israeli taifa ambalo lilimsukuma kuwaombea watu wake.

Elewa Ukweli kwamba katika wakati huu, hakukukuwa na Biblia inayounganisha maandiko ya manabii pamoja kama leo. Maandiko ya manabii yalikuwa katika vitabu tofauti vilivyotawanyika katika maeneo tofauti tofauti. Hivyo ilikuwa ni kazi nzito sana kwa Danieli kumtafuta vitabu husika cha manabii, na kisha kuvisoma vyote ili afike mahali pa kujua BWANA alisema nini juu ya hali waliyokuwa wamechoka nayo. Kusoma, kujifunza na kutafakari juu ya Neno la Mungu ni kazi ngumu sana, japo kwa kiwango kile utavyokuwa umefahamu Biblia ni kwa kiwango hicho utapata kujua akili ya Mungu Kuhusu wewe. Ukishajua akili au wazo la Mungu kuhusiana na hali fulani, itakujengea ujasiri wa hali ya juu sana unapomwendea BWANA kwa maombi.

Bwana wetu Yesu Kristo alituhakikishia juu ya kujibiwa kwa maombi yetu katika Mathayo 7:8. Alilisitiza uhakika huu kwa kauliza swali hili katika Mathayo 7:9

Au kuna mtu yupi kwenu, ambaye, mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe?

Kulijibu swali la Bwana wetu Yesu, baba hakika hawezi kufanya hivyo. Mara ngapi zaidi Baba yetu wa mbinguni aliye mwema kuliko baba zetu wa duniani (Mathayo 7:1)? Hivyo nakusukuma kusoma vitabu ili uweze kujua akili au mpango wa Mungu, ili uweze kuomba vema muda wote. Hili peke yake linakupa dhamana ya kupata majibu ya haraka kwa kila maombi ya mahitaji yako. haitakuwa vizuri kwako kuingia katika maombi yasiyo kuwa na maana. Omba sawasawa na akili au Mawazo ya Mungu yaliyo wazi katika Neno lake Takatifu na utaona furaha ya maombi yako. usigunge mdomo wako na kuugua kwa ukimya.

Danieli 9:1-19 “Katika mwaka wa kwanza wa Dario, mwana wa Ahasuero, wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo; 2 katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danielii, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka, ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani, miaka sabini. 3 Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu, ili kutaka kwa maombi, na dua, pamoja na kufunga, na kuvaa nguo za magunia na majivu. 4 Nikamwomba Bwana, Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Ee Bwana, Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao, na kuzishika amri zake; 5 tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako; 6 wala hatukuwasikiliza watumishi wako, manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu, na wakuu wetu, na baba zetu, na watu wote wa nchi. 7 Ee Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo; kwa watu wa Yuda, na kwa wenyeji wa Yerusalemu, na kwa Israeli wote, walio karibu na hao walio mbali, katika nchi zote ulikowafukuza, kwa sababu ya makosa yao waliyokukosa. 8 Ee Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso, kwa wafalme wetu, na wakuu wetu, na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. 9 Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi; 10 wala hatukuitii sauti ya Bwana, Mungu wetu, kwa kwenda katika sheria zake, alizoziweka mbele yetu kwa kinywa cha watumishi wake, manabii. 11 Naam, Israeli wote wameihalifu sheria yako, kwa kugeuka upande, wasiisikilize sauti yako; basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yetu, na uapo ule ulioandikwa katika sheria ya Musa, mtumishi wa Mungu; kwa sababu tumemtenda dhambi. 12 Naye ameyathibitisha maneno yake, aliyoyanena juu yetu, na juu ya waamuzi wetu waliotuamua, kwa kumletea mambo maovu makuu; maana chini ya mbingu zote halikutendeka jambo kama hili, lilivyotendeka juu ya Yerusalemu. 13 Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, mabaya haya yote yametupata lakini hata hivyo hatukumwomba Bwana, Mungu wetu, atupe fadhili zake, ili tugeuke na kuyaacha maovu yetu, na kuitambua kweli yake. 14 Basi Bwana ameyavizia mabaya hayo, akatuletea; maana Bwana, Mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zake zote azitendazo; na sisi hatukuitii sauti yake. 15 Na sasa, Ee Bwana Mungu wetu, uliyewatoa watu wako hawa katika nchi ya Misri kwa mkono hodari, ukajipatia sifa, kama ilivyo leo; tumefanya dhambi, tumetenda maovu. 16 Ee Bwana sawasawa na haki yako yote, nakusihi, hasira yako na ghadhabu yako zigeuzwe na kuuacha mji wako Yerusalemu, mlima wako mtakatifu; maana kwa sababu ya dhambi zetu, na maovu ya baba zetu, Yerusalemu na watu wako wamepata kulaumiwa na watu wote wanaotuzunguka. 17 Basi sasa, Ee Mungu wetu, yasikilize maombi ya mtumishi wako, na dua zake, ukaangazishe uso wako juu ya patakatifu pako palipo ukiwa, kwa ajili ya Bwana. 18 Ee Mungu wangu, tega sikio lako, ukasikie; fumbua macho yako ukautazame ukiwa wetu, na mji ule ulioitwa kwa jina lako; maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. 19 Ee Bwana, usikie; Ee Bwana, usamehe; Ee Bwana, usikilize, ukatende, usikawie; kwa ajili yako wewe, Ee Mungu wangu; kwa sababu mji wako na watu wako wanaitwa kwa jina lako.”

Omba: Baba wa Mbinguni, wasaidie viongozi wa nchi yangu ya Tanzania kuwa na uhai kwenye majukumu yao, katika Jina la Yesu.

One thought on “Usifumbe mdomo I

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s