Neno Na Damu

Ufunuo 12:11 “Nao wakamshinda kwa damu ya Mwana-Kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao; ambao hawakupenda maisha yao hata kufa.”

Kuna silaha mbili zivutiazo ambazo zipo kwa wana wa Mungu katika vita vya kiroho. Nazo ni Neno [la Mungu] na Damu [ya Yesu]. Neno ana nguvu sana kiasi kwamba dunia nzima iliumbwa na Yeye (Yohana 1:1-3). Hii ndiyo sababu Neno lina uwezo wa kukuondolea kila jambo linalotatanisha maisha yako na kuwa sawasawa, kama alivyofanya katika Mwanzo 1. Kifo ni tatizo kubwa sana ambalo linapambana na mwanadamu. Lakini Biblia inatufunulia siri kwamba nguvu ya mauti ipo kwenye dhambi:

“Uchungu wa mauti ni dhambi.” – 1 Wakorintho 15:56a

Lakini ashukuriwe Mungu kwamba Damu ya Yesu alichukua nguvu ya dhambi mara moja na kwa wote. Ufunuo 1:5b inasema kuwa:

Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake,”

Pale dhambi inapo shughulikiwa na Damu isiyo na hatia ya Yesu Kristo. Uchungu wa mauti unakosa nguvu.

Kwa sababu hiyo mwana wa Mungu akivaa hizi silaha mbili yaani Neno na Damu, ushindi umeamuliwa kwake. Swali ni hili: kwa nini Baadhi ya wana wa Mungu wanaishi maisha ya kushindwa? Tatizo ni kwamba ili hizi silaha mbili za vita vya kiroho zifanye kazi kwake, masharti fulani lazima yatekelezwe. Moja ya masharti hayo ni kwamba lazima wawe tayari kuliheshimu Neno la Mungu, Haijalishi gharama yake ni kubwa kiasi gani. Wakati mwingine wana wa Mungu wakikamatwa katika dhambi za kutisha ambazo hata hazitakiwi kusika kwa waadilifu, wana kimbilia kusema “ni kazi ya shetani”. Ni kama vili kwenye Biblia zao Yohana 10:10 wamefutiwa. Kwa sababu Wakristo wa aina hii hawa heshima Neno la Mungu kwa kulitunza, maana Neno hafanyi kazi kwao. Endapo mwana wa Mungu anaendelea kumkisi mwanamke mwingine tofauti na mke wake ni wazi kwamba analipuuzia Neno la Mungu. Imeandikwa

jitengeni na ubaya wa kila namna.” -1 Wathesalonike 5:22.

Neno halitaweza kuwa na nguvu kwake katika kupambana na watu kama Delila. Pia Damu ya Yesu Kristo ambayo ailimwagika kwa kutobolewa na misumari kwenye mikono yake bila namba isiyo hesabika ya kugonga na kutoa haitakuwa kitu kwao. Zingatia sana Neno hili la umaliziaji katika Ufunuo wa Yohana 12:11 linasema hivi:

ambao hawakupenda maisha yao hata kufa

Ili Damu ya Yesu ifanye kazi kwako, unatakiwa kuikataa dhambi kwa kiwango hiki ikiwezekana cha kumwaga damu yako mwenyewe (Waebrania 12:4 anasema: Hamjafanya vita hata kumwagika damu, mkishindana na dhambi).

Ninakuombea kwamba Neno na Damu atatenda miujiza kwako mara zote katika Jina la Yesu.

Waebrania 12:22-25 “Bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni, na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi, 23 mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, 24 na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa, inenayo mema kuliko ile ya Habili. 25 Angalieni msimkatae yeye anenaye. Maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana

CHUKUA HATUA: Amua kuweka Neno la Mungu katika matumizi sahihi kwenye maisha ya kila siku na isihi Damu ya Yesu Kristo dhidi ya kila Mazingira mabaya kwa ajili ya kuweza kutenda mazuri tu.

Jina Litendalo Maajabu

Marko 16:17 “Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio; kwa jina langu watatoa pepo; watasema kwa lugha mpya;”

Kutoka Marko 16:17, tunaelewa kuwa ishara na maajabu zinawafuata wale waliaminio Jina la Yesu Kristo. Nguvu itendayo maajabu katika jina la Yesu pia imezungumziwa katika Isaya 9:6

Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, Tumepewa mtoto mwanamume; Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake; Naye ataitwa jina lake, Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani.”

Ni kweli Jina la Yesu lina maajabu mengi na makubwa, Mtume Petro alisema katika Matendo ya Mitume 3:6;

“…Mimi sina fedha, wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende.”

Ghafla Petro akalitaja Jina la Yesu, miguu na mifupa ya kilema aliyekuwa akiongea naye ikapokea nguvu na ikaanza kufanya kazi vizuri akaanza kutembea na badaye kurukaruka. Ukiwa na Jina la Yesu mdomoni mwako, hakuna kinachoweza kushindikana kwako. Wale wasio liamini Jina la Yesu kwa wokovu, labda kwa sababu ya dini zao au usomi wao, hajajua wamepungukiwa nini kwa kulikosa jina la Yesu. Biblia inasema:

Jina la Bwana ni ngome imara; Mwenye haki huikimbilia, akawa salama.” –Mithali 18:10

Hilo andiko linafunua siri nyingine ambayo inalipelekea Jina la Yesu kufanya kazi kwa mtu fulani: haki. Ni kwa haki ipatikanayo kwa jina la Yesu tu ndiyo iwezayo kulifanya jina hili-hili la Yesu kufanya maajabu kwako. Kwa maana lazima tuelewe kuwa ni kwa kupitia Jina la Yesu Kristo tunapata msamaha wa dhambi

Huyo manabii wote humshuhudia, ya kwamba kwa jina lake kila amwaminiye atapata ondoleo la dhambi.” – Mdo 10:43

Wakati Petro ameamrisha mtu kilema kutembea katika Jina la Yesu. Alitembea mara moja. Kwa nguvu iliyoko ndani ya Jina hili, Yesu, ninakuamuru wewe usomaye hapa kupokea Ukombozi wako kuanzia sasa nakuendelea. Jina la Yesu Kristo lina upako, kama Biblia isemavyo:

Manukato yako yanukia vizuri; Jina lako ni kama marhamu iliyomiminwa; Kwa hiyo wanawali hukupenda.” – Wimbo Ulio Bora 1:3

Ndiyo maana Jina hili huvunja nira za ibilisi na huleta Ukombozi kwa walio kandamizwa. Kuna kijana mdogo Mkiristo alikuwa anasafiri kwa boti siku moja, wakati boti lilitaka kupinduka akapiga kelele Yesu. Mkono usioonekana ukaja kumuokoa. Ninakuombea kuwa Jina la Yesu lianze maajabu kwako tangu leo kwa kadri unavyoliamini katika Jina la Yesu. Shetani anaweza kukukatalia chochote lakini si kwa Jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu kampa jina lipitalo majina yote.

Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia Jina lile lipitalo kila jina; 10 ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi; 11 na kila ulimi ukiri ya kuwa YESU KRISTO NI Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba.” – Wafilipi 2:9-11.

Siri nyingine ya kuweza kulifaidi hili jina ni ukiri wako kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Ukifanya tu hivyo na kuamini kuwa alifufuka basi wewe utaokoka (Warumi 10:9)

Mathayo 1:21-23 “Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana, yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. 22 Hayo yote yamekuwa, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, 23 Tazama, bikira atachukua mimba, Naye atazaa mwana; Nao watamwita jina lake Imanueli; Yaani, Mungu pamoja nasi.”

CHUKUA HATUA: Tumia Jina la Yesu katika kila hali inayokuchanganya, au jambo lolote linalowakilisha mlima katika maisha yako, utaona linakupa utukufu wa Mungu Baba.