KIONGOZI MTUMISHI

Soma zaidi:  YOHANA 13:13-17
Ninyi mwaniita, Mwalimu, na, Bwana; nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi, niliye Bwana na Mwalimu, nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo; ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo. Amin, amin, nawaambia ninyi, Mtumwa si mkuu kuliko bwana wake; wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda.

UJUMBE
Moja kati ya tofauti kubwa kayi ya viongozi watumishi na wanaojitumikia ni kwamba, hawa viongozi watumishi muda wote wanauona uongozi kama tendo la huduma, na hawa viongozi wanaojitumikia wanauona uongozi kama cheo na wanatumia muda mwingi kuhakikisha wanalinda vyeo vyao. Viongozi watumishi wanakumbatia na kukaribisha maoni, wakiona kama ni chanzo kikubwa cha taarifa za namna gani wanaweza kutoa huduma bora, lakini wale wanaojitumikia muda wote hujibu hasi au vibaya na wakichukua maamuzi mrejesho usioumiza kama ishara ya kukataa. Katika Mathayo 20:26b-28 Bwana Yesu alisema;

“ Lakini haitakuwa hivyo kwenu; bali mtu ye yote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, na awe mtumishi wenu; na mtu ye yote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu; kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi.”

Kutumikia wengine ni utumishi kwa wengine. Si jambo la madaraka ya ushawishi, au nguvu ya siasa. Badala yake, ni kutafuta fursa ya kutumikia wengine. Wala si jambo kuvutia watu ili wakusikilize. Uongozi wa kutumikia wengine unakuwa si wa kuigiza na mara nyingi jnatumika kwa namna isiyotabirika. Mambo madogo tu yatakufanya uwe kiongozi mtumishi wa watu. Yaweza kuwa kuokota takataka nyumbani au kanisani au ofisini kwako, au kiongozi unapika chai kwa ajili wa watumishi ofisini.

Hakuna kazi yenye kipato zaidi kwa kiongozi mtumishi; kuna jambo kubwa zaidi ya tabia inayomtofautisha kiongozi mtumishi. Ni nia ya kutamani wengine wafanikiwe. Anatambua kuwa wale wanaomzunguka wakifanikiwa, basi kuna nafasi kubwa sana ya kwamba na yeye ataona mafanikio. Ana hekima ya kutamani kilicho bora kwa ajili ya wengine.

Bwana Yesu alitumika kwa utukufu wa Mungu. Kwa kiwango cha juu kabisa utumishi wake alishusha maisha yake chini kwa upendo. Katika Mathayo 10:39, Bwana wetu Yesu ambaye ni mfano wa kiongozi mkamilifu alisema;

” Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza; naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona.”

Kiongozi yeyote ambaye ambaye amejazwa na vipaumbele vyake vya kibinafsi, kulinda hadhi yake, na kutunza nafasi kwa manufaa yake, huyu hataweza kuwa balozi mzuri wa Yesu.

Jambo lingine litakalokusaidia kuwa huyu ni kiongozi mtumishi ni maadili. Daima utawakuta ni watu waliojawa na maadili. Mithali 11:3 anasema:

“Ukamilifu wao wenye haki utawaongoza Bali ukaidi wao wenye fitina utawaangamiza.”

Hivyo anakuwa ni mtu anayetaka kumpendeza Mungu muda wote, kuna mambo hawezi yafanya. Chochote ambacho Mungu hapendezwi nacho naye hafanyi.

Ni mtu mwadilifu, ana kawaida ya kufika muda uleule ambao umepangwa kuwapo ofisini. Uhalisia ni kwamba wale walio chini yake watawahi kufika kabla yake maana wanajua kiongozi wao hana mzaha na muda. Hawezi pindisha ukweli. Hatanunua kitu cha shilingi 6,000 na akasema amenunua kwa shilingi 10,000. Anatunza sana ahadi zake. Neno lake ni kifungo chake. Mahusiano yake na jinsia tofauti ni safi. Hawezi kuchukua kitu kisicho chake. Ana mikono safi na moyo safi. Je wewe ni mtu mwenye maadili?

Pointi ya kuomba.
Baba, nifanye kuwa kiongozi mtumishi wa wengine. Daima nizingatie kanuni zako za mahusiano katika Jina la Yesu.

Mungu akubariki.

MSIWAGUSE MASIHI WANGU

Akisema, Msiwaguse masihi wangu, Wala msiwadhuru nabii zangu

Zaburi 105:15

SOMA ZAIDI: 2 WAFALME 1:1-18

1 Ikawa, baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wakawaasi Israeli.

2 Na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani, katika Samaria, akaugua; akatuma wajumbe, akawaambia, Enendeni mkaulize kwa Baal-zebubu, mungu wa Ekroni, kwamba nitapona ugonjwa huu.

3 Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishbi, Ondoka, uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, Je! Ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli, hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu, mungu wa Ekroni?

4 Basi sasa, Bwana asema hivi, Hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Eliya akaondoka.

5 Wale wajumbe wakarudi, na mfalme akawaambia, Mbona mmerudi?

6 Wakamwambia, Mtu alitokea, akaonana nasi, akatuambia, Enendeni, rudini kwa mfalme yule aliyewatuma, mkamwambie, Bwana asema hivi Je! Ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli, hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu, mungu wa Ekroni? Basi kwa ajili ya hayo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa.

7 Akawaambia, Je! Mtu yule aliyetokea, akaonana nanyi, akawaambia maneno hayo, alikuwa mtu wa namna gani?

8 Wakamwambia, Alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka ya ngozi kiunoni mwake. Naye akasema, Ndiye yule Eliya Mtishbi.

9 Ndipo mfalme akatuma akida wa askari hamsini pamoja na hamsini wake, wamwendee Eliya. Akamwendea, na tazama, ameketi juu ya kilima. Akamwambia, Ewe mtu wa Mungu, mfalme asema, Shuka.

10 Eliya akajibu, akamwambia yule akida wa hamsini, Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni, ukuteketeze wewe na hamsini wako. Moto ukashuka, ukamteketeza, yeye na hamsini wake.

11 Akatuma tena akida wa hamsini mwingine pamoja na hamsini wake, wamwendee. Akajibu, akamwambia, Ewe mtu wa Mungu, mfalme asema, Shuka upesi.

12 Eliya akajibu, akamwambia, Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni, ukuteketeze wewe na hamsini wako. Moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni, ukamteketeza, yeye na hamsini wake.

13 Tena akatuma akida wa hamsini wa tatu, pamoja na hamsini wake. Yule akida wa hamsini wa tatu akapanda, akaenda akapiga magoti mbele ya Eliya, akamsihi sana, akamwambia, Ee mtu wa Mungu, nakusihi, roho yangu, na roho za watumishi wako hawa hamsini, ziwe na thamani machoni pako.

14 Tazama, moto ulishuka kutoka mbinguni, ukawateketeza wale akida wa hamsini wawili wa kwanza pamoja na hamsini wao; laiti sasa roho yangu na iwe na thamani machoni pako.

15 Malaika wa Bwana akamwambia Eliya, Shuka pamoja naye; usimwogope. Akaondoka, akashuka pamoja naye hata kwa mfalme.

16 Akamwambia, Bwana asema hivi, Kwa kuwa umetuma wajumbe waulize kwa Baal-zebubu, mungu wa Ekroni, je! Ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli, uulize neno lake? Kwa hiyo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa.

17 Basi akafa, sawasawa na neno la Bwana alilolinena Eliya. Na Yoramu alianza kutawala mahali pake katika mwaka wa pili wa Yehoramu mwana wa Yehoshafati mfalme wa Yuda; kwa kuwa yeye hakuwa na mwana.

18 Na mambo yote yaliyosalia aliyoyafanya Ahazia, je! Hayakuandikwa katika kitabu-cha-tarehe cha wafalme wa Israeli?

UJUMBE

Mambo ya kuzingatia unapoutafuta uso wa Bwana

 1. Uswaguse wapakwa mafuta
 2. Usiwaguse wanaobeba Ujumbe wake
 • Ingawa upako ulio katika mpakwa mafuta unaweza kuleta matokeo mazuri kwenye maisha ya watu, lakini pia unaweza kuleta madhara mabaya sana kwa wale wanaotukana mpakwa mafuta au kumfanyia vibaya au kuishi naye kwa chuki.
 • Roho Mtakatifu anatupa onyo katika Zaburi 105:15 ili tuweze kujizuia kuyatenda hayo mwisho wetu ukawa mbaya. Hili linanikumbusha mtu ambaye alikuwa kiongozi baadaye akawa kinyume na Mchungaji wangu kiongozi Philipo James Guni, kwa huzuni kabisa alikufa na vidonda kichwani.
 • Hilo ni sawa na habari mbaya ya Mfalme Ahazia wa Samaria, ambaye alijaribu kunyoosha mkono wake kwa Eliya alipata ugonjwa na akaamua kutuma watu kwenda kumuuliza Mungu wa kigeni kama atapona. Je, kosa la Eliya ni lipi? Maana Mungu alimtumia alie akamuulize kuwa mpaka unaamua kutafuta matibabau kwa mungu wa kigeni, Mungu wa Israeli hayupo?
 • Kwa sababu Mfalme alikuwa kinyume na amri ya Bwana ya Kumbukumbu la Torati 18:10-11 “Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, 11 wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu.”
 • Onyo la Mungu mara zote likisikilizwa, linapelekea msamaha, kama tuonavyo katika Yona 3:10 “Mungu akaona matendo yao, ya kuwa wameiacha njia yao mbaya. Basi Mungu akalighairi neno lile baya, ambalo alisema atawatenda; asilitende”. Hapa tunaona Mungu amegeuza hasira ya kutaka kuiangamiza Ninawi na wakasamehewa kwa sababu walikubali kosa.
 • Cha kushangaza pale ambapo tunaona Mungu kamtuma Mtumishi wake awarudishe wale maaskari ili kumwokoa mfalme lakini hatutaka kusikia akaagiza Mtumishi huyo auwawe?
 • Je, Mchungaji wako anapokufundisha au kukuonya au kukukaripia ili tu akufikishe mahali pa toba na Ukombozi wako wa sasa na uharibifu Wowote usikupate, unajisikiaje?
 • Tunaona maamuzi ya kijinga ya mfalme yanapelekea msiba sio tu kwake, bali pia kwa maaskari 102.

Tunajifunza nini na tuombeje?

 1. Lazima tuwaombee viongozi wetu wabaya kwa sababu Mungu atapoamua kuhukumu hata wasio na hatia wanaweza wasipone.
 2. Wana wa Mungu wakati wote watambue kuwa kila jukumu wanalopewa liwe la Mungu au la nani wanatakiwa kuomba hekima ya kulitendea kazi.
 • Watumishi wa Mungu wanatakiwa muda wote kuishi maisha ya utakatifu ili kwamba mafuta ya Mungu yaweze kuwapigania kwa niaba yao.
 • Kwa yeyote ambaye amewahi kumdharau Mtumishi wa Mungu uwe makini, usije ukapitia madhara mabaya ya upako.

OMBI:Kama umewahi kumtendea kwa chuki Mtumishi wa Mungu au kunena vibaya, tubu na uombe msamaha na Uponyaji wa Mungu.

AMINI BILA MASHAKA

🖝 Rejea: LUKA 1:20

“Na tazama! Utakuwa bubu, usiweze kusema, mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu; nayo yatatimizwa kwa wakati wake.

   📖  Pia Soma: LUKA 1:5-20

5 Zamani za Herode, mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja, jina lake Zakaria, wa zamu ya Abiya, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti.

6 Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama.

7 Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana.

8 Basi ikawa, alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu,

9 kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba.

10 Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba.

11 Akatokewa na malaika wa Bwana, amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia.

12 Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia.

13 Lakini yule malaika akamwambia, Usiogope, Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana.

14 Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake.

15 Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana; hatakunywa divai wala kileo; naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye.

16 Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao.

17 Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya, na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa.

18 Zakaria akamwambia malaika, Nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee, na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi.

19 Malaika akamjibu akamwambia, Mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu; nami nimetumwa niseme nawe, na kukupasha habari hizi njema. 20 Na tazama! Utakuwa bubu, usiweze kusema, mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu; nayo yatatimizwa kwa wakati wake.

UJUMBE

Unajua kuwa Mungu ni nafsi na sio nguvu? Kwa sababu Yeye ni nafsi, Ana hisia. Mhemko wake huoneshwa kwa Yeye kupendezwa au kutopendezwa, furaha au huzuni, na kadhalika. Wale ambao ni wenye busara watajaribu kufanya mambo ambayo yatamfanya Mungu awajibu kwa hisia zuri.

Njia moja unayoweza kumkasirisha Mungu ni kwa kumtilia shaka Yeye. Kulingana na Waebrania 11: 6, kabla ya kumkaribia Mungu, lazima uamini kuwa yuko na kwamba ataitikia wito wako. Haiwezekani kuwa na uhusiano na Mungu bila imani. Tunasoma, Warumi 14: 23b inasema,

…. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi.”

Mara tu unapoona shaka kuhusu Mungu ni nani na anachoweza kufanya, umefungua mlango wa dhambi. Je! Kivipi yule aliyetengeneza mbingu na ardhi ameweza kutoa ahadi kwako na huwezi kumwamini? Je! Ni vipi yule aliyetoa maji kutoka kwenye mwamba, na Yule aliyebadilisha bonde la mifupa mikavu, isiyo na maana kuwa jeshi kamili ashindwe kuaminiwa (Kutoka 17: 5-6, Ezekieli 37: 1-10)? Ikiwa angeweza kufufua jeshi lote, kukufufua ni matembezi tu kwake. Ni dharau kubwa kutilia shaka kwamba Mungu anaweza kufanya kile anasema atafanya. Je! Unaishi kwa imani au mashaka?

Mungu hafurahii tunapokuwa na shaka naye. Ni vibaya kwa watumishi wake ambao wanapaswa kumjua vizuri, wanashikwa kwenye mtandao wa kutokuamini. Ni muhimu kujua kwamba Mungu anajibu mashaka yako na kutokuamini kwako. Mungu alipomtuma Malaika Gabriel kumwambia Zakayo kwamba mkewe mzee atapata mtoto, alipata shida kuamini kwa sababu wote wawili walikuwa wazee. Kwa sababu ya kutokuamini kwake, alipigwa ububu hadi unabii huo utakapotimia.

Je! Unamwamini Mungu kwa matunda ya tumbo lakini sasa una zaidi ya miaka 40 au hata 50? Je! Umependa Zakayo alivyokata tamaa juu ya uwezekano wa kupata mtoto? Usikate tamaa Mungu! Kumbuka kila wakati hii: ikiwa Mungu atachagua kukupa mtoto ukiwa na umri wa miaka 70, hakika atasasisha mwili wako na kuufanya uweze kubeba mtoto.

Umri wako hakika hautapungua, lakini mwili wako utafanywa upya na kufanywa mchanga. Mwamini, watu wengine wakati tayari wana miujiza yao karibu nao, ghafla wanaanza kumtilia shaka Mungu na kwa hivyo huharibu mchakato. Acha kumtilia shaka Mungu! Kamwe huwezi kupata chochote kizuri kutoka kwake ukiwa na mashaka.

HOJA YA KUOMBA:

Moto wa Roho Mtakatifu unapatikana kwa wote walio tayari kulipa gharama kuzama katika maombi na dua.

UWEPO WA MUNGU UMEONDOKA

🟪🟪🟪🟪🟢🟦🟦🟦

DESTINY BIBLE RACE

MAMBO YA WALAWI 20 – 21

🟦🟦🟦🟦🟣🟪🟪🟪

Jumatano, Februari 10, 2021

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Episodi 41: UTUKUFU UMEONDOKA

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Rejea: 1 Samweli 4:21

Akamwita mtoto, Ikabodi, akisema, Huo utukufu umeondoka katika Israeli; kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe.

1 Samweli 4:21

SOMA ZAIDI:

1 SAMWELI 4:1- 22

1 [Ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli,] nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani; wakatua karibu na Ebenezeri, nao Wafilisti wakatua huko Afeki.

2 Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli; na walipopigana, Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti; wakauawa watu wa jeshi lao lililokuwa uwandani wapata watu elfu nne.

3 Hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, Mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana toka Shilo hata huku, lije kati yetu, na kutuokoa katika mikono ya adui zetu.

4 Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akaaye juu ya makerubi; na Hofni na Finehasi, wana wawili wa Eli, walikuwako huko pamoja na sanduku la agano la Mungu.

5 Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma.

6 Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, Maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini.

7 Wafilisti wakaogopa, maana walisema, Mungu ameingia kambini. Wakasema, Ole wetu! Kwani halijawa jambo kama hili tangu hapo.

8 Ole wetu! Ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari? Hawa ndio miungu waliowapiga Wamisri kwa mapigo ya kila namna jangwani.

9 Iweni hodari, na kufanya kiume enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania, kama wao walivyokuwa watumwa wenu; fanyeni kiume, mkapigane nao.

10 Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani kwake; wakauawa watu wengi sana; maana katika Israeli walianguka watu thelathini elfu wenye kwenda vitani kwa miguu.

11 Hilo sanduku la Mungu Likatwaliwa; na Hofni na Finehasi, wale wana wawili wa Eli, wakauawa.

12 Basi, mtu mmoja wa Benyamini akapiga mbio kutoka mle jeshini akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimeraruliwa, na mavumbi kichwani mwake.

13 Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia, akingojea; maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini, akatoa habari, mji wote ukalia.

14 Naye Eli aliposikia kelele za kile kilio, akasema, Maana yake nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka, akaenda, akamwambia Eli.

15 Basi Eli umri wake umepata miaka tisini na minane; na macho yake yamepofuka hata asiweze kuona.

16 Yule mtu akamwambia Eli, Mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, Yalikwendaje, mwanangu?

17 Yeye aliyeleta habari akajibu, akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wana wako wawili, Hofni na Finehasi, wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa.

18 Ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma, kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa; maana alikuwa mzee, tena mzito. Naye alikuwa amewaamua Israeli miaka arobaini.

19 Tena mkwewe, mkewe huyo Finehasi, alikuwa mja-mzito, karibu na kuzaa; basi, aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu, na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha, akazaa; maana utungu wake ulimfikilia.

20 Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, Usiogope; kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu, wala hakumtazama.

21 Akamwita mtoto, Ikabodi, akisema, Huo utukufu umeondoka katika Israeli; kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe.

22 Naam, akasema, Huo utukufu umeondoka katika Israeli; maana sanduku la Mungu limetwaliwa.

ujumbe

➖➖➖

Inawezekana hakuna adui anayejulikana wa Israeli ambaye alitesa taifa hilo kama vile Wafilisti.

Waisraeli walipata kushindwa mara mbili kubwa mikononi mwa Wafilisti katika andiko la leo. Katika tukio la kwanza, Israeli ilipoteza askari elfu nne; lakini Sanduku la Agano halikuandamana nao. Lazima walifikiri kwamba ukosefu wao wa kubeba ishara ya mwili ya uwepo wa Mungu, Sanduku la Agano, lilikuwa ndiyo shida.

Ole, wakati wameleta Sanduku la Agano kutoka Shilo na kupiga kelele kubwa ya kutetemesha ardhi ambayo ilisababisha hofu katika kambi ya Wafilisti, Waisraeli bado walishindwa! Wakati huu karibu, walipoteza askari elfu thelathini, Sanduku la Agano, wana wawili wa Kuhani wa Eli, Eli mwenyewe na mkwewe. Ilikuwa siku ya adhabu!

Nini kiliharibika? Utukufu ulikuwa umeondoka Israeli! Kabla ya uwepo wa mfano wa Mungu ulioonyeshwa kwenye Sanduku la Agano kuchukuliwa, uwepo halisi wa Mungu ulikuwa umeondoka kwenye kambi ya Israeli. Kuzaliwa kwa Ikabodi, mtoto ambaye jina lake lilisema ukweli wa wakati huo, utukufu umeondoka, ulikuwa ni unabii!

Inawezekana hata kwako ukawa umebeba uwepo wa Mungu kimwili na bado hayupo nawe! Watu wengine wanafikiria kwamba kwa kuvaa msalaba shingoni mwao, wanae Mungu pamoja nao – ni kosa kubwa kuwaza hivi! Mtafute Mungu kwa Roho na Kweli na sio kwa ishara na alama!

SWALI:

Je! Ni lini Mungu kiukweli aliongozana nawe na akakupigania katika vita vyako vya imani?

OMBA:

Baba mpendwa, katika Jina la Yesu Kristo, tafadhali nirudishie utukufu wako. Nakiri makosa yangu na kurudi kwako kwa imani, niongoze kwa Roho wako Mtakatifu kila wakati, Amina.

MWANDISHI: MCHUNGAJI BONIFACE EVARIST MWAKISALU

🟢🟢🟢🟢🟣🟣🟣🟣

USOMAJI WA BIBLIA KWA MWAKA MMOJA:

MAMBO YA WALAWI sura ya 20 na 21.

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢

Kupata mafundisho haya kila siku kwenye simu yako jiunge na group lolote la Pillars of Destiny au tuma ujumbe wenye jina lako kwa WhatsApp kwenda namba 0752122744 ili kupata inbox pekee.

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

INUKA (SIMAMA)

USOMAJI WA BIBLIA KWA MWAKA MMOJA

Yohana 11:25 “Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi

Kifo ni dalili ya kukatika kwa kila aina ya uhai. Inaweza kuwa ni mauti imeingia katika afya, kazi, elimu, ndoa, wazo, au biashara ya mtu. Popote ambapo nguvu ya mauti inajitokeza, daima inapelekea kukomesha, kutokomeza, adhabu, uharibifu, kuanguka kabisa na kupoteza matumaini. Mauti ina nguvu sana kiasi kwamba imetangazwa kuwa ni adui wa mwisho kuangamizwa;

I Wakorintho 15:26 “Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti.”

Ashukuriwe Bwana Yesu kwa kumwangamiza aliye na nguvu ya mauti, sasa Yesu ndiye ameshikilia ufunguo wa mauti, ili kwamba kamwe mauti isije kuwatesa walio wake (Waebrania 2:14, Ufunuo 1:18).

Ezekieli 37:1-10

Yohana 10:10 “Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu; mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele

NAMNA YA KUINUKA

Tambua Yesu anakupenda

Luka 4:18 Roho wa Bwana yu juu yangu, Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, Na vipofu kupata kuona tena, Kuwaacha huru waliosetwa.

Iamini injili (kaa katika Neno)

Zaburi 119:11 Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, Nisije nikakutenda dhambi.

Neno ni uhai. Neno likikaa ndani ya mtu, linaweza likamfanyia yote anayotaka, maana ndani ya Neno kuna kila kitu anachotaka.” Unachohitaji zaidi ni utii wa Neno. Neno ndilo linaweza kukutakasa maana neno ni Injili. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye (Warumi 1:16)

Endelea kumtumikia

Kumtumikia ni njia pekee inayo ruhusu baraka ikujilie kwenye maisha yako. Kwa kadri unavyozidi kilindenda hilo Neno, ndivyo utakavyoingia kutoka utukufu hadi utukufu. Jinsi utakavyokuwa unatekeleza, ndivyo utakavyokua unaondoka kutoka mautini na kuingia katika uzima. Ndivyo utakavyozidi kusonga mbele, ukitii neno, yaani hilo KUSUDI, ndivyo utakavyokuwa unatakaswa, na kuinuliwa na kubarikiwa, na kutengwa na kufanywa imara siku kwa siku katika utakatifu wa MUNGU, hata kufika cheo cha KRISTO, kwa maana hilo neno limekusudiwa kukufikisha wewe katika cheo cha KRISTO.”

Tabiri habari njema (baraka zako).

Hapa ndipo heshima na nabii inapojitokeza. Kila aliye wa Yesu ni nabii maana imeandikwa

Mdo 3:25-26 “Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale, ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, Katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. 26 Mungu, akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake.”

Injili maana yake habari njema. ‘utaenda Jehanam’ hii siyo habari njema. Yesu alikuja kubariki watu wake na sio kuwalaani, hivyo nami nimekuja kwenu kutimiza baraka ya Kristo (Warumi 15:29).

Je unapitia mauti katika eneo lolote maishani mwako? Ufufuo na uzima anasema kwako leo: inuka!

Omba: Baba, haribu nguvu ya mauti ndani yangu na unipe uzima wa milele katika Jina la Yesu.